Start Contact Literatuur+Sites Inhoud Website

   Start = Duurzame Politiek =

Duurzame Politiek met Integrale Visie - Voor een duurzame, evenwichtige en betrokken samenleving
 

 

 

 

  


Start Duurzaamheid Wat is Integraal Reden Duurz.Pol. Disc. Duurzame Pol. Integr.Visie NL/EU Spreuken Politiek Meditatie - Geluk
 


Welkom op deze site

Duurzame-politiek.nl -  Naar duurzaamheid
met Integrale Politiek
     

bulletInformatieve website over Duurzame Politiek met Integrale Visie in theorie en praktijk
 
bullet Duurzame politiek: politiek met integrale visie gericht op een duurzame samenleving nu en in de toekomst, inspirerend en met betrokkenheid.
 
bullet In een aantal landen wordt deze politiek 'Integrale Politiek' genoemd.

 
bullet 'Integraal' kan als volgt kort worden omschreven:

Kort gezegd: Bij het oplossen van bv een vraagstuk: 'Probeer alle belangrijke aspecten mee te nemen in de oplossing
'

Algemener: 'Integraal is een samenbrengen en strategisch verbinden van schijnbare tegenstrijdige of ogenschijnlijk afwijkende wereldbeschouwingen, begrippen, praktijken in een poging om een realistische, werkbare, vloeiende en dynamische 'meta-visie' (Over-all -visie) te scheppen.

 
bulletZie item 2 Duurzame Politiek met integrale visie - Introductie van deze pagina.
 
bullet Zie bv pagina Wat is integraal ? van deze website.

 
bulletEen integrale visie en aanpak van een probleem kan tot een duurzamer en meer geaccepteerd proces/oplossing leiden.

 
bullet In een aantal landen worden/zijn grote politieke vraagstukken op scherp gezet, tgv oa verkiezingen in de VS (Trump), GB (Brexit), Nederland en andere EU landen.
Zie bv de pagina Integrale Visie NL / EU

 
bulletIntegrale Politiek is de toepassing van de integrale theorie en praktijk (aanpak) op het werkveld van de politiek.

 
bulletMet deze website Duurzame Politiek met Integrale Visie uitgebreid onder de aandacht brengen en promoten.

 
bulletDuurzame Politiek - Sustainable Politics - Dauerhafte Politik - Politique Durable

- Samen op weg naar een duurzame samenleving -

-
Duurzame politiek bekeken vanuit het centrum van

  het
4-kwadranten-model op deze pagina.
 

Op weg naar een duurzame Nationale - en Internationale Samenleving:

 
bulletDe integrale benadering is een oproep tot bewustzijn - Sean M. Saiter

 
bulletDe integrale benadering is eigenlijk een alternatief voor strijden -

  Daniel Ofman - over integraal leiderschap - pagina 'Wat is Integraal'


- Integraal leiderschap is duurzaam - Daniel Ofman

 
bulletGebruik bv de integrale visie van Ken Wilber - Wikipedia, www.kenwilber.com

Zie ook artikel 'Trump and the Post-Truth World' - website https://integrallife.com


Democratie is het bestuur van, door en voor het volk
Aristoteles ca 335 voor Christus  -


Alleen een beschaving kan botsende culturen verenigen
- Mark Heirman -


Vertrouwen is de lijm van het leven; het fundamentele principe van alle relaties
-
 Stephen Covey -

Een gezonde economie leunt op een goed functionerende rechtsstaat
Trouw

-------------------------------------------------------
----------------------------------------------------

 
bulletOverzicht onderwerpen:
 
bullet Op deze pagina
 
bullet Op overige pagina's - kort op deze pagina
 
bullet Op Overige pagina's - uitgebreid op aparte pagina

 
bulletTweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017:
 
bulletZie  - Kabinetsformatie - op deze pagina

 
bulletIeder mens heeft vanaf de geboorte recht op menselijke waardigheid

In het VN-Handvest, en in de eerste zin van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, wordt menselijke waardigheid niet beschouwd als een ieders plicht, maar als een universeel grondrecht. Het geldt voor iedereen, en het geldt altijd.

-
Paul de Blot: Ons recht op menselijke waardigheid -

 
bullet1 maart 2017,  www.europarl.europa.eu Toekomst van Europa: Europarlementsleden discussiëren over 5 scenario's van Jean-Claude Juncker
 
bulletZie de pagina Integrale Visie Europa / Nederland - item 3.1
 

 

bulletDuurzame Politiek: Belangrijke motieven, achtergronden en discussies met oa:
 
bulletWat is duurzame ontwikkeling?

'Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoefte van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen'

Brundtland, Verenigde Naties Report 'Our Common Future', 1987
(duurzame ontwikkeling - Wikipedia - Nederlands, sustainability -Wikipedia - Engels)

 
bulletWat is een Duurzame Samenleving?

Een duurzame samenleving is een samenleving die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder de mogelijkheden van de toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in gevaar te brengen.
Bron:
www.digischool.nl/

 
bulletSamen naar duurzaamheid, rechtvaardigheid en solidariteit
 
 
Actuele Thema
: Integrale Visie en Integrale Aanpak in Nederland

 
bulletHet lijkt erop dat 'Integrale Visie' en 'Integrale Aanpak' als zoekopdrachten op internet steeds meer hits geven bij de huidige verkiezingsprogramma's van de politieke partijen in Nederland.

 
bulletEr is steeds meer behoefte aan meer inzicht, inspraak en betrokkenheid in het maatschappelijke en bestuurlijke gebeuren.

Denk aan de steeds serieus wordende problemen mbt het klimaat en de steeds groter worden kloof tussen arme mensen en enkelen met zeer grote rijkdom.

Ook geeft de toename van flexwerk en de komende robotisering  in Nederland de nodige onrust en onzekerheid.

Ook op de verschillende bestuurlijk niveaus nemen de vraagstukken toe (EU en de ontwikkelingen in vele landen (oa VS met Trump))

 
bulletDeze problemen komen ook steeds dichterbij tgv de moderne communicatie die zich over de hele wereld uitbreidt en intensiveert.
 
Je kunt bijna niet meer alleen naar de op zich staande problemen blijven kijken en oplossen.

 
bulletIn Nederland zijn er nog bijna geen instituten, opleidingen of politieke partijen die bv ook echt met de Integrale Visie en de Integrale Theorie bezig zijn.

 
bulletBv het begrip 'integrale leefwijze' heb ik nog maar heel weinig in Nederland gevonden. In andere landen is dit een veel algemener begrip.

 
bulletOp deze website is achtergrondinformatie te vinden over de integrale theorie van Ken Wilber.

Zie bv Overzicht van Literatuur op deze website.
Overzicht van verkrijgbare boeken van Ken Wilber.

In deze website komt naar voren dat vele landen al bezig zijn met de integrale benadering.

 
bulletZie ook deze pagina en de pagina's Duurzaamheid, Wat is IntegraalDuurzaamheid en Spreekwoorden van deze website.
 

 
- Tweede Kamer Verkiezing - Duurzaamheid - Klimaat - Integrale Visie - Leefbaarheid - Economie - Toekomst - Politiek -
- Kabinetsformatie -

Klimaat is niet links of rechts
Klimaatverandering verdient actie van iedereen (http://kiesvoorklimaat.nu/)
 

 
bulletGeluk als een belangrijke sleutel zien en tot ontwikkel-doel maken

World Happiness Report 2016 Update  -

    http://worldhappiness.report/

Zie item op deze pagina

 
bulletZie op de pagina Meditatie Geluk Duurzame Politiek met oa:

- Item 1 - Mindfulness en Meditatie

- Item 2 - 'Geluk als een belangrijke sleutel'

- Item 4 - Bram Moerland - Filosoof - 'Stapstenen voor
               Persoonlijke groei'

'Terug naar het begin? -
Nag Hammadi Geschriften - een onverwacht en eigentijds 'nieuw begin?''

'Een waarheid die ervaarbaar is, dat is voor mij het innerlijk weten van spiritualiteit' -
Bram Moerland

Zie ook kwadrant 'Links-Boven' van het 4 Kwadranten Diagram op deze startpagina

 
bulletWerken aan veel meer betrokkenheid van burgers bij de politiek.
Maak de politiek weer inspirerend voor de kiezers. Geef de democratie weer terug aan de burgers!

Zorg voor praktische en uitvoerbare politieke besluiten en minder verspillen (Zie de vele Tweede Kamer enquêtes)!
Zorg ervoor dat het rechtsgevoel en de zorgvuldigheid tav burgers niet wordt aangetast.

 
bulletZie van deze pagina Item 1: Introductie website - oa Waarom veranderingen?

 
bullet'Duurzaam' dreigt steeds meer een uitgehold begrip te worden.

Steeds meer organisaties en bedrijven noemen zichzelf duurzaam, terwijl het de vraag is in hoeverre ze dit in werkelijk zijn.

 
bulletNaar samenwerking van oa :
 
bulletMaatschappelijk Verantwoorde Politiek (MVP)
 
bulletMaatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
 
bulletBewust-zijn bij een samenhangend (coherent, integraal) mensbeeld en wereldbeeld.

 
bullet10 juli 2016, Human-TV:  Het Filosofisch Kwintet: Over de onafhankelijkheid in de politiek - (Video )

Zitten we in een politieke systeemcrisis ?

 
bullet28 februari 2016,Human-TV: Filosofisch Kwintet: Onafhankelijkheid van Journalisten  - (Video)
 
bulletZie de pagina Integrale Visie NL/EU - item 1.1
 

    Kabinetsformatie na verkiezingen op15 maart 2017

 
bullet Kabinetsformatie - www.parlement.com

Sinds 2012 neemt de Tweede Kamer het initiatief bij de formatie.
 
bullet15 maart 2017, nrc.nl: Van stemhokje naar kabinetsformatie in negen stappen

Nu de verkiezingen achter de rug zijn, komt in politiek Den Haag vrijwel direct een proces op gang dat zich voltrekt langs een min of meer vast patroon. Dat moet leiden tot een nieuw kabinet.
Korte beschrijving van de stappen.
 
bullet18 maart 2017, Trouw: Klimaat in formatie een sleutelkwestie

Uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving bleek dat alleen de plannen van D66, Groen Links en ChristenUnie koersen op het halen van de klimaatdoelstellingen van het akkoord van Parijs
.

Het beleid van VVD levert niets op voor het klimaat. Het CDA liet het verkiezingprogramma niet eens onderzoeken, want CDA vindt dat de initiatieven om het klimaat te verbeteren uit de samenleving moeten komen en niet uit de overheid.
 
bullet Tweede Kamerverkiezingen  - 15 maart 2017
 
De Tweede Kamerverkiezingen zijn rechtstreekse verkiezingen volgens het principe van evenredige vertegenwoordiging waarmee de samenstelling van de Nederlandse Tweede Kamer der Staten-Generaal wordt bepaald.
De leden worden rechtstreeks gekozen.
Deze verkiezing vindt tenminste elke vier jaar plaats.


Zie bv ook de pagina's Reden Duurzame Politiek, Duurzaamheid en Integrale Visie EU/NL voor achtergrond informatie
 
bulletOverzicht partij-verkiezingsprogramma's Tweede Kamer verkiezingen 2017:
 
bullet Overzicht partijprogramma's per thema -  via de site: http://www.kamerbreed.info/home/
 
bullet Overzicht verkiezingsprogramma's Tweede Kamerverkiezing 2017 - via de site: https://www.parlement.com/
 
bullet Zie ook vervolg item - op deze pagina:

Er is een steeds sterker stijgende vraag naar meer duurzaamheid, samenhang en zorgvuldigheid mbt mensen en de aarde.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

"Bij alle uitdagingen die we hier bespreken: terrorisme, instabiliteit, ongelijkheid, ziektes, zal één kwestie de contouren van deze eeuw dramatischer dan elke andere bepalen en dat is de urgentie en groeiende dreiging van een veranderend klimaat"

- Ex-President Barack Obama -


Bekijk ook de pagina Spreuken, citaten en gezegden van deze site
 
 
bullet8 april 2017, EenVandaag-TV: IJskappen smelten in Groenland steeds sneller
 

---------------------------------

Gooi mensenrechten nooit zomaar weg !!
  - www.amnesty.nl -

---------------------------
Wacht niet tot later
Als later eerder komt, ben je te laat ...

Connie Franse

 

bulletDe nieuwe 'derde weg' in de politiek? - Naar Maatschappelijk Verantwoorde Politiek (MVP)?
 
bulletUitgaan van duurzaamheid, integrale visie en aanpak in bv de Nederlandse Politiek.
Dit in plaats van een samenwerking vanuit eenzijdige / verkokerde visies / zuilen en structuren.
 
bulletEen integrale visie en aanpak sluit waarschijnlijk ook beter aan bij het samenwerken vanuit bv verschillende culturen.
 
bulletArtikel: An overview of Integral Theory, an all-includive framework for the 21st century (pdf) - door Sean Esbkorn-Hargens
 
bulletArtikel: Integral Politics: A Swiss Perspective (pdf) - Elke Fein, Hans-Peter Studer - Integral Review 
 
bulletZie IP-Integrale Politik | Aus der Intelligenz des Herzens (IP - Integrale Politik)

 
bulletZie als voorbeeld het vormgeven van Integrale politiek in Zwitserland  - op deze pagina.

 
bullet Zie ook de pagina Duurzame en integrale Visie op Europa (EU) en Nederland? 

- Hoe verder met Europa, de Euro en de politiek in Nederland?

- Hoe krijgen burgers meer betrokkenheid en weer echte invloed in de politiek?
 
 
bullet29 maart 2017, nu.nl: Trump draait klimaatregels Obama terug
 
bulletWaarschijnlijk zal oa de combinatie van de gevolgen van de klimaatcrisis en toename van de kloof tussen armoede en rijkdom, de armoede verder versterken en het aantal vluchtelingen sterker doen toenemen.

Dit versterkt de urgentie om aan fundamentele en duurzame oplossingen te werken !
 
bullet13 maart 2017, DeMorgen: Honger bedreigd 20 miljoen mensen

Grote delen van Afrika en Midden-Oosten geteisterd door droogte en conflict.
Hulporganisaties trekken massaal aan de alarm­bel over de toestand in Noordoost-Nigeria, Zuid-Sudan, Somalië en Jemen.
Hongersnood bedreigt daar zowat 20 miljoen mensen.
Alleen voldoende noodhulp kan een drama afwenden.

 
 
bullet Klimaatconferentie COP22 in Marrakesh - Marokko  - 7 tot 18 november 2016

De tweeëntwintigste jaarlijkse klimaatconferentie, COP22, van de Verenigde Naties vindt van 7 tot 18 november 2016 plaats in Marrakesh (Marokko).

 
bulletCOP22 bouwt voort op de afspraken die in december 2015 zijn gemaakt tijdens de klimaatconferentie in Parijs. Tijdens die top is er een nieuw klimaatakkoord bereikt.

In Marrakesh wordt de implementatie van
dat nieuwe akkoord uitgewerkt.
 
bullet www.cop22-morocco.com/ - Officiële site COP22
 
bullet unfccc.int - site  over COP22
 
bulletZie ook de pagina Duurzaamheid - item 5
 
 
bulletKlimaatverdrag:  Zaterdag 12 december 2015, nu.nl: 195 Landen stemmen in met wereldwijd klimaatverdrag in Parijs

Delegaties van 195 landen zijn zaterdagavond op de klimaattop in Parijs akkoord gegaan met een nieuw klimaatverdrag dat de uitstoot van broeikasgassen de komende eeuw moet terugdringen.
Hiermee moet klimaatverandering worden tegengegaan.


'Geschiedenis geschreven !' - Staatssecretaris Sharon Dijksma van Milieu noemt het zaterdag in Parijs gesloten VN-klimaatverdrag "evenwichtig, met een helder en ambitieus doel".
 

Na uitslag Referendum Brexit Verenigd Koninkrijk en Referendum Oekraïne

Nu naar Duurzame, Integrale en nieuwe eigentijdse Democratische oplossingen voor de EU en NL (en andere EU-landen) ?


 
bullet24 juni 2016, Trouw: 17.410.742 Britten stemden voor een Brexit

Een nieuwe dageraad is aangebroken, zei Ukip-leider Nigel Farage iets na vieren vannacht. Toen werd duidelijk dat het uit-kamp een grote voorsprong had opgebouwd in het referendum over het EU-lidmaatschap.
De uitslagen gaven hem later gelijk. Het Verenigd Koninkrijk verlaat de Europese Unie, na 43 jaar
.
 
bulletWikipedia: Brexit - Nederlands

 
bullet27 juni 2016: Brexit - Britten stemmen tegen - www.europa-nu.nl/

Zie ook: Terugtrekken uit Europese Unie (artikel 50)


 
bulletBurgers binnen de EU moeten veel meer directe invloed krijgen en zich goed kunnen herkennen in het reilen en zeilen van EU en hun eigen landen!

 
bulletZie de pagina's Integrale Visie EU / NL en Duurzaamheid van deze website
 
bulletReferendum Oekraïne - 6 april 2016
 
bullet16 december 2016, Trouw: Verklaring Oekraïne vol open deuren

Rutte heeft zijn gewenste EU-verklaring, maar aan de samenwerking met Oekraïne verandert niets.

De 'juridisch bindende oplossing' die premier Mark Rutte voor het verdrag met Oekraïne wilde, is binnen.
Regeringsleiders van andere landen in de Europese Unie steunden gisteren in Brussel een verklaring die de nee-stemmers bij het referendum van 6 april gerust moet stellen dat bepaalde zaken niet in het verdrag staan.

Maar de verklaring is meer een cosmetische toevoeging dan een tekst met juridische betekenis.
De juridische hardheid van de verklaring is beperkt.

 

bullet7 april 2016, nu.nl: Ruime meerderheid heeft 'nee'  gezegd tegen het associatieverdrag met Oekraïne

 
bullet Nederlands referendum EU en Oekraïne - Wikipedia

 
bullet Associatie - Overeenkomst EU - Oekraïne -  via www.europa-nu.nl/

 
bulletZie de pagina Integrale Visie EU / NL item 1.1 - 'Referendum Oekraïne' en andere onderwerpen over modernisering van de democratie op deze pagina.
 


We zijn gegroeid via mythos (mythe), theos (God) en logos (rede, logica)
en komen terecht bij holos (geheel).

We gaan ons systeem als geheel zien. Een samenhangend geheel,
waarin alle onderdelen met elkaar samenhangen.

Ervin Laszlo -

De ware aard van democratie is vrijheid.
Vrijheid betekent om de beurt regeren en geregeerd worden
 -  Aristoteles  -

Het geheim van de verandering is om je energie niet te richten
 op het bestrijden van het oude,
maar op het realiseren van het nieuwe
 
-
Socrates  470 - 399 voor Christus -

Zolang armoede bestaat, is er geen vrijheid

Nelson Mandela  -

Een samenleving is een volwaardige democratie als
het op de juiste wijze met haar opposanten omgaat

-  Nelson Mandela  -

Liefde en mededogen zijn geen luxe maar noodzaak.
Zonder beide kan de mensheid niet overleven.
 - Dalai Lama -


Ik ben me meer dan ooit bewust van de kwetsbaarheid
van onze planeet
- André Kuipers - astronaut -

Zie pagina Meditatie geluk duurzaamheid - item 1, van deze website.Zie ook pagina Spreuken, citaten en spreekwoorden mbt Duurzame Politiek met integrale visie.
 

   Integriteit
 
bullet Integriteit - persoon - Wikipedia

Integriteit is de persoonlijke eigenschap, karaktereigenschap, van een individu die inhoudt dat de betrokkene eerlijk en oprecht is en niet omkoopbaar.
De persoon beschikt over een intrinsieke betrouwbaarheid, zegt wat hij doet, en doet wat hij zegt, heeft geen verborgen agenda en veinst geen emoties.
Een persoon met deze eigenschappen wordt integer genoemd. Een integer persoon zal zijn doen niet laten beïnvloeden door oneigenlijke zaken.
 
bullet Integriteit van van politieke ambtsdragers

Integriteit heeft alles te maken met de kwaliteit van het openbaar bestuur. De primaire verantwoordelijkheid voor integriteit ligt bij elke gemeente, provincie en waterschap afzonderlijk, maar voor alles bij elke ambtsdrager persoonlijk. Deze handreiking helpt politieke ambtsdragers bij hun inspanningen om de bestuurlijke integriteit te versterken.
 
bulletIntegriteit is een belangrijk onderwerp ivm vertrouwen in politici en politiek
 
 
bulletPresident Bill Clinton:

"If ordinary people don't perceive that our grand ideas are working in their lives then they can't develop the higher level of consciousness, to use a term that American philosopher Ken Wilber wrote a whole book about.

He said, you know, the problem is the world needs to be more integrated, but it requires a consciousness that's way up here, and an ability to see beyond the differences among us."

Bron: https://integrallife.com/contributors/ken-wilber

 


Thema
van deze website:  Bouw mee aan een goede toekomst !

Kijk verder dan je neus lang en breed is !

Lang staat voor:  Duurzaamheid  -- Breed staat voor:  Integrale Visie

Bouwstenen voor verandering

Deze website is ter informatie en inspiratie voor verandering!

Voor inspirerende politiek en betrokkenheid

Deze website wil aandacht geven aan de sterk stijgende vraag naar meer samenhang, zorgvuldigheid en respect mbt alle mensen en de aarde met haar steeds schaarser wordende natuur, voedsel, grondstoffen en grote zorg mbt een leefbaar klimaat.

Zie verdere uitgangspunten website op deze pagina.

----------

- Als je door de bomen het bos niet meer ziet, ga dan eens naar het strand - Frans Taverne
----------------------------------

bulletZie zeker ook de pagina's: Duurzaamheid en Reden Duurzame Politiek van deze website.
 
 
  ==  Vertaal deze website  ==  Translate this website   == :

 
bullet   Vertaling van deze site: 'Duurzame Politiek met integrale visie' in het Engels of een andere taal.


Translation of this website: 'Sustainable Politics with integral vision' in English or another language.
 
 
bullet www.klimaatverklaring.nl :

Wij, bestuurders van Nederlandse provincies, watershappen en gemeenten, roepen onze landelijke overheid en leiders van de Europese Unie op tot daadkrachtig klimaatbeleid.
We zetten ons ervoor in dat onze eigen organisatie, uiterlijk 2030, geen broeikasgassen produceert.
 
bulletZie item 'Urgenda Klimaatzaak Uit liefde - Echt Urgent!' op deze pagina.

 
bulletZie de pagina Duurzaamheid (- item 3 Klimaat) van deze website.
 
 
bullet26 januari 2017, bright.nl: Amerikaanse klimaatdata gered door Nederlander

Het bedrijf van een Nederlander maakt backups van Amerikaanse overheidssites om belangrijke data over klimaatverandering online te houden.
De Amerikaanse overheid heeft de afgelopen jaren een schat aan informatie over het klimaat en klimaatverandering verzameld en openbaar gemaakt.
Maar wetenschappers vreesden dat de nieuwe regering onder leiding van klimaatscepticus Donald Trump de data snel onvindbaar zal maken.
Zie ook item op deze pagina.
 

 
bulletUitgebreid overzicht:  onderwerpen van deze start-pagina

 
bulletKort overzicht:  onderwerpen per pagina - op deze startpagina

 
bulletUitgebreid overzicht:  onderwerpen per pagina - pagina: Inhoud website

Opmerking: Deze website is eenvoudig van opzet en uitvoering
 


 Uitgebreid overzicht 
onderwerpen - Deze Start-Pagina


 
bullet1 Introductie website - oa Waarom veranderen?
 
bulletMet oa vernieuwing lokale democratie: G1000 en D1000


 
bullet 2 Duurzame Politiek met een Integrale Visie - introductie

 
bullet Integraal Leven

 
bullet Recent voorbeeld van Integrale aanpak bij de Gemeentelijke - en Rijksoverheid

 
bullet Inpassen van Geluk in het 4 kwadranten Model van Ken Wilber


 
bullet3 'Vier kwadranten model van Ken Wilber' in het kort
 
bullet Integrale visie van Ken Wilber  -  Integraal Leven

 
bulletBelangrijke uitgangspunten bij het 4 kwadranten model van Ken Wilber

 
bullet Multi Intelligentie Model en het belang van oa spirituele intelligentie (SQ) - Cindy Wigglesworth, Marjolein Rikmenspoel


 
bullet4 Integrale visie in de Politiek - Belangrijke informatie en achtergronden, met oa:
 
bullet Integrale Politiek - Ken Wilber

 
bullet Voorbeeld van een Integrale Politieke Partij in Zwitserland

 
bullet Werken met een referendum in Zwitserland
Voorbeeld hoe het anders kan

 
bullet Cultuurmodel - Geert Hofstede

Oa ivm vluchtelingencrisis
'De Chinese Wereldorde'


 
bullet Korte beschrijving van politieke filosofie, politicologie en sociologie

 
bulletJe moet je leven veranderen - Peter Sloterdijk

 
bullet Hoe kijken we naar de natuur

Spiegel van de Natuur - Matthijs Schouten

 
bullet Een vorm van beschaving - Klaas van Egmond

 
bullet Worldshift 2012 - Ervin Laszlo

Noodzaak van synergie tussen oa meer bewustzijn, maatschappelijk verantwoord ondernemen en maatschappelijk verantwoorde politiek (MVP)

 
bullet De duurzame weg en sociale duurzaamheid

Duurzaamheid als wereldbeeld

Wat is Integer / Integriteit en wat is Ethiek / Moraal?

 
bullet 4 kwadranten model van Ken Wilber ivm de controverse mbt Islam in Nederland

 
bullet Verdere achtergronden Integrale Politiek - Ken Wilber
 
bulletMet oa Spiral Dynamics
 
bullet Vrijheid als ontwikkelingsweg

 
bullet Integrale politiek en integrale economie
Pluralistische benadering van de Economie - Betekenis Economie


 
bullet 5 Huidige situatie in Nederland mbt de 'integrale aanpak' bij bedrijven en overheid


 
bullet6 Overige informatie mbt Integrale Politiek

 
Diagrammen, websites, tijdschriften en literatuur


 
 
bulletDownload samenvatting 1 A4  -  Wat is duurzame politiek met integrale visie (pdf - file)


 
bulletSamenvatting 1 A4  -  Wat is G1000  (pdf - file)

In Amersfoort vond in 2014 de eerste G1000 op gemeentelijke niveau plaats op initiatief van en georganiseerd door burgers.


- 22 maart 2014: G1000 in Amersfoort- Video-impressie G1000 burgertop in Groningen op 6 juni 2015


- Zie ook item 1.2 van de pagina Integrale Visie Nederland /EU


 
bulletSamenvatting 1 A4  -  Introductie Mindfulness (pdf - file)


 
bullet Meditatie        1 A4  - 'Meditatie over de Aarde' (pdf - file)


 
bulletZie ook de pagina Literatuur, sites en video's van deze website.
 

 

 
bullet3 oktober 2016, Universiteit Utrecht: Afscheid Herman Wijffels

Herman Wijffels nam afscheid van de Universiteit Utrecht.

Hij was sinds 2009 als hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering
.

 
bullet Afscheidsrede Prof Wijffels (pdf)

 
bullet Verslag afscheid Prof Wijffels (pdf)

 
bulletZie ook de pagina Duurzaamheid van deze website.
 

  Kort overzicht
  onderwerpen per pagina  van deze website:
 
bullet Duurzaamheid  -  Pagina

- Duurzaamheid inwoner, samenleving, landen en steden in NL
- Wat is duurzaamheid, duurzame samenleving, duurzame mens
- Duurzaamheid als wereldbeeld
-
Duurzaamheid in 151 landen per land weergegeven
- Duurzaamheid in 408 gemeenten in Nederland - per gemeente

-
Jongeren Duurzaamheids-Scan
-
Better Life Index - OESO - per land weergegeven
- Democratie en rechtsstaat

- Gebruik van 'Mijn duurzaamheids-diagram'
   Hoe zelf invulling geven aan duurzaamheid met integrale visie
- De Grote Transitie - 10 Thema's - 10 debatten
   Doorbrak van Duurzaam
   Manifest voor een duurzame en solidaire economie
  
Dag van de duurzaamheid - 10 oktober 2016
  
Fairtrade Gemeente
- Filosofie, ethiek, politiek, communicatie, (E-)democratie en duurzaamheid
- Communicatie - politiek - duurzaamheid
-
Milieudefensie daagt staat voor rechter om schone lucht

-
Klimaatcrisis:

-
Statement Ex-President VS Barack Obama mbt klimaatcrisis,
  
Film: Before the Flood - Leonardo DiCaprio - video
   'Klimaatverklaring provincies, waterschappen en gemeenten',
   IPCC, Status Nederland mbt klimaat, Actie-organisatie Urgenda
-
Waarom is max. 2 graden temperatuurstijging zo kritisch ?
   Waarom is de klimaatzaak zo urgent ?
- Klimaatverklaring bestuurders provincies, waterschappen en gemeenten
- Klimaatwet PvdA en GroenLinks
- Kolencentrales sluiten
- Urgenda wint Klimaatproces tegen de Nederlandse Staat
-
Klimaatproces België
-
'Oslo Principles'
- Energietransitie en Energieakkoord in Nederland
- Luchtvervuiling - Fijnstof - Ultra Fijnstof
- Duurzaamheid: Overzicht sites en nieuwsbrieven
- Het toepassen van zonnepanelen
 
bullet Wat is integraal en wat is Integrale politiek? - Overzicht  -  Pagina
- Korte weergave / impressie mbt de inhoud van deze website over
  het begrip 'integraal', Duurzame  Politiek met integrale visie en
  Integraal Leiderschap
- Integrale Visie - Integraal Leven - betekenis en werken met kwadranten,
  niveaus, lijnen, toestanden en typen
- Democratie en rechtsstaat
 
bullet Literatuur, Sites en Video's - Duurzame Politiek met Integrale Visie - Pagina
Overzicht van Literatuur, Websites en Videolinks over Duurzame Politiek, Duurzaamheid, Integrale Visie en Duurzame Samenleving

- Met oa vele websites over duurzaamheid en
vernieuwing van de democratie.
 
bulletReden Duurzame Politiek en Integrale Visie  -  Pagina
Belangrijke motieven voor Duurzame Politiek met Integrale Visie.
oa Klimaat, Wereldbevolking, Vluchtelingen crisis, Democratie, Ecologie, Gezondheid,
Ernstig probleem met zorgverzekeraars
Burnout, Obesitas, Diabetes, Suikerbelasting, Veroudering,
Blue Zones -
9 regels om kans op een langer leven te verhogen
Nieuw wereldbeeld, Iceman,  etc.
- Grote problemen met betrekking tot gevolgen Gaswinning Groningen
- Provincie Overijssel naar rechter om hervatten afvalwaterinjecties Twente
-
Voorbeeld hoe het ook kan: Burenhulp en zorg in Wedde
-
Koud douchen leidt tot minder ziekteverzuim
- Suikerlobby voedingsindustrie ondermijnt regelgeving EU
- Discussie zorgstelsel in Nederland - oa overgaan naar Zorgfonds
- Privacy en je gezondheidsgegevens
 
bulletDiscussie Duurzame Politiek  -  Pagina
Belangrijke discussies mbt Duurzame Politiek met integraler visie en nodige veranderingen mbt politiek (oa LETS-kringen (Local Exchange Trading System) - ruilen van diensten en goederen)
Ervin Laszlo 'Spoedcursus wereld veranderen'
De Utopie van de vrije Markt -- Ayn Rand - Atlas in Staking
PSD2 - Nieuwe Europese richtlijn voor betalingsverkeer
Toekomst met een duurzame samenleving
Verbetering van (Lokale) democratie (met oa G1000) en de rechtsstaat
Waterstof Economie
Basisinkomen
Boek: Borderline Times - Het einde van de normaliteit - Dirk de Wachter
Kwantumcomputer - Kwantum fysica
Tiny House - Klein Huis om in te wonen
 
bullet Integrale Visie op Nederland (NL) en Europa (EU) - Pagina

Hoe krijgen burgers weer een plek in de politiek?
Is de huidige democratie nog wel van deze tijd?
Invloed spindoctors in politiek, Cambridge Analytica en Media Logica
Referendum redding democratie?
Invloed van nepnieuws en de filterbubbel
Participatiesamenleving 
Huis van Klokkenluiders
Open democratie - Oa in IJsland en UK
Over de onafhankelijkheid in de politiek en journalistiek
Dag van de Dialoog in vele Nederlandse steden
Vernieuwing mbv oa G1000 (lokale democratie)

Integral City
Met oa Alex Brenninkmeijer en David van Reybrouck
   - Meer bijdragen aan een duurzame en integrale visie op Nederland, oa:
   - Democratic Challenge
   -
De Gemeente van de Toekomst - integrale aanpak -
      decentralisatie in het sociale domein

   -
Boek '1984' door George Orwell
   - Burger initiatief in Nederland
   -
Periodieke Referenda (oa praktisch en modern systeem
     in Zwitserland)
  
- Macht aan de stad?

Politieke vernieuwing in Nederland ??

Hoe verder met Europa en de Euro?
Is er een door de bevolking gedragen Integrale Visie op Euro (EU)?
Integral European Conference 2016 - Reinventing Europe -
EU krijgt Nobelprijs voor de Vrede
Geert Mak over de vluchtelingencrisis
- 7 maart 2016
Geert Mak - Europa Special 'Hoe staat Europa ervoor? - mei 2016
De crisis in Europa - Geert Mak en crisis Griekenland
Verkiezing Europees Parlement 2014
Een persoonlijke integrale visie op Europa
TTIP en TTIP-referendum in Nederland
Trumps mars naar het witte huis (eerste 100 dagen in het Witte Huis)
'
Nooit genoeg' - De biografie van Donald Trump
Zwarte Zwanen en de Nederlandse Pensioen - Industrie
 

bullet Spreekwoorden, spreuken en citaten mbt politiek  -  Pagina
- Spreekwoorden over politiek, samenleving, duurzaamheid,
   integrale visie en geluk - Spreekwoorden van Aristoteles
- Andere spreuken, citaten en spreekwoorden over politiek,
   duurzaamheid, integrale visie en geluk
- Hoe Spreuken, Citaten en Gezegden passen in de Integrale Visie
-
Maken van je eigen 'Duurzaamheids Diagram' en 'Integrale Leefwijzer'
- Opmerkingen over Spreuken, spreekwoorden en gezegden
 
bullet Meditatie en Geluk ivm Duurzame Politiek met Integrale Visie  -  Pagina
- Aarde en schepping als geheel zien en ervaren - Overview effect
-
Wat is meditatie, mindfulness en yoga?
-
Geluk als een belangrijke sleutel zien en tot ontwikkel-doel maken
  Kapitale kracht van geluk -
Omslag naar de Betekenis Economie
  Wereld Geluk Rapport 2016
  Inpassing van Geluk in het 4 Kwadranten model van Ken Wilber

- Leven in verbinding.

  Gebruik van oa Ghanta (bel) en Thangka bij meditatie
  Verband tussen Boeddhisme en kwantumfysica
 
Lezing Dalai Lama: Pleidooi voor Vrede, Welzijn, Wijsheid en Comapassie
- Om andere culturen beter te kunnen begrijpen
- Wonder en hoop aan de grens van de wetenschap
- Joke Hermsen: Welke (denk-)richtingen moeten er bv gekozen worden?
- Welzijn, wijsheid en compassie in de seculiere samenleving - Dalai Lama
-
Teksten over leven in verbinding  - Zingeving - Spiritualiteit
- Bram Moerland - Filosoof - Stapstenen voor Persoonlijke groei -
  Nag Hammadi Geschriften (oa Thomas Evangelie)

- Multi intelligentie model en inpassing van Meditatie in het
  4 kwadrantend
iagram van Ken Wilber
------------------------------------------------------------------------

 
 
bulletEx-President Barack Obama - VN Meeting 2014:

"Bij
alle uitdagingen die we hier bespreken:

terrorisme, instabiliteit, ongelijkheid, ziektes,

zal
één kwestie de contouren van deze eeuw dramatischer dan elke andere bepalen en dat is de urgentie en groeiende dreiging van een veranderend klimaat".

 
bullet Klimaat verandering, Wat zijn broeikasgassen, Klimaat  -  Wikipedia (NL)
 
bullet Zie ook item 'klimaatvragen' van de website www.urgenda.nl
(bv vraag: waarom is 2 graden temperatuurstijging kritisch?)
 
bulletYouTube-video: Climate Change can no longer be ignored (Barack Obama) -18-04-2015
 
bulletYouTube: Klimaatzaak België - Serge Gheldere 01-12-2014  Gent  - de cijfers en onderbouwing

 
bulletZie Pagina Duurzaamheid van deze website.

 

 

bulletDe filosoof Peter Sloterdijk stelt:

De bewoners van de aarde staan voor een enorme verandering.

Ze moeten nu namelijk de kunst van het samenleven op een planetaire schaal leren en eigen maken.

Het kan niet doorgaan zoals het ging.
 Ex-President Barack Obama - VN Meeting 2014

Beeld uit video
: Klimaatzaak België - Serge Gheldere 01-12-2014  Gent - de cijfers en onderbouwing
 
 
bulletZie ook: YouTube-video: Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change
Gepubliceerd op 6 juni 2014 (tijdsduur ca  12 minuten)

The IPCC has produced a video on its Fifth Assessment Report (AR5). The third part on the Working Group III contributed to AR5 is now available on http://mitigation2014.org

www.ipcc.ch - IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change

 
 
bullet 9 november 2016,Trouw: Trump zorgt voor een revolutie

Amerika is de komende vier jaar het Amerika van Donald J. Trump.
 
bullet29 maart 2017, nu.nl: Trump draait klimaatregels Obama terug
 
bullet nu.nl: Dossier Trump   -  6 november 2016 video: Bernie Sanders
 
bullet Wie is Donald Trump - Wikipedia
 
bullet Nooit genoeg - De biografie van Donald Trump, door Mike_D'Antonio

 
bullet 12 april 2017, TV-programma Zembla - video: Trumps mars naar het witte huis ( Video )
 

 
bulletSchrijver en journalist Amin Maalouf:

Hoe moeten we samenleven? Dit wordt een steeds urgentere vraag.

Diversiteit is een ramp als er slecht mee wordt omgegaan, diversiteit is een zegen als het goed wordt 'gemanaged'.

Er moet in veel meer aandacht komen voor de vraag 'Hoe moeten we nu eigenlijk goed samenleven?'. Hoe managen we diversiteit?

 
bullet Hongaarse filosoof, wetenschapper en concertpianist Ervin Laszlo:

We zijn gegroeid via mythos (mythe), theos (God) en logos (rede, logica) en komen terecht bij holos (geheel)
.

We gaan ons systeem (wereld) als geheel zien (Holos) . Een samenhangend geheel, waarin onderdelen met elkaar samenhangen en oa vele culturen steeds  met elkaar in verbinding staan.

 
bulletNederlandse schrijfster en filosoof: Joke Hermsen

Nu de homo digitalis in opkomst is en de verregaande technologisering van de mens een onomkeerbaar feit, is het zaak onze aandacht op het menselijke van de mens te blijven richten. Wat doet de mens van de machine verschillen?

Het antwoord is: creativiteit, empathie en het vermogen opnieuw te beginnen.

Welke nieuwe denkrichting moet er gekozen worden opdat er werkelijk iets verandert en er niet alleen een rustiger, maar ook een evenwichtige en duurzame samenleving ontstaat? (In de context van bv economische crisis, ecologische crisis, klimaatcrisis, etc)

 
bulletBoek 'Kairos, een nieuwe bevlogenheid', Joke Hermsen  -  YouTube-video: Boekpresentatie 'Kairos. Een nieuwe bevlogenheid', duur ca 13 minuten.
 
bulletBoek: Melancholie van de onrust  - Essay bij de Maand van de Filosofie 2017 - door Joke Hermsen

2 april 2017, VPRO Boeken - 2de gedeelte van deTV-uitzending:
Joke Hermsen - Boek: Melancholie van de onrust ( video )
 
bulletZie de pagina Meditatie geluk en duurzame politiek, item 3 van deze website.

 
bulletZie bv de pagina Meditatie en Geluk van deze website met oa:
 
bulletAarde en schepping als geheel zien en ervaren
 
bulletLeven in verbinding - naar een duurzame samenleving
 
bullet Business-spiritualiteit met Paul de Blot en Sri Sri Ravi Shankar
 
bulletZuivere intelligentie is de geestestoestand die zich kenmerkt door een besef waarin geen keuzes worden gemaakt, waarin de geest stil is.
In die toestand van stilte is er alleen 'zijn'; dan komt het werkelijke tot stand, die verbijsterende tijdloze scheppende kracht - Krishnamurti

 
 
bullet28 september 2015, Radio 1: Druktemaker Ronald Giphart komt met een democratisch voorstel (oa G1000) - radio-fragment

 
bulletBoek: De kanarie in de kolenmijn, door Marianne_Thieme en Ewald_Engelen

Marianne Thieme en Ewald Engelen waarschuwen tegen de onhoudbaarheid van de huidige politieke en financiële keuzes.
Als een kanarie in de kolenmijn signaleren zij gevaren die onze toekomst bedreigen.

De meeste politici en wetenschappers kiezen voor marginale veranderingen binnen de status quo waarbinnen we ons richten op meer economische groei en meer vrijhandel.
Marianne Thieme en Ewald Engelen pleiten voor een radicale koerswijziging. Thieme vanuit ecologisch oogpunt, Engelen vanuit economisch perspectief.

 
bullet Zie de pagina Reden duurzame politiek item 1 - van deze website.

 
bullet"Ik ben onder de indruk van de poging die de organisatoren van de G1000 hebben ondernomen om een nieuwe impuls te geven aan het democratisch proces.
De G1000 sluit daarmee aan bij een methode die ontwikkeld is in de VS en Scandinavië en intussen in veel landen wordt toegepast."

Gerdi Verbeet, voormalig Nederlandse parlementsvoorzitter
 


Uitgangspunten van deze website


Deze website wil Duurzame Politiek met integrale visie uitgebreid onder de aandacht brengen en promoten.
Tevens is het daarmee een bijdrage leveren aan Maatschappelijk Verantwoorde Politiek.


Deze website is onafhankelijk en niet verbonden aan een politieke partij, instelling, vereniging, stichting, platform, bureau, praktijk, bedrijf of andere organisatie en heeft geen commerciële doelstelling.


Er wordt niet gestreefd of gewerkt aan een organisatie of een politieke partij.


Deze website www.duurzame-politiek.nl was eerder onderdeel van de website   www.burnoutherstel.nl over burnout.
In deze website over burnout komt uitgebreid de beschrijving en het belang van een integrale visie en aanpak aan de orde.
 

Bij burnout is een duurzame en integrale visie / aanpak en preventie heel belangrijk.
Dit geldt ook voor 'burnout' van de aarde en haar bewoners door oa oorlogen, terrorisme, onderdrukking, uitbuiting, uitputting, onbalans, verwaarlozing, miscommunicatie, intimidatie, onbegrip en vervuiling.


Mijn motivatie voor deze website wordt voor een belangrijk deel ingeven door de ervaring dat er vaak geen goed evenwicht is tussen de 'vier kwadranten' zoals in deze website wordt weergegeven.


Dit leidt naar mijn mening tot een niet duurzame samenleving.


Het wordt mij steeds duidelijker dat een integrale visie en aanpak bij politiek en bestuur steeds belangrijker wordt om oa kwaliteit, effectiviteit, actualiteit en acceptatie te verbeteren en oa ergernis, grote verspilling en bureaucratie te verminderen!


Opmerking: Deze website is eenvoudig van opzet en uitvoering.

 


==  Vertaal deze website  ==  Translate this website   == :

  Vertaling van deze site: 'Duurzame Politiek met integrale visie' in het Engels of een andere taal.

Translation of this website: 'Sustainable Politics with integral vision' in English or another language.
 

     Ga naar begin van deze pagina
 


Mensen die gek genoeg zijn om te denken dat ze de wereld kunnen
veranderen, zijn de mensen die dat ook echt doen.

- Steve Jobs -

Zorg dat je goed bij jezelf blijft, dan kan er heel veel.
- Bruce Springsteen -

Mensen bouwen te veel muren en te weinig bruggen.
-
Isaac Newton (1643 - 1727)  -

Anderen begrijpen is kennis, jezelf begrijpen is verlichting
- Lao Tse -

Het moge duidelijk zijn dat de beste vorm van staatsbestuur die vorm is
waarbij iedere man (mens), ongeacht wie hij/zij is,
naar zijn beste vermogen kan handelen en gelukkig leven
 - Aristoteles ca 335 voor Christus, verhandeling Politica -

Wees sterk genoeg om jezelf te zijn.
-
David_Bowie

Waar is de wijsheid
die we zijn kwijtgeraakt in de kennis?
Waar is de kennis die we zijn kwijtgeraakt in de informatie?
- T.S. Eliot -

Zie ook de pagina Spreuken en spreekwoorden mbt Duurzame Politiek met
integrale visie.

---------------------------------------------

De tragedie van de huidige electorale-representatieve democratie van vandaag?
 

'Alles wat je voor mij doet zonder mij, doe je tegen mij'

(Spreekwoord uit Centraal Afrika, soms aan Gandhi toegeschreven)

Zelfs wie met de beste bedoelingen het volk bestuurt zonder het erbij te betrekken,
bestuurt het maar half.

In de achttiende eeuw,
toen grote delen van het volk ongeletterd en
grote delen van het land onbereikbaar waren,
was de keuze voor de huidige verkiezingen deels ook praktisch ingegeven.

Maar geldt dat vandaag nog?

Zie item G1000 en boek 'Tegen Verkiezingen' op deze pagina.
 


1 Introductie website - oa Waarom Veranderen?


YouTube-video: Ken Wilber - Integrale Politiek (Integral Politics)
duur ca 17 minuten

Zie ook de YouTube-video:
 Integral "Third-Way" Politics - Ken Wilber
 

Ken Wilber is één van de meest gelezen Amerikaanse filosofen van onze tijd. In zijn werk komen de thema's uit de grote wijsgerige en spirituele tradities samen in een indrukwekkende synthese.
Integraal denken, de integrale visie en de integrale aanpak van Ken Wilber vormen de rode draad in deze website.


Het integraal denken en handelen is niet langer een luxe maar een noodzaak voor het overleven van de mensheid - Ken Wilber


Artikel: An overview of Integral Theory, an all-includive framework for the 21st century (pdf) - door Sean Esbkorn-Hargens


Waarom is een 'integraal raamwerk' zo belangrijk voor oa individuele inspanningen welke goed passen in oplossingen van de wereld van deze tijd?

Een overzichtelijke introductie mbt de integrale visie van Ken Wilber.


Korte interactieve grafische toelichtingen op het 4 kwadranten model van Ken Wilber:

The stage structures of development - a quadrivian glance
www.formlessmountain.com  - An integral atelier

 
bulletVoor bv politieke partijen lijkt het, voor een effectieve, herkenbare, aansprekende en praktische aanpak, steeds belangrijker te worden om een duurzame en integrale visie, aanpak en programma te hebben.

Bij deze aanpak zullen alle 4 de kwadranten 'gelijkwaardig' en in relatie met elkaar aan de orde moeten komen (een coherent beeld opleveren), met bv (zie figuur):
 
bulletkwadrant LB: bewustzijn, intentie
 
bulletkwadrant LO: beleving, cultuur/normen en waarden
 
bulletkwadrant RB: ervaring, gedrag, acties
 
bulletkwadrant RO: leefomgeving, wetgeving, instellingen, bedrijven
 
bulletBv een partij moet niet alleen 'intellectueel' bezig zijn of 'denken in tegenstellingen' - bv as van het kwaad!
 

      Ga naar begin van deze pagina
 

Duurzame Politiek met een integrale visie werkt naar een goede balans mbt de 4 kwadranten (LB, RB, LO, RO) bij het oplossen van problemen en nieuwe plannen, waarbij duurzaamheid belangrijk is.

- 'Vier kwadranten model van Ken Wilber' -:

 

Binnenkant (innerlijk)
v

Buitenkant (uiterlijk)
v

Individueel
------>

LB (Links-Boven)

Ik (zelf en bewustzijn)

bewustzijn / inspiratie / spiritualiteit
intentie / ethiek / integriteit
subjectieve beleving (oa kunst) Geluk
Geestelijke Duurzaamheid
meditatie (pagina)

Cen-

(Rechts-Boven) RB

Het - individueel (hersenen, organisme, lichaam)

ervaring
gedrag / wetenschap / meetbaar
objectieve kennis (wetenschap)
Duurzaamheid in de praktijk
duurzaamheid (pagina)

 

Collectief
------>Wij
(cultuur en wereldbeeld)

beleving / betrokkenheid
cultuur / normen en waarden /
ethiek / duurzaamheid
beschaving / respect
Culturele Duurzaamheid
spreuken (pagina)

LO (Links-Onder)

trum

Het - collectief (sociale systeem (bv bedrijf, rechtbank)
leefomgeving
maatschappij / wetgeving / protocollen

Sociale Duurzaamheid
integrale visie NL/EU (pagina)

(Rechts-Onder) RO


Bijvoorbeeld (kwadrant = vak):

 - Kwadrant LB = kwadrant Links - Boven =  kwadrant Binnenkant - Individueel
 - Kwadrant RO = kwadrant Rechts - Onder = kwadrant Buitenkant - Collectief


Opmerking: Onze huidige samenleving lijkt sterk de nadruk te leggen op het kwadrant RB (Rechts Boven) en in mindere mate op kwadrant RO (Rechts Onder).
Er lijkt weinig aandacht en prioriteit te zijn voor de kwadranten LB (links Boven) en LO (Links Onder).
 

bulletZie bv ook de uitgebreide websites:
 
bullet http://integralesleben.org/             - Integrales Leben - Duitsland
 
bullet www.integrallife.com                     - Integral Life - VS
 
bullet Integrale Politik - Politieke partij    - Zwitserland
 
bullet www.integralacademy.eu               - Hongarije
 
bullet www.asociacionintegral.es             - Spanje
 
bullet www.integraleurope.org                 - Europa
 
bullet www.kenwilber.com                       - Website Ken Wilber
 

In de YouTube video: 'Ken Wilber - Integral Politics':
De betekenis van de niveaus met hun kleuren, zie Spiral Dynamics. Spiral dynamics is een waarden-systemen, dat door Ken Wilber werd opgenomen in zijn model van spirituele ontwikkeling.

Google hits 04-11-2016: "integraal leven" - 419, "Integrales Leben"- 5.300, "integral life" - 143.000
 

Zie toelichting op Spiral Dynamics door Wim de Boer en Martin van den Blink:
 
bullet Geïllustreerde versie deel 1 + 2 (pdf) via www.smartworkscaribbean.com

 
bullet Zie verdere toelichting op betekenis van de niveaus met hun kleuren bij Spiral Dynamics op deze pagina.

Uit gaan van 'alle ontwikkeling is omwikkeling'.


 
bulletVision statement for the emerging integral culture:

"I consider the ambition of overcoming opposites, including also a synthesis embracing both rational understanding and the mystical experience of unity, to be the mythos, spoken or unspoken, of our present day and age" - Physicist & Nobel laureate Wolfgang Pauli.

 
bulletWikiquote has a collection of quotations related to Ken Wilber.


Er is een steeds sterker stijgende vraag naar meer duurzaamheid, samenhang en zorgvuldigheid mbt mensen en de aarde ten gevolge van:

 
bulletKlimaatcrisis (oa hogere temperatuur, meer regen (overstromingen), meer droogte (grote branden), meer en heftiger orkanen) zorgt voor stagnatie van oa de voedselproductie.
 
bullet19 mei 2015, Trouw: Schokkende' cijfers: Meer geld wereldwijd besteed aan subsidie fossiele energie dan aan zorg   (Zie IMF Rapport )

Overheden geven dit jaar wereldwijd 4,6 biljoen Euro (4.600.000 miljoen Euro) uit aan subsidies op fossiele brandstoffen.
 
bulletZie de pagina Duurzaamheid van deze website.

 
bulletSteeds schaarser wordende natuur, voedsel en grondstoffen
 
bullet27 mei 2014, Studium Generale - Universiteit Twente, YouTube-video: Grenzen van de aarde - Prof. dr. ir. Wim de Vries

Hij bespreekt de impact van onze voedselproductie op klimaat en biodiversiteit.
Tot hoever kunnen de fysieke, chemische en biologische grenzen van ons ‘ruimteschip’ opgerekt worden?
En aan welke knoppen kunnen wij nog draaien voordat de boel ontploft?

 
bulletToenemende politieke spanningen, onderdrukking, geweld,  agressie, terrorisme (aanslagen), enorme aantal vluchtelingen
 
bulletUNHCR - juni 2016 - wereldwijd meer dan 65 miljoen vluchtelingen, elke minuut komen er 24 ontheemden bij (Trouw 21-06-2016)
 
bullet Dossier Bootvluchtelingen - www.nu.nl
 
bullet Dossier Terreur in Europa - www.nu.nl
 
bullet27 juni 2016, nos.nl: Hulporganisaties tegen EU plannen van migranten
Meer dan honderd non-gouvernementele organisaties waarschuwen de Europese Unie voor hun plannen met migranten aan de vooravond van de EU-top in Brussel.
Organisaties als Amnesty International, Oxfam Novib en Save the Children vinden dat er met Afrikaanse landen niet hetzelfde soort akkoord moet worden gesloten als met Turkije
.
 
bullet17 juli 2016.nu nl: Artsen zonder grenzen weigert EU geld vluchtelingencrisis

Artsen zonder Grenzen (AzG) neemt niet langer subsidies van de Europese Unie en EU-lidstaten aan uit protest tegen het Europese beleid ten aanzien van vluchtelingen.

Principiële discussie mbt de vluchtelingen crisis.

Zie de pagina Reden duurzame politiek van deze site.
 
bulletSpanningen in EU tgv Brexit en ontwikkelingen in Turkije na verijdelde staatsgreep.

 
bullet Grote zorgen mbt de (boot)vluchtelingen uit Afrika en Midden-Oosten die nu een veilig heenkomen naar oa de EU zoeken. Hoe kan al deze ellende gestopt worden?
Hoe kan aan menselijke, duurzame en structurele oplossingen gewerkt worden?
 
bulletZie bv item 3.3 op de pagina Integrale Visie op Nederland en EU

 
bulletDe wereldbevolking is tussen 1950 en 2000 toegenomen met ruim 143 %, van 2.5 miljard (in 1950) naar 6,1 miljard (in 2000) mensen. In april 2011 is de wereldbevolking 6,9 miljard mensen.
In 2050 verwacht men een toename tot 9 (of hoger) miljard mensen

 
bullet17-01-2016, nu.nl: 62 rijksten bezitten evenveel als de armste helft van de mensen op aarde
Hulporganisatie Oxfam Novib stelt dat de 62 rijkste mensen evenveel bezitten als de armste 3,5 miljard mensen op aarde. In 2010 hadden 388 rijken nog evenveel in handen als de armste helft van de wereldbevolking.
De organisatie waarschuwt voor een groeiende economische ongelijkheid. Zie pagina Duurzaamheid item 2.2

Ontwrichtende effecten van belasting-paradijzen.
Zie pagina
Integrale Visie NL/EU - item 3.5

 
bulletMaatschappelijke verharding

 
bulletBekende en onbekende aantasting van privacy en persoonlijke levenssfeer
(Iemand die in de gaten wordt gehouden is niet meer vrij
(Volkskrant) 
 
bulletVerlies van vele menslevens en vele miljarden kostende oorlogen en verwoestingen in bv Irak, Afghanistan, Afrika en Syrië, veroorzaken erg veel maatschappelijk en menselijk leed en ontwrichting.

 
bulletOpkomende economieën hebben steeds meer grondstoffen en energie nodig.
Stijgende voedsel-, grondstoffen- en energieprijzen, alsmede de wens tot meer vrijheid, democratie, welvaart en welzijn leiden oa tot meer sociale spanningen en onrust in de wereld.

 
bulletHoe te komen tot nationale- en internationale samenlevingen waar godsdiensten/levensbeschouwingen elkaar respecteren, geen spanningen en strijd veroorzaken, maar mensen gewoon inspireren en ten goede komt?
Zie bv op deze pagina
cultuurmodel van Geert Hofstede en de pagina Meditatie-geluk-duurzame politiek.

 
bullet14 januari 2017, Trouw: Kijk uit, nepnieuws!
Burgers krijgen door sociale media een kokervisie - de 'filterbubbel'. Waarin ze ook nog eens bestookt worden met nepnieuws.
Ten eerste de filterbubbel: een groot deel van ons leven heeft zich verplaatst naar de digitale wereld. Daar worden bijna al onze activiteiten geregistreerd en gebruikt om persoonlijke profielen van ons op te bouwen.
Zie pagina Integrale Visie NL/EU - item 1.1.

 
bulletFilosofie, ethiek, politiek, communicatie en duurzaamheid
De problemen van deze tijd.
Enkele verschillende aspecten en methoden mbt communicatie, politiek en duurzaamheid
Zie de pagina Duurzaamheid item 3.

 
bulletSpecifiek Nederland, oa:
 
bulletUrgent:
Aantal mensen met oa Burnout,
Hart- en Vaatziekten, Kanker en  Obesitas (Wikipedia) is zeer groot en neemt nog steeds toe en dit is onaanvaardbaar en waarschijnlijk niet nodig!

Duidelijk is dat er veel schort aan de Nederlandse Levensstijl / Voeding en (te eenzijdige) Gezondheidszorg.
Deze vragen alle bv een veel bredere Integrale visie en aanpak!

Werkers in bv Onderwijs worden nog steeds (onverantwoord) zwaarder belast en staan bovenaan mbt burnout.

Kan oa suikerbelasting het grote probleem van
Diabetes-2 tegengaan?
Vaak zijn bv economische/financiële belangen nog steeds belangrijker dan gezondheid van mensen.

-
Zie de pagina Reden duurzame politiek van deze site.
 
bulletUrgent:
 - 11 december 2015,nu.nl:
PvdA dreigt in Senaat tegen Mediawet te stemmen van VVD Staatssecretaris Dekker  te stemmen.
- 15 mei 2015., nos.nl:
Omroepen vrezen machtsgreep NPO-Bestuur
Voor behoud van een Publieke Omroep met inhoud en een breed maatschappelijk gezichtsveld!

Geen (in-)directe invloed van regering op inhoud omroepprogramma's !
 
bullet Zie item over dit onderwerp op deze pagina
bullet Zie de pagina Discussie duurzame politiek van deze website.

"We moeten voorkomen dat op termijn al het publieke media-aanbod uit één hand wordt georganiseerd en aangestuurd."
 

bulletGevolgen bezuinigingen (oa zorg)
Bv
Almelose huisarts is Nederland zat (Tubantia - februari 2015) Steeds meer kritiek op de rol van zorgverzekeraars en de gevolgen van de marktwerking.
 
bullet3 december 2015, www.zorgvisie.nl, www.janrotmans.nl: 'Zorgeloos' nieuwe verzekeraar van Jos de Blok (Buurtzorg), prof. Rotmans (Nederland Kantelt) en prof. Weggeman Innovatief Management). Nieuwe zorgverzekeraar gaat in 2017 weer voor de zorg. (Zie pagina Reden duurzame Politiek -  item 6)
 
bullet9 en 16 mei 2016, radar.avrotros.nl: Tien jaar marktwerking in de zorg - wie wordt er beter van? - Wat heeft het nieuwe zorgstelsel ons gebracht? Een uitgebreide evaluatie?
(Zie pagina Reden duurzame Politiek - item 6)
 
bulletZwarte Zwanen en de Nederlandse pensioenindustrie
In de pensioenwereld gaan alle betrokkenen zelf over hun integriteit. Echt toezicht is er nauwelijks.
De Nederlandsche Bank
ziet de pensioenen verder verslechteren.

Vaste banen verdwijnen door Overheidsbeleid

Zie ook de pagina Integrale visie NL / EU  - items 3.5 en 2
 
bulletGevolgen gaswinning Groningen (zie bv www.mensenrechten.nl, Rapportage Mensenrechten in Nederland 2014)
 
bulletProblemen in de in de financiële sector: oa woekerpolissen, derivaten, huizen financieel 'onder water'.
Steeds grotere afstand tussen arm en rijk.
 
bulletUrgenda start Rechtszaak uit Liefde - de Nederlandse Staat gedaagd - Zie ook de 'Oslo Principles' (pdf).
24 juni 2015 - Urgenda wint de rechtszaak !!!!
-
Zie ook item 'klimaatvragen' van de website www.urgenda.nl (Bv waarom is 2 graden temperatuurstijging kritisch?)
- Toename CO2 uitstoot in Nederland oa tgv nieuwe kolencentrales (NOS),
(CBS)
- Zie item op deze pagina.
- Zie Pagina
Duurzaamheid van deze website.
 
bullet Representatieve democratie raakt steeds meer in het slop, zie ook item - G1000 op deze pagina.
 
bullet Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG):
Naar Buiten - Spoorboekje burgerparticipatie voor Raad en College (pdf)
 
bullet Democratic Challenge - Ministerie van Binnenlandse Zaken:
99 experimenten in de lokale democratie
- (pdf-file) - oktober 2015
 
bullet Nederlands Genootschap van Burgemeesters:
-
Manifest Nieuwe Democratie (pdf)
 
bulletIn hoeverre is de participatie-samenleving haalbaar?
 
bulletZie ook de pagina Integrale visie NL / EU  - items 1 en 2, van deze site

 
bulletUitvoering van wetten blijft een groot probleem (bv pgb)
bullet Invoering pgb-trekkingsrecht - schoolvoorbeeld van hoe het niet moet
 
bullet10 november 2015, Volkskrant: brief 234 wethouders aan Plasterk: 'Bezuinigen te groot en onterecht'

 
bulletSteeds meer belastingdruk op bewoners (particulieren) en minder op bedrijven (oa tgv diverse winst- verlagende constructies).

Verdeling belasting-inkomsten Nederland:

2000: BTW
53 %, Winstbelasting 18 %, Loonbelasting 23 %

2013: BTW
53 %, Winstbelasting 10 %, Loonbelasting 34 %

Gegevens uit: TV programma Zembla 11-03-2014

Zie bv ook de pagina Integrale Visie EU en NL, item 3.5

 
bulletHoudbare groei bereiken, gebaseerd op de visie dat de mens gediend is met een verstandige inzet van schaarse grondstoffen en het inspelen op de overvloed van menselijk talent en capaciteiten (Zie bv de video: Ex'tax in 90 sec - www.ex-tax.com - zie de pagina Integrale Visie NL/EU item 1.5)

 
bulletAantal mensen met oa Burnout, Stress, Hart- en Vaatziekten, Kanker, Obesitas (Wikipedia) is ernstig en neemt nog steeds toe en dit is onaanvaardbaar.

Duidelijk is dat er veel schort aan de Nederlandse Levensstijl en Gezondheidszorg.
Beide vragen bv een Integrale visie en aanpak!

Werkers in bv Onderwijs worden nog steeds (onverantwoord) zwaarder belast en staan bovenaan mbt burnout.
Kan oa suikerbelasting het grote probleem van
Diabetes-2 tegengaan?
- Zie de pagina Reden duurzame politiek van deze site.

 
bulletProblematische houding van sommige landelijke en lokale overheden, bedrijfsleven, (zorg-) verzekeraars, banken tov oa werkzoekenden, bijstandsgerechtigden en zieken en gewone burgers. (zie bv http://demonitor.ncrv.nl/)

 
bullet15 mei 2015, nos.nl: Omroepen vrezen machtsgreep NPO-Bestuur, zie de pagina Discussie duurzame politiek van deze website. Geen (indirecte) invloed van regering op inhoud omroepprogramma's.

 
bulletDe vraag is bij welke van de bovenstaande items bv de mensenrechten uitdrukkelijk in gevaar zijn gekomen?
En wat hier aan gedaan wordt.

 
bullet Universele verklaring van de rechten van de mens - Rechten van de mens - Wikipedia

 
bullet Handvest van de Aarde
Het Earth Charter is een verklaring waarin een aantal fundamentele ethische principes staan die nodig zijn om in de 21e eeuw een rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereldwijde gemeenschap te realiseren.
 
bulletGeluk - Geluk als een belangrijke sleutel zien en tot ontwikkel-doel maken.
Wereld Geluk Rapport 2016

Zie de pagina Meditatie Geluk Duurzame politiek - item 2
 

Vraagstukken tgv globalisering, dwz een voortdurend proces van wereldwijde economische, politiek en culturele integratie, komen steeds meer op de voorgrond en vragen een integrale aanpak.


17 oktober 2013: nu.nl Wereldeconomie aan ramp ontsnapt
Met een overeenkomst over het schuldenplafond en een begroting in het Amerikaanse parlement is de wereldeconomie mogelijk aan een ramp ontsnapt. Dit heeft de president van de Wereldbank, Jim Yong-kim, gezegd
.
Commentaar: Wat zijn de risico's op nationaal en internationaal niveau? Zoeken naar duurzame en maatschappelijk verantwoorde oplossingen? Politiek en economisch model ter discussie stellen?


Internet en andere communicatie middelen hebben steeds meer invloed op politieke processen (Rol van oa Facebook en Twitter bij de recente revoluties in Egypte en andere Afrikaanse landen).


24 oktober 2013: nrc.nl: NSA luisterde 35 wereldleiders af

30 november 2013, nrc.nl: AIVD hackt internetfora, ‘tegen wet in’
Commentaar: Grote (?) integriteits- en privacy-problemen bij oa Overheden, tijd voor het opstellen van digitale burgerrechten.
 
Zie pagina Integrale-visie EU en NL.


In veel van de discussies wordt nagelaten de politiek zelf onderwerp van het debat te maken.

bulletDuurzame Politiek met integrale visie

Duurzame Politiek met integrale visie is een vernieuwende politiek binnen een democratie.

Deze politiek is gebaseerd op het het werken met een integrale visie en een integrale aanpak met behulp van bv het vier kwadranten model van Ken Wilber.
Hierbij zal duurzaamheid steeds een centrale rol spelen.
 
Duurzame Politiek met integrale visie kan bijdragen aan maatschappelijk verantwoorde politiek in het belang van de huidige en toekomstige generaties.


Integrale Politiek = Integral politics (Engels - Wikipedia)  = Integrale Politik (Duits - IP - Politieke partij in Zwitserland, Grundlagen)
 
bulletVoorbeeld: Integral Studies at John F. Kennedy University USA  (Site in onderhoud?):
 
bullet Course ITH5303 - Integral Politics
bullet Course ITH5009 - Integral Theory: Applications
bullet Course Leadership for Sustainable Change
bullet Course Leadership for Social Transformation
 
bullet General Catalog JFK University 2015 -2016 (pdf)
 
bullet The Institute for Integral Studies (IFIS), Freiburg, Duitsland
 
bullet California Institute of Integral Studies
 
bullet Integral University Lucknow - India
 
bullet Integral University - Lucknow -Wikipedia
 
bulletZie ook andere universiteiten en onderzoek centra op deze pagina.


Enkele kenmerken van Integrale Politiek bij het werken met een aanpak en integrale visie van Ken Wilber:

 
bullet 4 kwadranten model van Ken Wilber en 'spiral dynamics' met bv de vragen:
 
bulletWat is de oorzaak van armoede? Ligt het aan de mensen zelf, of ligt het aan de samenleving?
 
bulletWat is belangrijker in de maatschappij? Recht/belang van het individu, of recht/belang van het collectief?
 
bulletOp welk ontwikkelingsniveau's wordt gedacht / gefunctioneerd? (spiral dynamics)

 
bullet Uitgangspunten:

Alle 4 de kwadranten zijn even fundamenteel: het ene kwadrant is niet werkelijker of fundamenteler dan het andere; ze ontstaan alle 4 samen en evolueren alle vier samen.
De ultieme werkelijkheid, als die ergens te vinden is, is aanwezig in hun gelijktijdige ontstaan en stralende ontplooiing, terwijl ze elkaar wederzijds scheppen en wederzijds in stand houden.
 
bulletBelangrijk is steeds dat alle 4 de kwadranten aan de orde komen en dat er steeds een goede balans is tussen de 4 kwadranten.
 
bulletWelk kwadrant krijgt in de praktijk mbt aandacht en ontwikkeling de voorkeur? Welk kwadrant wordt verwaarloost of geblokkeerd?
 
bulletAlle ontwikkeling is omwikkeling.
 

Ken Wilber heeft één simpel ideaal: onze tijd doorgronden – verklaren wat we moeten doen om de armoede uit te roeien en de opwarming van de aarde een halt toe te roepen, om maar eens twee cruciale vraagstukken te noemen. Door de globalisering zijn veel verschillende waardestelsels bij elkaar gekomen. Sommige culturen spreken de taal van ‘ik’, andere de taal van ‘wij’ en weer andere de taal van ‘wij allemaal’.
(Uit 
Interview met Ken Wilber 'In tongen spreken')

 

bulletZie ook het cultuurmodel van Geert Hofstede op deze pagina.

 
bulletWerken met het multi intelligentie model, oa Cindy Wigglesworth.  SQ - Spirituele intelligentie, EQ - Emotionele intelligentie, IQ - Logische en verbale intelligentie en FQ - Fysieke intelligentie.

 

bulletDuurzaamheid

'Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoefte van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen'

Brundtland-rapport: Verenigde Naties Report 'Our Common Future', 1987.
Duurzame ontwikkeling - Wikipedia - Nederlands; sustainability -Wikipedia - Engels.

Sustainable Society Foundation – SSF - Zie grafisch Duurzaamheid van 151 landen
The main objective remains to further develop the Sustainable Society Index SSI – and to publish and disseminate the results every two years.
The SSI has been developed for 151 countries on national level.
Sustainable Index SSI voor 2014
Download SSI-2014 (pdf) - Zeer uitgebreide toelichting.

www.gdindex.nl - Gemeentelijke duurzaamheids-index - GDI 2.0 (Nederland) - van 403 gemeenten in Nederland zijn de gegevens grafisch in beeld gebracht.

www.oecdbetterlifeindex.org/
 -  Better Life Index (OESO) - Een geschikte index om duurzame ontwikkelingen van landen te meten.

- Zie de pagina Duurzaamheid van deze website.


 
bulletDuurzame Politiek en integrale visie horen naar mijn mening bij elkaar en zijn nodig in de wereld van vandaag en morgen. Zie ook de pagina Reden Duurzame Politiek met integrale Visie van deze website.
 
Kan Duurzame Politiek en Economie bv bijdragen aan het humaniserend karakter van politiek?
(Zie Op weg naar humanisering - Prof Heertje)
 

 Eigen ervaring

Na het krijgen van een burnout en alles wat daarna kwam werd mij de noodzaak duidelijk om te gaan zoeken naar een meer duurzame en integrale manier van denken mbt eigen leven en maatschappij.
 

bullet Burnout
Integrale benadering bij burnout herstel: door steeds te werken met:
 
bulletDe combinatie fysiek herstel, psychisch herstel, spiritueel herstel en maatschappelijke context en hun onderlinge verbanden bij zorg en preventie.
 
bulletZie de pagina Herstel burnout van de website over burnout waaruit deze website over Duurzame Politiek is voortgekomen.
 
bulletBv werken met een persoonlijke integrale leefwijzer

Ook bij burnout preventie is een integrale benadering zeker gewenst.
YouTube-video: Integraal denken, integraal doen. Het kader, ervaringsdeskundigen aan het woord over integrale dienstverlening.

Sociale duurzaamheid en de sociale voetafdruk van organisaties zijn belangrijk bij oa burnout herstel en burnout preventie.

Mijn enthousiasme voor de integrale visie van Ken Wilber en oa Duurame Politiek wordt heel duidelijk ingegeven door mijn eigen ervaring met oa burnout.

 

bullet De integrale benadering helpt jezelf en de wereld om je heen ruimer en op meer effectieve wijze te zien.

 
bullet De hier gebruikte integrale visie van de Amerikaanse filosoof Ken Wilber is voor veel mensen een nieuwe benadering en in Nederland nog vrij onbekend. 

Het kan geduld en tijd vragen om er 'aan te wennen'. In eerste instantie lijkt de integrale benadering wat ingewikkeld en abstract, voor velen wordt het een voor de hand liggende en praktische benadering. Een benadering die goed lijkt te passen bij de huidige en toekomstige maatschappij.

 
bullet Belangrijke literatuur:
 
bullet Boek: 'Integrale visie', door Ken Wilber - 2008 (details op deze pagina)
De kern van Ken Wilber's integrale benadering wordt op toegankelijke wijze weergegeven.
 
bullet Boek: 'Worldshift 2012', door Ervin Laszlo - 2009 (details op deze pagina)
Met voorwoord van Deepak Chopra en van Michail Gorbatsjov.
Een handboek voor de 21ste eeuw dat zich persoonlijk tot je richt.

De synergie van groen ondernemen, nieuwe politiek en hoger bewustzijn.
De huidige crisis is de kans voor een nieuwe aanpak van de wereldproblemen.
 
bullet Boek: 'Een vorm van beschaving', door Klaas van Egmond - 2010 (details op deze pagina)
Hoe vinden we duurzame oplossingen voor het duurzaamheidvraagstuk?
 
bullet Boek 'Integrale Politik', Neue Politik fur eine neue Zeit, door Werner Kaiser. (details op deze pagina)

"Integrale" Sichtweisen in die Politik zu tragen, kann festgefahrene politische Prozesse auflockern und neue Impulse geben zu den vielfältigen Fragestellungen unserer Zeit".

"Das integrale Gedankengut hat sich seit Jean Gebser stark entwickelt. Ken Wilber hat es mit vielen Strömungen der Philosophie in Zusammenhang gebracht und stark erweitert".

 
bulletBoek: 'Winner take all', door Dambisa Moyo - Boek via Google inzien
China's race for resources and what it means for us.
26 juni 2012,
Nieuwsuur: China neemt de wereld over met Dambisa Moyo - video
Terwijl Europa geheel opgaat in de eurocrisis, investeert China gestaag door. Enorme hoeveelheden grondstoffen en landbouwgrond in Afrika en Zuid-Amerika zijn al in Chinese handen opgegaan. Belangrijke verschillen van aanpak en de gevolgen van de werkwijze van China en de 'Westerse wereld'.
Zullen Europa en de VS in de toekomst mijlenver achter China aanhobbelen?
 
bullet H.J. Witteveen - citaat uit zijn boek 'De magie van harmonie'
'Anderen proberen te begrijpen, ons in het gezichtspunt van de ander te verplaatsen, zodat we met die ander kunnen meevoelen en van daaruit kunnen proberen meer harmonie te bereiken, bruggen te bouwen en tot samenwerking te komen. Dat is van belang in ons eigen leven en in ons leven in de maatschappij'.
 
 
bullet 4 maart 2016, Trouw: Douwe Bob gaat met protestsong tegen burnout naar Europees Songfestival  2016

Op naar Stockholm! Vanochtend heeft Douwe Bob in Amsterdam het lied 'Slow Down' gepresenteerd waarmee hij in straks in Zweden heel Europa naar huis gaat zingen.
Douwe Bob noemde vandaag 'Slow Down' een protestsong.
Het is een aanklacht tegen de prestatiemaatschappij waarin we leven.
Hij kende wel vijf twintigers in zijn omgeving met een burn-out. Daarmee maakt hij het nummer persoonlijk.
Daar komt bij dat er natuurlijk niks mis is met de boodschap dat mensen niet moeten vergeten te genieten van het leven.
 
bulletYouTube-video Song: Douwe Bob - Slow Down (Netherlands) 2016 Eurovision Song Contest
 
bulletSong-Tekst: Song-Tekst 'Slow Down' - via de site www.songteksten.nl/
 
 
bulletZie ook de pagina Literatuur + sites met betrekking tot 'Duurzame Politiek met integrale visie'.

Voor verdere verdieping: Uitgereid overzicht van literatuur, websites en video-links over Duurzaamheid, Integrale Visie en Integrale Politiek

(Zie hier bv ook inkijkversies van de boeken)

    Ga naar begin van deze pagina
 

 
bullet Tweede Kamerverkiezingen: 15 maart 2017

De Tweede Kamerverkiezingen zijn rechtstreekse verkiezingen volgens het principe van evenredige vertegenwoordiging waarmee de samenstelling van de Nederlandse Tweede Kamer der Staten-Generaal wordt bepaald.
 
bulletZie bv ook de pagina's Duurzame Politiek, Duurzaamheid en Integrale visie NL / EU.
 
bullet27-02-2017 - Eigen opmerkingen bij aanloop naar verkiezingen:

-
Onttrekken/ontlopen politieke partijen zich aan verkiezingsdebatten?
 
Is het debat niet heel fundamenteel in een democratie? - Fair Play?

- Komen alle belangrijke onderwerpen goed aan de orde, bv:

   - Klimaat (wat zijn de gevolgen van bv opkomend populisme ?)
   - Modernisering democratie. Vele problemen bij uitvoering van wetten
   - Toename kloof arme en steeds meer zeer rijke mensen
   - Gevolgen van toenemend populisme lokaal, nationaal, internationaal
   - enz.

Zie bv de pagina's
Integrale Visie EU/NL en
Duurzaamheid

 
bulletZie  - Kabinetsformatie - op deze pagina
 
 
bullet 1 maart 2017, HPdeTijd.nl: Bram Bakker (psychiater): 'Niets wil ik meer met zorgverzekeraars te maken hebben'
 
bullet4 maart 2017, nporadio.nl: Zinloze registratie-terreur en controle-dwang in de zorg - audio fragment
 
bulletBurnout - Alarm in het onderwijs! - Zie pag Reden duurzame politiek
14 april 2017, www.ad.nl: Invaljuf Annelies ingestort na 26 tijdelijke contracten
 
 
bulletfebruari 2017, geluksdoctorandus.nl: Politiek Geluks-manifest 2017 - Geluk dat doen we samen - Geluks- manifest 2017 (pdf)

Politiek geluks-manifest is nodig - want de verkiezingen gaan nog steeds niet over ons geluk.
 
bulletZie de pagina Meditatie geluk duurzame politiek - item 2
 
 
bulletPSD2 - Nieuwe Europese richtlijn voor betalingsverkeer

Binnenkort kunnen behalve je bank ook andere bedrijven meekijken op je betaalrekening.
Een goed idee ? - Detail: bescherming van privacy is nog niet goed geregeld !

PSD2 staat voor: Payment Service Directive 2 - De nieuwe Europese richtlijn voor het betalingsverkeer.

 - PSD2 / Wat kan ik ermee  - website:  http://psd2.nl/
 
bulletZie ook de pagina Discussie Duurzame Politiek van deze site
 
 
bullet Boek: Tegen Verkiezingen, door David van Reybrouck -  

Geactualiseerde uitgave van 4 oktober 2016

 

bulletDe democratie van de eenentwintigste eeuw raakt steeds meer uitgehold. Populisten zaaien angst, het wantrouwen groeit, de redelijkheid is zoek.

'Van Reybrouck wil een systeem waarin de regering niet slechts voor het volk bestaat, maar ook duidelijk uit het volk bestaat'
- Financial Times -

'Uitdagend,veelbelovend en zeer overtuigend- THE TIMES -
 
bulletZie ook de pagina Integrale visie NL / EU  - item 1.2, van deze site
 
 
bulletMilieudefensie daagt Staat voor rechter om schone lucht

Augustus 2016: Milieudefensie: Nederlandse staat aangeklaagd voor mensenrechtenschending

Milieudefensie eist voor de rechter dat luchtkwaliteit voldoet aan Europese normen. De gezondheid van burgers loopt ernstige schade op, doordat de staat te weinig doet aan het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Dagvaarding recht op gezonde lucht
 
bulletZie pagina Duurzaamheid item 4
 
 
bulletOmslag naar  - Betekenis Economie -

3 april 2016, VPRO Tegenlicht: Rendement van het Geluk ( Video )

Wat gebeurt er als werken en samenleven op andere waarden wordt gebaseerd dan op cijfermatig rendement en persoonlijk voordeel?
 
bulletZie de pagina Meditatie - geluk - duurzame - politiek item 2
 
 
bullet29-11-2016,Trouw: DNB: Financiële sector mag  niet meewerken aan belasting ontwijking

Financiële instellingen moeten niet langer meewerken aan belastingontwijking door hun klanten. Dat stelt toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB), die er het komende jaar speciaal onderzoek naar doet.
DNB roept vooral banken en trustkantoren op geen nieuwe constructies meer op te tuigen voor hun klanten en bestaande ontwijkingsroutes af te sluiten.

   Panama Papers - Oa kapitaal wegsluizen naar belastingparadijzen

   'Dit geeft de politiek wapens om te zeggen: nu is het genoeg'
                 Pierre Moscovici - Eurocommissaris 
(Tubantia 05-04-2016)

      -  Zie ook de pagina Integrale Visie NL/EU - item 3.5  -
 

bullet Panama Papers - Uitgebreide Nederlandse website.
 
bullet11 april 2016, Trouw: Panama Papers moeten belatingontwijking uitbannen

Eén van de grootste datalekken ooit zet een schijnwerper op de plekken die juist worden opgezocht vanwege de duisternis.
Moeten belastingparadijzen voorgoed verdwijnen?
 
bulletTrouw: Dossier Panama Papers
 
bulletVoorbeeld: 17 juni 2015, nu.nl: Malawi loopt inkomsten mis door Nederlandse brievenbusfirma's

Ondanks een nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Malawi loopt het straatarme Afrikaanse land nog steeds miljoenen aan inkomsten mis doordat internationale bedrijven via Nederlandse brievenbusmaatschappijen de fiscus ontwijken.
Dat schrijft
ActionAid in een Rapport (pdf) over belastingontwijking in Malawi.
 
bullet Leuker kunnen we het niet maken, wel eerlijker - Actie www.oxfamnovib.nl - mei 2016

'Leuker kunnen we het niet maken, wel eerlijker'
Met die slogan lanceert Oxfam Novib samen met Dolf Jansen vandaag een campagne om belastingontwijking door grote bedrijven en extreem rijken tegen te gaan.
 

  TTIP - Leaks bevestigen grote risico’s voor milieu
         
TTIP- Trans-Atlantisch Trade and Investment Partnership
 
bullet2 mei 2016, Greenpeace.nl: Geheime  TTIP documenten onthuld

TTIP Leaks bevestigen grote risico’s voor milieu.
Greenpeace Nederland onthult
geheime documenten van de TTIP-onderhandelingen.
Daarmee laten we zien hoe o
a milieu, voedselveiligheid en klimaat op het spel worden gezet.
Greenpeace eist dat de onderhandelingen voor het handelsverdrag tussen EU en VS direct worden stopgezet
.
 
bulletZie ook de pagina Integrale Visie NL/EU - item 3.5
 
 
    Integral European Conference - 2016

  
- Integral Meditation and the New Europe -

   4 - 8 mei 2016  -  Balaton Meer  - Hongarije

   
Reinventing Europe - Integral refelctions in a rapidly changing world -
 
bullet Toelichting Ken Wilber: Integral Meditation and the New Europa
 
bullet Organisatie-Team - Integral European Conference 2016
 
bulletYouTube-video: Documentary Integral European Conference 2014
 
bullet10 mei 2016, Blog: Participant's Reflections on IEC 2016 <<====
 
bulletZie pagina Discussie Duurzame Politiek item 'Integral European Conference'
 
 
bullet De Grote Transitie - Manifest voor een duurzame en solidaire economie

10 Thema's - 10 debatten

- Bestaanszekerheid en genoeg banen door werk te verdelen.
- 100% duurzame energie.
- Schone productieproces die slim en zuinig omgaan met grondstoffen.
- Een lokale democratie waarbij mensen weer centraal staan.
- De visie achter de Grote Transitie gaat uit van kwaliteit en welzijn, niet van alsmaar meer willen hebben.
 
bulletYouTube-video: De Grote Transitie (Jan Terlouw), ca 4 minuten
 
bullet Doorbraak van Duurzaam - 13 maart 2016, VPRO-Tegenlicht-TV - YouTube-video.

Nu duurzame energie goedkoper aan het worden is dan energie uit fossiele brandstoffen, voltrekt zich een omslag naar een wereld zonder CO2-uitstoot.
 
bullet Dag van de duurzaamheid - 10 oktober 2016

Zie de pagina Duurzaamheid - item 2.2 - Dag van de duurzaamheid
 
bulletBetter Life index - www.oecdbetterlifeindex.org/ - OESO
 Index om duurzame ontwikkelingen van een land te meten.
 
bullet Toelichting  bovenstaande items - Zie de pagina Duurzaamheid van deze website.
 
 
bullet Waterstof Economie (NL) - Wikipedia - Voor een duurzame samenleving

Een waterstofeconomie is een belangrijke opkomende economie, waarbij waterstofgas de belangrijkste energiedrager is !
Dit in tegenstelling tot de huidige economie waar fossiele brandstoffen de belangrijkste energiedragers zijn.

Hydrogen Economy (Waterstof Economie) - Engels - Wikipedia - Uitgebreider)
 
bullet Zie de pagina Discussie Duurzame Politiek van deze site !
 
 
bullet Site van de klimaatconferentie 2015 in Parijs:
www.cop21.gouv.fr/en/
 
bullet Toelichting op deze klimaatconferentie:
Klimaatconferentie Parijs 2015 (CIOP21) via site www.europa-nu.nl.
 
bullet United Nations Climate Change Conference COP21 - Paris - 2015 - Wikipedia
 
bulletDecember 2015, Trouw: Dossier Klimaattop 2015 in Parijs
 

 
bulletDecember 2015, Trouw: Dossier Klimaattop 2015 in Parijs
 
bullet   - Klimaatzaak Uit liefde - Echt Urgent!

Samen met 900 mede-eisers voert Urgenda de Klimaatzaak tegen de Nederlandse Staat


Urgenda
Rechtszaak uit Liefde - de Nederlandse Staat gedaagd

- 24 juni 2015 - Urgenda wint de Klimaat-rechtszaak in Nederland !!!!
 
YouTube: Weergave Uitspraak rechter Klimaatzaak (NL) - 24-06-2015
  YouTube: Klimaatzaak België - Roger Cox  -  01-12-2014 Gent - rechtszaak
  
YouTube:
Klimaatzaak België - Serge Gheldere 01-12-2014  Gent - de cijfers
- 20 november 2013 -Samen dienen we in Nederland de Dagvaarding in
 
bullet YuoTube-video: Wat is er na de de uitspraak Urgenda-rechtzaak gebeurd? (ca 17 min.)
Een uitgebreid in informatief overzicht.

 
bullet www.klimaatverklaring.nl - Nederland 2015:
Wij, bestuurders van provincies, watershappen en gemeenten, roepen onze landelijke overheid en leiders van de Europese Unie op tot daadkrachtig klimaatbeleid.
Wij zetten in op ambitieuze programma's met als gezamenlijk doel: voorkomen de atmosfeer opwarmt voorbij de grens van 2 graden Celsius.
We zetten ons ervoor in dat onze eigen organisatie, uiterlijk 2030, geen broeikasgassen produceert.

 
bullet26 november 2015, Trouw: Tweede Kamer wil geleidelijk af van kolencentrales !!
De kolencentrales in Nederland moeten geleidelijk dicht en er mogen geen nieuwe meer bijkomen.
 
bullet 18 november 2015: fd.nl: Alle kolencentrales in het Verenigd Koninkrijk gaan dicht
 
bullet28 juni 2016, nu.nl: Elektriciteitsproductie uit steenkool voor vierde jaar gestegen.
CBS: Elektriciteitsproductie uit steenkool opnieuw hoger
 
bulletZie Pagina's Duurzaamheid en Reden Duurzame Politiek van deze website.
 
 
bullet 19 mei 2015, Trouw: Schokkende' cijfers: Meer geld wereldwijd besteed aan subsidie fossiele energie dan aan zorg (IMF)
 
bullet IMF-Rapport How large are Global Energy Subsidies 
(Rapport IMF - pdf)
 
bullet IMF: Energy Subsidy Reform: Lessons and implications - Executive Summery (pdf)
 
bullet9 november 2015, Trouw: Wereldbank: Armoede stijgt door klimaatverandering

Over 15 jaar zullen 100 miljoen meer mensen in armoede leven dan nu, tenzij de klimaatverandering snel wordt teruggedraaid.
 
bullet De Groene rekenkamer - duurzaamheid
 
bulletZie de pagina Duurzaamheid van deze website.
 
 
bullet www.bio1000.nl - Op weg naar biologisch 2030

Met een groep van 1000 mensen gaan we we in één dag gezamenlijk de dialoog aan over belangrijke thema's en toekomstplannen binnen ons landbouw en voedselsysteem.
 
 
bullet 9 april 2016 G1000 Amersfoort

Op 21 april 2016 gaat een deel van de deelnemers verder met de resultaten.
 
bullet6 juni 2016: G1000 in de stad Groningen - www.g1000goningen.nl
 
bullet Video-impressie G1000 burgertop in Groningen op 6 juni 2015
 
bullet20 maart 2017, http://g1000nu.ning.com:
G1000 2.0: Experiment G1000 door Gemeentes

 
bullet20 maart 2017, http://g1000nu.ning.com: Een G1000 over Europa?

Zie het Artikel in de Correspondent.
 30 september 2014 - YouTube-video: David van Reybrouck - Masterclass - Utrecht

30 maart 2014, VPRO Tegenlicht: We zijn het zat - Steeds meer mensen hebben het gevoel dat ze niet meer gehoord worden door de politiek
 

 
bulletZie ook de pagina Integrale visie NL / EU  - item 1.2, van deze site
 
 
bullet 1 juni 2015: Democratie 1000 in Apeldoorn (geïnspireerd op G1000)
Ruim 700 burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers, gemeentesecretarissen en een aantal burgers, werkgevers en denkers gaan in gesprek over 'hoe verder met de locale democratie?
 
bullet Kort video-veslag D1000 op 1 juni 2015 in Apeldoorn
 
bullet Verslag D1000  -  Binnenlandsbestuur.nl
 
bullet 6 februari 2015: G1000 in Uden - Eerste G1000 Café een feit
 
bulletG1000nu: http://g1000nu.ning.com/ - Platform voor democratische innovatie - Nederland.
 
bullet G1000 wat is dat?:  http://g1000.nu/ - Zie ook 1  A4-samenvatting - (pdf file)
 
bullet 22 maart 2014: G1000 in Amersfoort - Over G1000 Amersfoort
3 Dagen na de gemeenteraadsverkiezingen heeft de eerste G1000 van Amersfoort plaatsgevonden.
 
bulletG1000.org - www.g1000.org/nl/  - Platvorm voor democratische innovatie - Oorspronkelijk in België - Video: David van Reybrouck - David van Reybrouck - Masterclass - Utrecht
 
 
bullet YouTube-video: Institutionele vernieuwing van de rechtsstaat, door Alex_Brenninkmeijer (voormalig ombudsman) - 4 dec 2014.
(G1000 komt in deze video ook naar voren -
(na 20:18 min.)
Aan de Universiteit van Utrecht doet Brenninkmeijer onderzoek naar de instituties van de rechtsstaat en het vertrouwen van de burger in deze instituties (
www.mr-online.nl: Brenninkmeijer: Grondwet zo dood als een pier met reacties!)
 
bullet 'Ware democratische krachten komen pas los bij goed overleg waar luisteren veel belangrijker is dan spreken'
- Alex Brenninkmeijer -

 

bullet www.integralcity.com/ - An Integral City views the city as a whole living system.
 
bulletZie voor bovenstaande onderwerpen de pagina Integrale visie EU en NL item 2 - 'Hoe krijgen burgers meer plek in de politiek' voor oa:  G1000, Integral City, noodzaak institutionele vernieuwing van de rechtsstaat,  stresstest rechtsstaat, Manifest Nieuwe Democratie en 'Naar Buiten'- Spoorboekje burgerparticipatie voor Raad en College'.
 
bullet Dag van de Dialoog - Nederland in Dialoog - www.nederlandindialoog.nl/Dag-van-de-Dialoog/
 
 
bulletTijdschrift 'Integrale Perspektiven' - Duits:
 
bulletNummer: "Integrale Perspektiven''  nr 25 juni 2013: Integrale Politik
(Tekst kan sterk vergroot worden)

 

bulletZie ook het cultuurmodel van Geert Hofstede op deze pagina.
Mensen uit andere landen denken, voelen en handelen anders dan wij gewend zijn. ook landgenoten uit een andere streek of een andere sociale klasse gedragen zich vaak anders dan wij.
 
bulletDe overheid, 'de politiek' en economische systemen belichamen vaak de heersende culturele waarden in een samenleving.
 
 
bullet21 juni 2016: 21 juni - Internationale Yoga dag

Dinsdag 21 juni is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de Internationale Yoga Dag. Wereldwijd zijn er deze dag honderden yoga events en ook Nederland doet mee!
 
bulletZie de pagina Reden Duurzame politiek - item 10
 
 
bullet22 februari 2015, Nederland kantelt, VPRO - TV

Nederland kantelt op gebied van oa duurzaamheid. Er zijn fundamentele veranderingen gaande in de economie en samenleving.
bulletZie ook de pagina Duurzaamheid van deze website.
 
 
bullet Duurzame Troonrede 2014  (tekst en YouTube-video)
De enige zin in de troonrede, waarin het woord duurzaamheid bijvoeglijk om de hoek kwam, gaat over maatschappelijke ontwikkeling in overzeese rijksdelen. En het investeringsklimaat is nog het enige klimaatbegrip dat Rutte de Koning in de mond laat nemen. Voor de rest was de troonrede van dit jaar een verzameling van bekende liberale mantra's als bv groei, (on) veiligheid.
 
 
bullet Toekomst: Onze toekomst hangt af of we ons voelen als een onderdeel van het geheel (schepping) of niet.

("Our future depends on whether we feel like part of this one whole or whether we feel we're separate")
bullet David Bohm - kwantum-fysicus en cultuurfilosoof - overleden in 1992 - YouTube-video duur ca 48 minuten. David Bohm - Wikipedia. Zie ook de pagina
 Reden Duurzame Politiek.

 
bulletZie de pagina Integrale visie op Europa en Nederland van deze website.
Hoe verder met Europa en de Euro?
 
 
bullet Blue Zones (Blauwe Zones) - bv dorpen, steden, regio's waar mensen en organisaties samen werken aan langer, gezonder en gelukkiger leven.
 
bullet Benadering bij 'blue zone' - projecten
 
bulletZie de pagina Reden duurzame politiek - item 9, van deze website.
 
 
bulletOpgroeien en leven in verbinding

'Een goede band met jezelf, de ander, de materie, de samenleving en de natuur of het grote levensgeheel maakt dat je er respectvol mee om gaat. Iemand die je ervaart als medemens, kwets je niet. Iets waar je je (mede) eigenaar van voelt, beschadig je niet', uit www.opgroeieninverbondenheid.nl. (Download gratis EBook, abonneer op wekelijkse tips)
 
bullet Ecologische voetafdruk:
 
bullet Ecologische voetafdruk - Wikipedia
 
bullet Bereken hier je eigen ecologische voetafdruk (WNF)
 
bullet Integral ecology - Wikipedia
 
bullet Global Footprint Network
 
bullet Groene apps maken ecologische voetafdruk zichtbaar  (Trouw)
 
bullet Meer informatie op deze pagina
 
bullet Top en Flop duurzame politiek partijen in Nederland
 
bulletWatervoetafdruk:
 
bullet www.watervoetafdruk.org
 
bulletWikipedia: Watervoetafdruk
 
bullet Meer informatie op deze pagina
 
bulletPolitiek:
 
Politiek is de wijze waarop in een samenleving de belangentegenstellingen van groepen en individuen tot hun recht komen - meestal op basis van onderhandelingen - op de verschillende bestuurlijke en maatschappelijke niveaus. Waar de scheidslijn loopt tussen het politieke en het ethische en sociale is een vraag waar veel verschil van mening over bestaat.
 
bullet'De industriële revolutie heeft ons in een ongewenste  situatie gebracht. We zijn door de natuur geraasd , we vernietigen onze levensbronnen.
We moeten stoppen, we moeten veranderen, we moeten een ander pad kiezen, we moeten onze levens veranderen, en de manier waarop wij zaken doen. Laten we het menselijke tijdperk begroeten.'  -
Wubbo Ockels
 
bullet 'Je moet het leven in zijn totaliteit begrijpen, niet slechts een klein gedeelte daarvan. Daarom moet je lezen, daarom moet je naar de lucht kijken, daarom moet je zingen en dansen, en gedichten schrijven en lijden en begrijpen, want dat alles is het leven'. Krishnamurti - Indiaas filosoof - Earth Matters

 
bullet'Talrijk onder de hemel zijn degenen die zich toeleggen op doctrines en kundes. Allen menen ze dat aan die van henzelf niets toe te voegen is' - Zhuangzi
bulletGlobalisering: Globalisering is een voortdurend proces van wereldwijde economische, politieke en culturele integratie, met als centraal kenmerk een wereldwijde arbeidsdeling, waarbij productielijnen over de wereld worden gespreid die gedreven worden door de informatie- en communicatietechnologie en door internationale handel.
bullet Integraal: In zijn algemeenheid heeft het begrip 'integraal' op dit moment bij overheid en bedrijven in Nederland een veel beperkter betekenis dan bij de (op deze website besproken) integrale visie van Ken Wilber.
bullet Zie item 6 Huidige situatie in Nederland mbt de 'integrale aanpak' bij bv bedrijven en overheid op deze pagina.
 
bullet Case Studies on an Integral Approach to International Development - Overview and Synthesis (pdf) - Dristhti Centre for Integral Action
bullet Chris Elzinga: 'Het uitgangspunt van het 4 kwadranten-model van Ken Wilber is eenvoudig: in de sfeer van het menselijke hebben we niet alleen met het individuele innerlijk te maken, maar ook met het uiterlijk gedrag en met collectiviteit.
Een mens is pas een mens in relatie: met andere mensen en met de haar of hem omringende wereld.
Het model dat op basis van dit idee opgebouwd kan worden, biedt inzicht hoe verschillende terreinen van het leven met elkaar samenhangen'
 
bulletZie artikel 'Door de bril van Ken Wilber', door Chris Elzinga

 
==  Vertaal deze website  ==  Translate this website   == :


(Translation of this website 'Sustainable Politics' in English or another language)

Website: - Duurzame Politiek - Sustainable Politics - Dauerhafte Politik - Politique Durable


  Using 'Google translate':

- Notice: Translation: Dutch -> English:

W
ebsite is not perfect and complete translated into English! Most Dutch links are also translated into English.
Use Firefox or Windows Internet Explorer 8.

By using 'Google translate' this website can be translated into many languages


- Vertaling van Engelse delen van deze pagina/website + Engelse links: Engels -> Nederlands
Let op: De Nederlandse vertaling is niet altijd perfect. De meeste Engelse website links worden ook in het Nederlands vertaald.


Using 'Microsoft translate':

- Notice: Translation: Dutch -> English:

This page/website
 is not perfect and complete translated into English! Most Dutch links are also translated into English.
Use Firefox or Windows Internet Explorer 8.
By using 'Microsoft translate' this page/website can be translated into 34 languages.


- Vertaling van Engelse delen van deze pagina/website + Engelse links: Engels -> Nederlands
Let op: De Nederlandse vertaling is niet altijd perfect. De meeste Engelse website links worden ook in het Nederlands vertaald.

 
bullet Op de pagina Herstel burnout (pagina van de website www.burnoutherstel.nl)  wordt de integrale visie van Ken Wilber uitgebreider beschreven en toegelicht mbt burnout en het burnout herstel proces.

 
bulletMaart 2016, Watkins' Spiritual 100 List for 2016 - 100 Most Spirituallly Influential Living people

1 Dalai Lama, 2 Pope Francis, 3 Desmond Tutu, 4 Eckhart Tolle, 5 Deepak Chopra, Paulo Coelho, 7 Alice Walker, 8 Rhonda Byrne, 9 Alejandro Jodorowsky, 10 Oprah Winfre.

 
bulletMaart 2013, Watkins’ Spiritual 100 List for 2013 - 100 Most Spiritually Influential Living people

1 Dalai Lama,
2 Thich Nhat Hanh, 3 Eckhart Tolle, 4 Deepak Chopra, 17 Sri Sri Ravi Shankar, 50 Ken Wilber, 66 Lyne McTaggart en 87 Rupert Sheldrake.
 


    Ga naar begin van deze pagina

horizontal rule


2 Duurzame Politiek met integrale visie - Introductie

 

bulletDuurzame  Politiek met integrale visie is een vernieuwende politiek binnen een democratie, die gebaseerd is op het ontwikkelen van een integrale visie en een integrale aanpak in de politiek mbv bv het vier kwadranten model van Ken Wilber.

Duurzame ontwikkeling zal hierbij steeds een centrale rol spelen en bijdragen aan Maatschappelijke Verantwoorde Politiek (MVP).

 
bulletVolgens de integrale theorie, zijn er tenminste 4 niet reduceerbare perspectieven welke moeten worden bekeken bij een poging om een onderwerp of aspect van de werkelijkheid te begrijpen.

 
bulletEr zijn tenminste 2 manieren om het 4 kwadranten model te gebruiken, nl als 4 dimensies en als 4 perspectieven.

 
bulletElk kwadrant kent oa niveaus van ontwikkeling.

 
bullet Artikel: An overview of Integral Theory, an all-includive framework for the 21st century (pdf) - door Sean Esbkorn-Hargens

'The integral approach includes ... personal wellbeing and cultural integrity [as well as] economic security and environmental sustainability, and also works with the transformative processes of personal empowerment and social change.'
Developing sustainability, develop the self: An integral approach to international and community development.

Developing Sustainability, Developing the Self (pdf) - Dristhti Centre for Integral Action

 

bulletNaar mijn mening heeft het huidige politieke klimaat oa een te ongenuanceerd kader om echt effectief, duidelijk en maatschappelijk verantwoord te kunnen zijn.

De opvattingen van de huidige politiek partijen zijn nog niet gebaseerd op samenhang tussen deze 4 kwadranten en hun niveaus van ontwikkeling.

 
bullet8 januari 2013: duurzaamnieuws.nl: De politiek vernieuwen, waar wachten we op?
Wat is politiek, wat willen we realiseren met politiek, met welke instrumenten, met wie? Intussen zitten we met een groot probleem want het politieke bedrijf zelf is de afgelopen 25 jaar nagenoeg niet vernieuwd.
 

4 kwadranten model van Ken Wilber
Integrale Visie

 

Binnenkant (innerlijk)
v

Buitenkant (uiterlijk)
v

Individueel
------>

LB (Links-Boven)

Ik
zelf en bewustzijn

subjectief

eigen/persoonlijke:
Geluk, Integriteit
gedachten, emoties, ervaringen
waarden, intenties, gevoelens, stemmingen, spiritualiteit,
meditatie (pagina)
 

(Rechts-Boven) RB

Het - individueel
gedrag en organisme
objectief

eigen/persoonlijke:
lichaam. hersenen
feiten, kennis
vaardigheden
natuurkunde, biologie
duurzaamheid (pagina)
 

Collectief
------>


Wij
cultuur en wereldbeeld
inter-subjectief

gedeelde/gemeenschappelijke:
waarden, duurzaamheid, emoties, ervaringen betekenis, zingeving,
respect, beschaving
 ethiek, taal, communicatie, muziek, kunst
,
spreuken (pagina)

LO (Links-Onder)


Het - collectief
sociaal systeem en omgeving

inter-objectief

gedeelde/gemeenschappelijke:
economie
systemen, structuren
technologie, procedures
natuur, ecologie

integrale visie NL/EU (pagina)

(Rechts-Onder) RO


Bijvoorbeeld (kwadrant = vak):

 - Kwadrant LB = kwadrant Links - Boven =  kwadrant Binnenkant - Individueel
 - Kwadrant RO = kwadrant Rechts - Onder = kwadrant Buitenkant - Collectief
 
bullet8 juni 2012: http://Integrallife.com: A brief history of integral - Ken Wilber - video.
Zie eventueel YouTube video''s:
Ken Wilber - A Brief History of Integral part 1/2 en deel 2/2.
 
bulletZie ook de uitgebreide websites over Integraal Leven en Integrale Visie:
 
bullet http://integralesleben.org/        (Duits)
 
bullet www.integral-life-practice.com/ (Engels)
 
bulletWat we zien is slechts het zichtbare deel van de realiteit - Paul Coelho
 
 
bulletZie ook Belangrijke uitgangspunten mbt het 4 kwadranten model van Ken Wilber op deze pagina,met oa:
 
bulletAlle 4 de kwadranten zijn even fundamenteel: het ene kwadrant is niet werkelijker of fundamenteler dan het andere; ze ontstaan alle 4 samen en evolueren alle vier samen.
 
bulletDe ultieme werkelijkheid, als die ergens te vinden is, is aanwezig in hun gelijktijdige ontstaan en stralende ontplooiing, terwijl ze elkaar wederzijds scheppen en wederzijds in stand houden.
 

 

bulletDe toepassen van de integrale visie bij Duurzame Politiek verwijst naar het onderkende belang van en wisselwerking tussen:
 
 
 1   Subjectieve werkelijkheid

- het zelf (ik - subjectieve beleving)

- LB - kwadrant Links - Boven in model Ken Wilber
 2   Inter-subjectieve werkelijkheid - cultuur (wij - subjectieve beleving) - LO - kwadrant Links - Onder in model Ken Wilber
 3   Objectieve werkelijkheid - fysiologie en gedrag (ik - objectieve aspecten) - RB - kwadrant Rechts - Boven in model Ken Wilber
 4   Inter-objectieve werkelijkheid - systemen met inbegrip van ecosystemen,
  overheid, instellingen en bedrijven
   (wij - objectieve aspecten)
- RO - kwadrant Rechts - Onder in model Ken Wilber

 
bulletZie voor toelichting ook de figuur - '4 kwadranten (LB, LO, RB, RO) model' van Ken Wilber op deze pagina.

 

bullet Zie beschrijving in item 3 'Vier kwadranten model van Ken Wilber in het kort' op deze pagina.

Ken Wilber (- korte biografie Nederlands) is geboren in de VS in 1949 en is één van de laatste grote systeemdenkers die wetenschap en religie, filosofie, kunst en cultuur, Oost en West met elkaar verbindt.
Ken Wilber
- biografie, theorie en werk - Wikipedia Engels, Ken Wilber - Mens en zijn werk - Nederlands.

 
bullet Zie ook het boek: 'Integrale visie', door Ken Wilber, hierbij komt oa naar voren:
 
 
bullet Het boek 'Integrale Visie',  geschreven door Ken Wilber, is een toegankelijk boek voor wie een gemakkelijke inleiding wil op Ken Wilber's denken en de praktische toepassing ervan, zowel op persoonlijk als op mondiaal niveau. 
 
bullet Een ingekorte Engelse weergave:
Introduction to Integral Theory and Practice IOS Basic and the AQAL Map (pdf) - CHE School of Synnervation maakt deel uit van CHE Nederland
 
bullet Bekijk inhoud van de Engelse versie van dit boek via Google.
 
bullet Zie overzicht van verkrijgbare boeken van Ken Wilber
 

 
bulletKen Wilber (Uit  Interview met Ken Wilber 'In tongen spreken', tijdschrift The Optimist, april 2009):
 
bulletEr zijn herkenbare patronen in de ontwikkeling van mensen en culturen en dat we met inzicht in die patronen tot een ‘theorie van alles’ kunnen komen: een integrale visie die de lichamelijke, emotionele, mentale en spirituele wereld samenvoegt en ons uitnodigt tot iets meer samenhang, iets minder gefragmenteerdheid in ons werk en ons bestaan.
 
bulletOntwikkelingen verlopen in fasen en daar is niets aan te doen. We moeten sociale organisatiestructuren ontwikkelen die daarmee rekening houden. Anders komt er alleen maar meer sociaal geweld en desintegratie.’ De uitdaging om mondiale problemen op te lossen bestaat eruit dat al die verschillende waardestelsels in hun eigen taal moeten worden aangesproken.

 
bulletYouTube video Ken Wilber - Integral Operating System 1.0, duur ca 15 minuten.

Een korte introductie op de 'integral map' of het 'integrale model'.
 


  
 Integraal Leven

 
bulletBoek: Integral Life Practice, door Ken Wilber

This comprehensive guide shows how to use Wilber's acclaimed Integral Approach to design a personal program of transformational practice.
With its combination of exercises, explanations, theory, and illustrations, this work is intended to meet the needs of the whole person.

 
bulletIntegraal Leven: Integraal leven in de praktijk  - www.integral-life-practice.com/  - ILP

Een 21-ste eeuw blauwdruk voor lichamelijke gezondheid, emotioneel evenwicht, helderheid van geest en spiritueel ontwaken.

'Integral Life Practice - ILP' is niet alleen een nieuwe benadering van zelfontplooiing en een hoger bewustzijn, maar ook een manier om gevoel voor en optimaal gebruik te maken van het volledig spectrum van inzichten, methoden en het leren cultiveren van meer openheid, evenwichtigheid en een geïntegreerd leven.

 ISBN 9781590304679

 

 
bulletZie als introductie op 'Wat is integraal en wat is Duurzame Politiek met integrale visie' ook de pagina Wat is Integraal van deze website.

 
 
bullet Recent voorbeeld van Integrale aanpak bij de Gemeentelijke - en Rijksoverheid - 2016:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BKZ):
Gemeente van de Toekomst - Integrale Aanpak

Programma 'Gemeenten van de Toekomst' ondersteunt gemeenten bij de drie decentralisaties in het sociaal domein.
 
bullet www.integrale-aanpak.nl - Integrale Aanpak

De werkwijze in het sociaal domein is in het hele land ingrijpend aan het veranderen.

Onder het motto 1gezin/huishouden, 1 plan worden nieuwe aanpakken ontwikkeld die de hulpverlening aan huishoudens beter én goedkoper moeten maken.

Dit zijn ook belangrijke uitgangspunten van de voorgenomen decentralisaties.

Het landelijk project Integrale Aanpak (voorheen Achter de voordeur / MPG) van het ministerie van BZK heeft sinds 2008 samen met gemeenten door alle domeinen heen ervaring opgedaan met de werkwijze 1gezin/huishouden, 1 plan.

Inmiddels is het leernetwerk gegroeid naar meer dan 60 gemeenten.

Er zijn ter ondersteuning producten ontwikkeld en goede voorbeelden verzameld. Dit alles is nu – voor algemeen gebruik - gebundeld op de website.

 
bullet 'E-Book De praktijk als landingsbaan' (pdf)

In het eBook ‘De Praktijk als Landingsbaan’ zijn kennis en ervaringen van vijf jaar integraal werken verzameld .
En dit vanuit het perspectief van de decentralisaties.
We gaan in op: recente onderzoeken, manieren om de doelgroep in beeld de krijgen, het delen van gegevens, opdrachtgeverschap, het profiel van de nieuwe professional en de financiering van de aanpak.
De input voor het eBook komt van meer dan 100 lokale projectleiders en andere experts met ervaring, zowel vanuit beleid als praktijk.
Dit levert een schat aan informatie op.

Dit eBook is een vervolg op het eBook ‘'Aan de slag achter de voordeur' van het ministerie van BZK vanuit het landelijk project aanpak Achter de Voordeur/Multi Probleem Gezinnen.
Het is gemaakt in opdracht van het ministerie van BZK en het ministerie van VWS


 
bullet Gemeente van de toekomst - Integrale aanpak in potentie beter en goedkoper

Welke gemeente wil het niet weten: hoe richt ik mijn sociale wijkteams zo succesvol mogelijk in?
De gemeente Hoogezand liet daarom een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uitvoeren.

Uitkomst: deze integrale aanpak is in potentie beter en goedkoper, maar dat gaat zeker niet vanzelf.
En de echte effecten zie je pas na twee jaar. De lessen van de Groningse gemeente.
 
bulletZie ook de pagina Integrale Visie Europa Nederland van deze website (item 1.3 - De Gemeente van de Toekomst - integrale aanpak)
 
bullet Zie ook de pagina Reden Duurzame Politiek van deze website. (Item 7 - Belang van integrale visie en aanpak bij ziekte en gezondheid -  Eigen ervaring met Burnout)
 

 

 
bullet Sri Sri Ravi Shankar - Wikipedia:  Uitgebreide toelichting: www.artofliving.org/nl-nl/politiek-en-spiritualiteit

"Spiritualiteit zou in de politiek moeten komen”, was Sri Sri Ravi Shankar’s advies aan de Indiase minister van Luchtvaart Praful Patel tijdens een gesprek voor de Indiase televisie.

Hij vervolgde: “Politiek gaat vooral over het zorgen voor mensen en hun welzijn. Als iedereen dit doel van politiek zou begrijpen zou het land daar heel veel bij winnen.”

Al sinds jaren zet Sri Sri zich in voor spirituele waarden in de politiek, vooral in India.

“We moeten de politiek spiritueel maken, het bedrijfsleven socialiseren en de religies seculariseren.

Zonder spiritualiteit leidt politiek tot corruptie".
 
bullet Sri Sri University - Wikipedia
 
bulletThe campus is located in the state of Orissa, on 185 acres on the banks of the Kathjodi River,
24 kilometers (15 miles) from Orissa’s capital city of Bhubaneshwar in India

 
bullet Zie ook de pagina Discussie Duurzame politiek voor 'Spiritualiteit in de Politiek'
 
bullet Zie ook de pagina Discussie Duurzame politiek voor 'Business Spiritualiteit'
 

 

bullet Ervin Laszlo met oa zijn boek: 2009, Worldshift 2012, de synergie van groen ondernemen,  nieuwe politiek en hoger bewustzijn (synergie - Wikipedia)

De huidige economische crisis, de dreiging van de klimaatverandering en andere sociale en ecologische ontwikkelingen zijn voor velen redenen om te wanhopen. Maar crisissituaties bieden juist vaak mogelijkheden voor verandering.
Ervin Laszlo brengt in Worldshift 2012 de inzichten samen van spirituele leiders en wetenschappers zoals Albert Einstein, Vaclav Havel, Eckhart Tolle en Ken Wilber.
Laszlo laat zien hoe we ons huidige, vaak beperkte bewustzijn kunnen vervangen door het holistische bewustzijn van het Akasha-veld.

Wij hebben nu de mogelijkheid om ons huidige politieke en economische stelsel te veranderen in een duurzaam model waar mensen, natuur en aarde gerespecteerd worden. Dit boek inspireert je onze wereld groener en de aarde beter te maken.
 
 
bullet Ervin Laszlo:

'Van 'mythos' (mythe), via 'theos' (God) en 'logos' (verstand, rede, logica) komen we nu terecht bij 'holos' (geheel, heelheid, samenhang, coherentie)'
We gaan ons systeem als geheel zien. Een samenhangend geheel, waarin alle onderdelen met elkaar samenhangen (coherentie).

 
bulletZie ook het boek You can change the world (Engels), door Ervin Laszlo (uit 2003) via Google, dat nog steeds zeer actueel is.

 
bullet Ervin Laszlo - Overzicht boeken
 

 

bulletZie ook het boek 'Een vorm van beschaving', door Klaas van Egmond, hierbij komt oa naar voren:
 
bullet'Duurzaamheid gaat over het erkennen en verbinden van alle relevante menselijke en collectieve waarden'
 
bullet'Geld blijven scheppen verhoogt ecologische druk'
 
bullet'Niet langer uitgaan van één mondiale waarheid'
 
bullet'We moeten de balans herstellen tussen het mondiale en regionale'

 
 
bulletIntroductie mbt integraal denken en integrale visie:

Sean M. Saiter 's definition of integral:

“Integral is a bringing together and strategically linking of apparently contradictory or seemingly divergent worldviews, concepts, practices in an attempt to create a realistic, workable, fluid, and dynamic ‘meta-vision’”

It includes in it every other worldview and perspective (past, emerging and future), fusing together “partial truths” to form a realistic, workable, reformative strategy. It is a “grand unifying theory” as opposed to a “grand unified  theory”.


Uit 'A general introduction to integral Theory and Comprehensive Mapmaking'
- The Journal of Conscious Evolution 2005

- The integral approach is a call for awareness -
De integrale benadering is een oproep tot bewustzijn -

 

 

 
bullet Artikel: Principes voor een duurzame politiek, door Robert van der Veen, 2009  - Universiteit van Amsterdam

Duurzaamheid als rechtvaardigheid.

Zoals de Nobelprijswinnaar Robert Solow zegt: 'Duurzaamheid gaat over verdelende rechtvaardigheid (...), over het delen van welzijn tussen tussen de huidige en toekomstige generaties'.

Solow concretiseerde dit later door ter stellen dat de volgende generatie moet beschikken over 'wat er ook maar nodig is om een levensstandaard te bereiken die net zo goed is als de onze, en net zo zal omgaan met de generatie die dan weer volgt'.
 
bullet Robert Solow - Nobelprijs
 
bullet Robert Solow - Wikipedia 
 

 

bulletAls 'tegenhanger' van integraal denken kunnen bv reductionisme en fysicalisme gezien worden
René Descartes bv stelde dat alle niet-menselijke dieren reductionistisch verklaard konden worden als machines, De homines 1622.
Naar mijn mening hebben reductionisme en fysicalisme nog steeds een veel te groot stempel op ons denken en doen.
Zie ook item Denken - Wikipedia


 
bulletZie ook bv de lezing van dinsdag 29 maart 2011: Transities en perspectieven voor een nieuw wereldbeeld - (video) van het Studium Generale van de Universiteit van Utrecht: thema 'Duurzaamheid als wereldbeeld'.

 

  Inpassen van Geluk in het 4 kwadranten Model van Ken Wilber

 
bulletGebruik van het 4 Kwadranten Model van Ken Wilber (eigen interpretatie)

Bij beschouwingen en beslissingen over begrotingen van een land (, Provincie of Gemeente) wordt vaak de nadruk gelegd op het
Bruto Nationaal Inkomen (BNI)

 
bulletOpmerking: Onze huidige samenleving lijkt sterk de nadruk te leggen op het kwadrant RB (Rechts Boven) en in wat mindere mate op kwadrant RO (Rechts Onder).

Er lijkt Weinig/minder aandacht en prioriteit te zijn voor de kwadranten LB (links Boven) en LO (Links Onder).

 
bulletKen Wilber:
 
bullet'Alle 4 de kwadranten zijn even fundamenteel: het ene kwadrant is niet werkelijker of fundamenteler dan het andere; ze ontstaan alle 4 samen en evolueren alle vier samen.
 
bulletDe ultieme werkelijkheid, als die ergens te vinden is, is aanwezig in hun gelijktijdige ontstaan en stralende ontplooiing, terwijl ze elkaar wederzijds scheppen en wederzijds in stand houden'.

 
bullet Bruto Nationaal Geluk - Wikipedia
Bruto Nationaal Geluk (BNG) is een van de methoden om te proberen de levenskwaliteit op een andere manier te meten dan met Bruto Nationaal Inkomen
 


Subjectief - Binnenkant
(innerlijk)
v


Objectief - Buitenkant (uiterlijk)
-
v

Individueel
------>

 

LB (Links-Boven)

Bruto Nationaal Geluk

Ik
(zelf en bewustzijn)


bewustzijn /inspiratie
intentie, integriteit

subjectieve beleving (oa kunst)
Geluk
 

(Rechts-Boven) RB

Bruto Nationaal Inkomen

Het
- individueel (hersenen, organisme, lichaam)

ervaring, meetbaar
gedrag

objectieve kennis (wetenschap)

 

Collectief
------>

'Bruto Nationale Cultuur'

Wij
(cultuur en wereldbeeld)


beleving / betrokkenheid


cultuur / normen en waarden /
duurzaamheid / gebruiken
respect / beschaving

LO (Links-Onder)

'Bruto Nationale (Infra)structuur'

Het
- collectief (sociale systeem (bv bedrijf) en omgeving)

leefomgeving

maatschappij / wetgeving / protocollen / wegen / spoor / gebouwen / instituties

(Rechts-Onder) RO

 

 
bulletHet moge duidelijk zijn dat de beste vorm van staatsbestuur die vorm is waarbij iedere man (mens), ongeacht wie hij is, naar zijn beste vermogen kan handelen en gelukkig leven.

 - Aristoteles ca 335 voor Christus, verhandeling Politica

 
bullet Boek: Politica (Nederlands)

'Politica' van Aristoteles  is een sleuteltekst in de geschiedenis van het westerse politieke denken, zowel van de politieke theorie als van de politieke praktijk.


 
bulletZie ook de pagina's Meditatie Geluk en Duurzame Politiek en Wat is Integraal? van deze website.
 

 

 
bulletIntegrale visie op Europa

Is er bv een (duidelijke, aansprekende en door de bevolking gedragen) duurzame en Integrale Visie op Europa (EU)?
Ivm de huidige economische crisis en en de vele vragen rond Europa in oa de Nederlandse Politiek (afgelopen Tweede Kamer verkiezingen), lijkt een duidelijke en herkenbare integrale en duurzame visie op Europa te ontbreken.
Naar mijn mening kan dit ernstige gevolgen hebben
(draagvlak, slagvaardigheid, etc).

Er lijkt nu vooral een dominante, eenzijdige economisch
(neo-liberale?) gedreven visie te zijn (?)
 
bulletZie de pagina Integrale visie op Europa en Nederland van deze website.
Is er een door de bevolking gedragen Integrale Visie op de EU?

Zie hier ook een persoonlijke integrale visie op de EU
 


Integral Theory - Wikipedia (Engels)
Ken Wilber wordt tot de Integrale Stroming gerekend.
De Integrale Stroming (integrale paradigma, integrale filosofie, de integrale kijk op de wereld, integrale aanpak) is een stroming die streeft naar een alomvattend begrip van de mens en het universum door het combineren van oa wetenschappelijke en spirituele inzichten.

Ook Ervin Laszlo wordt tot de Integrale stroming gerekend. Zie voor het werk van Ervin Laszlo bv de uitgebreide pagina Nulpuntveld van de website www.burnoutherstel.nl.

Misschien kan Duurzame Politiek met integrale visie een bijdrage geven om van het huidige populisme, globalisering, polarisatie, economische problemen en propageren van marktwerking naar meer gebalanceerde, inhoudelijke en echt duurzame oplossingen te komen (Maatschappelijk verantwoorde politiek (MVP)). Ook de oorzaken van verbaal en fysiek geweld en verruwing in de samenleving vragen om aandacht.
 


Derde weg in de politiek:


Volgens Gregory Wilpert is In de negentiende eeuw het socialisme ontstaan als een derde weg
tussen conservatisme en het klassiek liberalisme (ook bekend als het vrije markt kapitalisme).

Later in de twintigste eeuw is de sociaal-democratie ontwikkeld als een derde weg tussen socialisme en conservatisme/vrije markt kapitalisme.

Wilpert stelt dat in de huidige context van de 'geglobaliseerde samenleving' overheden, politieke partijen en politieke ideologen op zoek moeten naar een nieuwe derde weg welke de huidige ideologische context overstijgt. Duurzame Politiek met integrale visie kan hierbij van belang zijn.

Zie het artikel: 'The Integral ‘Third Way’: A comprehensive view of Integral Politics and AQAL' (pdf) - Derde weg, via de site http://mcs-international.org

Zie links naar artikelen van Gregory Wilpert op deze pagina.
 


Mensen kunnen verschillend denken over de verschillende onderwerpen. Mensen kunnen bv verschillende kernwaarden hebben.
Integrale Politiek maakt het mensen mogelijk te begrijpen hoe andere mensen dingen zien, zodat een zinvolle discussie over deze onderwerpen mogelijk wordt.

In zijn algemeenheid helpt een integrale benadering jezelf en de wereld om je heen ruimer en op meer open, minder onbevooroordeeld en effectieve wijze te zien. Ook komen verbanden (samenhang) en ontwikkelingen beter in beeld.

 

 
bullet Albert Einstein: 'Je kunt een probleem niet oplossen vanuit hetzelfde soort denken dat tot het probleem heeft geleid'.

Kan de integrale visie van Ken Wilber helpen de verschillende standpunten dichter bij elkaar te brengen binnen een meer
samenhangend (coherent) en integraal wereldbeeld?

 
bullet The University of Vermont - Gund Institute for Ecological Economics
'Together we conduct research at the interface of ecological, social, and economic systems, develop creative, practical solutions to local and global environmental challenges, and provide future leaders with the tools and understanding necessary to navigate the transition to a sustainable society.'

 
bullet Lijst van integrale denkers en supporters (Wikipedia - Engels)

 
bullet7 juli 2013, TV-uitzending Filosofisch Kwintet: Identiteit en economie (55 minuten)
In hoeverre bepaalt en heeft de economie bepaald wie we zijn? In hoeverre is een economisch denkbeeld van invloed op een mensbeeld? Is de economie slechts van invloed op hoe wij zijn? Of kunnen wij ook de economie beïnvloeden?

Clairy Polak en Ad Verbrugge met drie gasten: Irene van Staveren, Paul Verhaeghe en Haroon Sheith 
 
bulletWe kopen voeding en kleren welke uit de hele wereld komen - worden/zijn we wereldburgers?
Zijn we homo oeconomicus
geworden? We 'investeren' in onze relatie die moet renderen (belang van taal)
Zit Nederland tussen Angelsaksische model (VS/Engeland - vermarkten) en verzorgingsstaat/coöperaties/poldermodel ?
Eigen vraag: Past Duurazame Politiek met integrale visie juist goed bij Nederland? - Werken met de 4 kwadranten van Ken Wilber etc
 
bulletBron: Human, site Filosofisch Kwintet
 

     
Ga naar begin van deze pagina

horizontal rule


3 'Vier kwadranten model van Ken Wilber' in het kort
    Integrale visie van Ken Wilber


Ken Wilber heeft geprobeerd een soort model van de menselijke ontwikkeling te maken. Binnen dit model vallen de verschillende disciplines en perspectieven op hun plaats en worden de onderlinge relaties duidelijker.
 

 
bulletZie de pagina Herstel burnout (van de website www.burnoutherstel.nl) voor:
 
bulletEen uitgebreider beschrijving van de integrale visie van Ken Wilber
 
bulletVele disciplines waar de integrale theorie van Ken Wilber wordt toegepast (met literatuur en websites)
 

 

 
bullet Artikel: An overview of Integral Theory, an all-includive framework for the 21st century (pdf) - door Sean Esbkorn-Hargens

Waarom is een 'integraal raamwerk' zo belangrijk voor oa individuele inspanningen welke goed passen in oplossingen van de wereld van deze tijd?
Een overzichtelijke introductie mbt de integrale visie van Ken Wilber.

 
bullet Interview met Ken Wilber door Jurriaan Kamp: In tongen spreken, tijdschrift Ode april 2009.
Dit interview geeft een boeiende en mooie introductie op het werk van Ken Wilber.

 
bullet Zie artikel: 'Door de bril van Ken Wilber' door Chris Elzinga

 
bulletBoek: 'Integrale visie', door Ken Wilber (verschenen september 2008, een korte, overzichtelijke en goed leesbare introductie):
De integrale visie brengt brengt samenhangend in kaart wat alle culturen - psychologisch, sociaal en spiritueel - met elkaar gemeenschappelijk hebben.
 
bulletZie ook de pagina Burnout herstel van de website www.burnoutherstel.nl.

 
bullet Introducing the Integral Vision - Ken Wilber (Shift to Integral) via de website: http://integrallife.com/

 
bullet Een leven heeft niet alleen een lengte,  maar ook een breedte - Diane Ackerman
 
bulletIntegraal Leven: Integraal leven in de praktijk  - www.integral-life-practice.com/  - ILP

Een 21-ste eeuw blauwdruk voor lichamelijke gezondheid, emotioneel evenwicht, helderheid van geest en spiritueel ontwaken.

'Integral Life Practice - ILP' is niet alleen een nieuwe benadering van zelfontplooiing en een hoger bewustzijn, maar ook een manier om gevoel voor en optimaal gebruik te maken van het volledig spectrum van inzichten, methoden en het leren cultiveren van meer openheid, evenwichtigheid en een geïntegreerd leven.

 Zie bibliotheek mbt diagrammen: Integral diagrams via www.flikr.com
 

 
bulletDe verschillende levenssferen van bv een individu kunnen in het onderstaande 4 kwadranten model van Ken Wilber worden aangegeven (een eigen interpretatie):
 
  Binnenkant (innerlijk)
|
V

Buitenkant (uiterlijk)
|
V

Individueel

------>

LB - Individueel - Binnenkant

Ik (zelf en bewustzijn)

innerlijke van het individu

bewustzijn / intentie / inspiratie / integriteit

subjectieve beleving (oa kunst)

waarachtigheid

innerlijke tijd / belevingstijd

archetypen
 

Individueel - Buitenkant - RB

Het (individueel) (hersenen, organisme, lichaam)  

uiterlijke van het individu

ervaring / gedrag

objectiveerbare aspecten

empirisch vaststellen feiten

biologische klok / bioritme / circadiaan ritme

spiegelneuronen
 

Collectief

------>


Wij (cultuur en wereldbeschouwing)

innerlijke van het collectief

beleving / cultuur, waarden en duurzaamheid

innerlijke beleving / betrokkenheid

rechtmatigheid

tijdgeest

collectief onbewuste / nulpuntveld

LO – Collectief - Binnenkant


Het (collectief) (sociale systeem en omgeving)

uiterlijke van het collectief

leefomgeving / maatschappijen en wetgeving

objectiveerbare aspecten

functionele inpassing

gewone kloktijd

geschiedenis

Collectief - Buitenkant - RO

Items van 1 kleur in de 4 kwadranten horen bij elkaar

bulletKorte toelichting op de 4 kwadranten RB, RO, LO en LB:
 
bullet RB - Rechts Boven (individueel - buitenkant) - vorm, biologisch:
Hier komen de objectieve of uiterlijke elementen aan bod van bv een individu, bij bv pillen tegen iets, opereren, biochemie, neurotransmitters en fysiotherapie. Binnen dit kwadrant zijn op specifieke gebieden belangrijke vorderingen gemaakt. (Bewustzijn (uit LB) wordt hier bv vaak gereduceerd tot hersenmechanismen).
In onze westerse cultuur (vooral Nederland) is dit kwadrant erg dominant, ten koste van de overige 3 kwadranten.
 
bullet RO - Rechts Onder (collectief - buitenkant) - vorm, sociaal:
In dit kwadrant bevinden zich bv het bedrijf waar je werkt, je familie, wetgeving, de sociale systemen welke ondersteuning verzorgen, de maatschappij waar in je leeft.
 
bulletLO - Links Onder (collectief - binnenkant) - bewustzijn, ethisch:
De culturele waarden en normen. In dit kwadrant bv ook de meningen over een individu. Bv het algemeen (wel of niet evenwichtig?) wereldbeeld komt hier aan de orde. (zie bv item 14 van de pagina Nulpuntveld van de website www.burnoutherstel.nl). Spiritualiteit kan worden omschreven als 'een gevoel van eenheid en verbondenheid met een groter geheel'
.
Voor collectief onbewuste/nulpuntveld, geschiedenis, spiegelneuronen, archetypen zie de pagina Herstel burnout van de website www.burnoutherstel.nl.
 
bulletZie de korte YouTube video Business Spiritualiteit (een kort overzicht op muziek)- zie verder items Business-spiritualiteit - Paul de Blot en Sri Sri Ravi Shankar op de pagina Discussie Duurzame Politiek van deze website.
 
bulletZie de korte YouTube video Tomorrow's Spirituality, Ken Wilber presents some of the foundational concepts of Integral spirituality.
 
bulletLB - Links Boven (individueel - binnenkant) - bewustzijn, psychisch:
Bv eigen beleving van een individu, zelfbeeld, de gewaarwordingen, individuele ideeën, creativiteit, oorspronkelijk gewaarzijn, flow ervaren, meditatie, mindfulness, etc.
 
bulletRegeerders die menen dat kunst geen regeringszaak is, maken 't regeren tot 'n kunstje (Multatuli)
 
bulletZie voor innerlijke tijd / belevingstijd de pagina Meditatie en Mindfulness van de website www.burnoutherstel.nl.
 
bulletZie ook de pagina Meditatie, geluk, mindfulness, duurzame politiek van deze website.

 
bulletBij veel maatschappelijke processen, bv: reorganisaties binnen bedrijf, oplossen schuldencrisis (Euro crisis) Griekenland/Italië, bezuinigingen, etc wordt vaak bijna alleen gekeken naar de kwadranten RB (Rechts Boven) en RO (Rechts Onder). Er wordt onvoldoende aandacht gegeven aan wat er aan de 'binnenkant' gebeurd, met alle gevolgen van dien.

Ga naar begin van deze pagina
 


Belangrijke uitgangspunten mbt het 4 kwadranten model van Ken Wilber:

 
bulletCitaat uit boek 'Integrale Visie', door Ken Wilber:
 
bullet'Alle 4 de kwadranten zijn even fundamenteel: het ene kwadrant is niet werkelijker of fundamenteler dan het andere; ze ontstaan alle 4 samen en evolueren alle vier samen.
 
bulletDe ultieme werkelijkheid, als die ergens te vinden is, is aanwezig in hun gelijktijdige ontstaan en stralende ontplooiing, terwijl ze elkaar wederzijds scheppen en wederzijds in stand houden'

 
bulletHet 4 kwadranten model van Ken Wilber geeft eigenlijk aan dat er niet zoiets bestaat als een innerlijke wereld die los staat van de zogenaamde buitenwereld.
Er is maar één wereld en die kent 4 dimensies die innig met elkaar verbonden zijn.
De 4 dimensies zijn steeds met elkaar in samenhang en interactie. 

 
bulletBelangrijk is dat steeds alle 4 de kwadranten aan de orde komen en dat er een goede balans is tussen de 4 kwadranten.

 
bulletHet model helpt om afstand te nemen van het idee dat de objectieve wereld meer waar en belangrijker is dan de subjectieve wereld. Ook komt er meer besef dat de buitenwereld niet iets buiten mij is, maar dat ik er mee verbonden ben. De binnenwereld staat niet los van de buitenwereld.

 
bulletDe 4 dimensies ontwikkelen zich alle van eenvoudig naar complex, van primitief naar verfijnd, van beperkt naar ruimer en omvattender. De ontwikkeling kent een richting, bestaat uit fases en beweegt zich zich in een steeds hogere mate van inzicht en overzicht (toenemend in bewustzijn, zie bv Spiral Dynamics op deze pagina (en de pagina Herstel burnout van de website www.burnoutherstel.nl).

 
bullet Alle ontwikkeling is omwikkeling (bv niveau van organismen, heeft het niveau van cellen in zich, welke op zijn beurt weer het niveau van moleculen in zich heeft, etc.) - Boek 'Integrale Visie' (p 31), door ken Wilber.
 
 
bullet Artikel: An overview of Integral Theory, an all-includive framework for the 21st century (pdf) - door Sean Esbkorn-Hargens

The word integral means comprehensive, inclusive, non-marginalizing, embracing. Integral approaches to any field attempt to be exactly that: to include as many perspectives, styles, and methodologies as possible within a coherent view of the topic.

In a certain sense, integral approaches are “meta-paradigms,” or ways to draw together an already existing number of separate paradigms
into an interrelated network of approaches that are mutually enriching.

– Ken Wilber
 

 
bullet Werken met het Multi Intelligentie Model

Bij Duurzame Politiek met integrale visie komt het werken met oa het '4 kwadranten model van Ken Wilber' aan de orde. Naar mijn mening vragen het werken met het 'multi intelligentie model' en daarbij vooral Emotionele Intelligentie (EQ) en Spirituele Intelligentie(SQ) steeds meer aandacht.
 
bullet www.deepchange.com: Zie de video 'Watch Cindy Wigglesworth discus Deep Intelligence'
'SQ of spirituele intelligentie is gedefinieerd als het vermogen om zich met wijsheid en mededogen te gedragen, met behoud van innerlijke en uiterlijke vrede, ongeacht de omstandigheden'
-
Cindy Wigglesworth.

 
 
"SQ" or spiritual Intelligence is defined by
Cindy Wigglesworth as "the ability to behave with Wisdom and Compassion, while maintaining inner and outer peace, regardless of the circumstances"

Bekijk meer artikelen en video's op deze website
 
Eenvoudig Multi Intelligentie Model (Model of Multiple Intelligences):

 
bulletSQ - Spirituele intelligentie - Innerlijke wijsheid geleid door mededogen (innerlijke en uiterlijke vrede)
 
bulletEQ - Emotionele intelligentie - Onszelf en onze relaties goed kunnen managen
 
bulletIQ - Logische en verbale intelligentie - Conceptuele en taalkundige vaardigheden
 
bulletFQ - Fysieke intelligentie - Lichaams-bewustzijn en behendig met ons lichaam kunnen werken.
 

Zie artikel: Why Spiritual Intelligence Is Essential to Mature Leadership, by Cindy Wigglesworth, Volume VI, No. 3 - August 2006.
Via de website http://integralleadershipreview.com, see other articles in archive of Integral Leadership Review

 

'Het idee achter dit model is dat we ons als baby eerst focusseren op de beheersing van ons lichaam (FQ). Vervolgens gaan we onze taalkundige en conceptuele vaardigheden ontwikkelen ..., dit is ook belangrijk tijdens de schoolperiode (IQ). We ontwikkelen dan ook vroege vaardigheden mbt relaties. De echte EQ ontwikkeling komt vaak later uit feedback in onze werk- en leef-relaties.

SQ komt aan de orde wanneer we beginnen te zoeken naar betekenis en ons bv afvragen 'is dit nu alles?'. SQ en EQ zijn aan elkaar gerelateerd. Ik geloof dat we een basis mbt EQ moeten hebben om succesvol onze spirituele groei te kunnen starten.

Een zekere mate van emotioneel zelfbewustzijn en empathie is een belangrijke basis. Wanneer onze spirituele groei zich ontvouwt (SQ), zal dat leiden tot een toename van de EQ vaardigheden, welke dan ook weer helpen de SQ vaardigheden te versteken.'

Vertaling van tekst uit:
Spritual Intelligence and Why it Matters, by Cindy Wigglesworth


Cindy Wigglesworth: De ontwikkeling van Spirituele Intelligentie is niet alleen goed voor individuele mensen, maar is ook gunstig voor hun families, hun leefomgevingen en de bedrijven waar ze werken. Ook draagt het hopelijk bij aan het creëren van zinvoller werk, producten en diensten en het draagt bij aan verantwoordelijk en coöperatief gedrag.

 
bulletYouTube-video: Gender & Spiritual Intelligence - Cindy Wigglesworth - duur ca 60 minuten.
 Gender staat voor de gedrags- en identiteitsaspecten van sekse.
 
bullet YouTube- video: An Introduction to Multiple Intelligence Part 1 - Veronika Tracy-Smith, duur 14 minuten
 
bullet YouTube - video: Spiritual Intelligence Part 2 of Multiple Intelligence - Veronika Tracy-Smith, duur ca 28 minuten
 
 
bulletYouTube-video: Daniel Ofman over integraal leiderschap   -   Integraal leiderschap - Wikipedia
 
bulletBoek: 'Het is niet te geloven, van reactief naar creatief leiderschap', door Daniel Ofman en Guust Verpaalen.
 
bulletZie ook de pagina Wat is integraal? van deze website
 

 

bulletmei 2016, www.filosofie.nl: Artikel - We zoeken leiders maar laten ons niet sturen, door Joep Dohmen

Hoe ziet de nieuwe leider eruit? We vroegen het aan Joep Dohmen.

Op 31 mei 2016 spreekt hij op een seminar in Vught, waar hij met behulp van de praktische filosofie nieuwe vormen van leiderschap onder de loep neemt. ‘Leiderschap betekent fouten maken', zo stelt hij.
 
bullet Joep Dohmen - Wikipdia

 
bulletYouTube-video: Business Spiritualiteit, duur ca 5 minuten
Geïnspireerd door het boek van Paul de Blot, deze video is opgedragen aan alle werkende mensen. Spiritualiteit mag nu geïntegreerd worden in het dagelijkse leven, in alle relaties en in alle bedrijven.
 
bullethttp://integrallife.com: How Spiritually Intelligent Are You? - see video with Cindy Wigglesworth.
 
bulletArtikel: Integral Spiritual Intelligence: 21 skills in 4 quadrants, by Cindy Wigglesworth, via de site: www.innerworkspublishing.com.
 
bullet Spiritual Intelligence - Wikipedia
 
bulletBoeken geschreven door Marjolein Rikmenspoel:
 
bullet Spirituele intelligentie - SQ: de kracht van persoonlijke ontwikkeling en
 
bullet Spirit [at] work - aan het werk met je spirituele intelligentie.
 
bullet SQ (spirituele intelligentie) - test, via de website www.notos.info - website Marjolein Rikmenspoel.
 
bulletwww.menscentraal.nl: Artikelen Marjolein Rikmenspoel

 
bullet Eigen opmerking:

In de huidige maatschappij en politiek (met steeds meer 'verbinding' en communicatie) wordt het voor ieder belangrijk meer bewust te zijn van dit model en er mee te werken, je zou kunnen stellen:
 
bullet'Alle 4: PQ, IQ, EQ en SQ zijn even fundamenteel: de ene intelligentie is niet werkelijker of fundamenteler dan de andere.
 
bulletDe ultieme werkelijkheid, als die ergens te vinden is, is aanwezig in hun stralende ontplooiing, terwijl ze elkaar wederzijds scheppen en wederzijds in stand houden'.
 
bulletZie ook bovenstaande belangrijke uitgangspunten bij het 4 kwadranten model van Ken Wilber
 
bulletZie ook de pagina Meditatie en Geluk van deze website.
 
bulletZie ook de pagina's Herstel burnout (item Multi intelligentie model) en Spirituele Pad (item Business spiritualiteit) van de website over burnout waaruit deze website over Duurzame Politiek met integrale visie is voortgekomen.
 
 
bullet Wanneer in een land (ook in de politiek) weinig ruimte, aandacht, ontwikkeling en bewustzijn is mbt EQ (Emotionele intelligentie) en SQ (Spirituele intelligentie), kan naar mijn mening, de maatschappij al gauw verharden, ontwricht raken en de algemene welvaart en welzijn in de knel komen.
 

 


Ga naar begin van deze pagina

horizontal rule


4 Integrale visie in de Politiek
   Belangrijke informatie en achtergrondenKen Wilber introduceerde het AQAL (All Quadrants All Levels) model, dat ervoor moet zorgen dat er steeds aandacht wordt geschonken aan 'alle' relevante domeinen.
Zie hiervoor:
 
bullet Het Boek: 'Integrale visie', door Ken Wilber, zoals hierboven beschreven
 
bulletDe pagina Herstel burnout van de website www.burnoutherstel.nl.
 
bullet Beschrijving AQAL op Wikipedia (Engels)
 
 
bullet Een wezenlijk onderdeel van de integrale visie van Ken Wilber vormen de 5 elementen: kwadranten, niveaus, lijnen, toestanden en typen.
 
Download de grote versie Ken Wilber's AQAL map (Engels, 660 Kb GIF-file)

(Na laden en aanklikken van deze kaart met de linker muisknop,
wordt het beeld extra vergroot).

 

Zie ook 'Wat is integraal en wat is Duurzame Politiek met integrale visie' op de pagina Wat is Integraal van deze website.

 
bulletHet betrekken van de 4 kwadranten bij het toepassen van Duurzame Politiek met integrale visie verwijst naar het belang van de wisselwerking tussen subjectieve (LB) (het zelf), inter-subjectieve (LO) (cultuur), objectieve (RB) (fysiologie en gedrag) en inter-objectieve (RO) (systemen met inbegrip van ecosystemen, de samenleving en instellingen) werkelijkheid.
 
bulletElk kwadrant kent bv ontwikkelingslijnen.
 
bulletVoorbeeld: Integral Studies at John F. Kennedy University USA  (site in onderhoud?):
 
bulletCourse ITH5303 - Integral Politics
bullet Course ITH5009 - Integral Theory: Applications
bullet Course Leadership for Sustainable Change
bullet Course Leadership for Social Transformation
 
bullet General Catalog JFK University 2015 -2016 (pdf)
 
bullet Zie ook andere universiteiten en onderzoek centra op deze pagina.
 


All Levels' geeft de opeenvolgende ontwikkeling stadia van Duurzame Politiek met integrale visie aan mbt mensen, cultuur en maatschappij. 
 
De ontwikkeling heeft betrekking op oa:
 
bulletPsychologische ontwikkeling (bv opeenvolgende niveaus van morele ontwikkeling)
 
bulletCognitieve ontwikkeling (begrip, kennis, herinneringen en geheugen, probleem oplossen en informatieverwerking)
 
bulletIntersubjectieve of culturele ontwikkeling

 
 
bulletZie ook Stephen Lark- Integral Info ivm overzicht items Integrale theorie en praktijk, via http://slark.jottit.com van Stephen Lark.
 

 

bulletHoe ziet de wereld er uit wanneer we te weinig dimensies bij ons 'doen en laten' meenemen?

Ter illustratie en in verhaalvorm:


YouTube-video: Dr Quantum - Flatland uit de film/DVD 'What the Bleep - Down the Rabbit Hole'.

Zie ook het verhaal 'Platland, een roman met vele afmetingen', via de website www.fi.uu.nl/


Constituties als de overheid en economische systemen belichamen vaak de heersende culturele waarden in een samenleving.

Wanneer intersubjectieve waarden zich ontwikkelen, beïnvloed dit de de ontwikkeling van maatschappelijke systemen.


 
 
bullet24 oktober 2015, Trouw: We gaan teleporteren - de weg naar een niet af te luisteren quantum-internet

Onderzoekers van de TU Delft toonden deze week aan dat elementaire deeltjes zich werkelijk zo spookachtig gedragen als de moderne natuurkunde voorspelt.
Ze bereikten een doorbrak op weg naar het quantum-internet: oneindig snel en niet af te luisteren.

Zie dit uitgebreide artikel!

 
bullet3 september 2015, nu.nl: Intel steekt 50 miljoen dollar in TU Delft voor ontwikkeling kwantumcomputer

Chipfabrikant Intel investeert 50 miljoen dollar in QuTech, het onderzoekscentrum van TU Delft en TNO dat zich richt op de ontwikkeling van kwantumcomputers.

Bovenop de investering van Intel doet het ministerie van Economische Zaken een extra bijdrage van 11 miljoen dollar.

Het kabinet heeft Qutech in 2014 bestempeld als nationaal icoon, wat inhoud dat de organisatie moet zorgen voor toekomstige welvaart en het oplossen van wereldwijde vraagstukken.
 

 

bullet18 maart 2015, nu.nl: Nederland werkt met Denemarken aan ontwikkeling kwantumcomputer

Het Nederlandse Instituut Qutech gaat samenwerken met het Deense Niels Bohr Instituut aan de ontwikkeling van kwantumcomputers.
Door de nieuwe overeenkomst met het Niels Bohr Instituut gaan zo'n 100 Nederlanders en 60 Denen samenwerken aan de ontwikkeling van de nieuwe
computersoort, die gebruik maakt van de bijzondere eigenschappen van de kwantumfysica.

 
bulletBoek: 'Kwantum theorie in 30 seconden', door Brian Clegg  (E 9,95)

De belangrijkste inzichten en stellingen uit de geschiedenis van de kwantummechanica.

Ontdek de geschiedenis van een aantal van de grootste wetenschappelijke ontdekkingen en filosofeer over de toekomst van fysica en technologie met deze fascinerende en
overzichtelijke inleiding tot de kwantumtheorie.

 
bullet30 mei 2014, RTLnieuws.nl: Teleporteren is geen sciencefiction meer

Mensen teleporteren zoals in de serie Star Trek, is nog niet mogelijk. Maar informatie teleporteren is dankzij de wetenschappers van de TU Delft nu geen sciencefiction meer.

Door het toepassen van kwantumfysica zijn de wetenschappers erin geslaagd om over een afstand van 3 meter informatie volkomen veilig en niet afluisterbaar te versturen door teleportatie.

Wat daarbij belangrijk is dat de data over die afstand niet door de tussenliggende ruimte reisde. De informatie is dus als het ware van de ene computer naar de andere gezonden, zonder dat er een verbinding was tussen die 2 computers - niet vast en niet draadloos.
 
bullet29 mei 2014, www.tudelft.nl: Beam me up, data
 
bullet29 mei 2014, www.omroepwest.nl: Wetenschappers TU Delft teleporteren informatie
 
bullet29 mei 2104: www.sciencemag.org: Unconditional quantum teleportation between distant solod-state quantum bits
 
bullet Kwantumcomputer (Nederlands) - Wikipedia
 
bullet Quantum computing (Engels)  - Wikipedia
 
bullet Kwantumcomputer - Wikipedia
 
bulletZie ook de pagina Discussie Duurzame politiek van deze website.
 
bulletEigen Opmerking: Op de pagina Nulpuntveld (van de website www.burnoutherstel.nl waaruit deze website over duurzame politiek is ontstaan) wordt oa ingegaan op teleportatie.
Ons huidige gangbare wereld- en mensbeeld kan wel eens voor (grote) veranderingen staan.
 
bulletWaarom komt dit item voor in deze site over duurzame politiek?
 
bulletDoor oa eigen ervaring en meer bekend raken met de verschillen tussen de klassieke natuurkunde (oa Newton) en de kwantumfysica hebben mij gebracht bij het werk van bv Ken Wilber (integrale benadering) en Ervin Laszlo.
 
bulletNaar mijn beleving is het traditionele/klassieke wereldbeeld/mensbeeld te beperkt mbt de vraagstukken van deze tijd en de toekomst.

 
bulletOpmerking: Hier wordt met integraal niet het integralisme bedoeld zoals beschreven in Wikipedia (Nederlands) of Wikipedia (Engels), maar Integral theory.

Alles in de Kosmos is een deel van het organisch geheel. Er zijn geen lineaire of gefragmenteerde perspectieven. Geen vaste doctrines of theorieën. Het is, zoals Ken Wilber noemt, "een theorie van alles".
Ons woord kosmos is identiek aan het oud-Griekse kosmos. dat zoveel betekent als
'geordend geheel'.
 
bullet Meerdere interessante artikelen ivm Integrale Politiek, uit www.integralworld.net bv:
 
bullet Integral Politics, An Introduction to Integral Government, by H.B. Augustine
 
bullet Dimensions of Integral Politics, by Gregory Wilpert

 
bulletDuurzame Politiek met integrale visie kan waarschijnlijk een bijdrage geven aan Maatschappelijk Verantwoorde Politiek (MVP).

Waarbij integrale aanpak en maatregelen naar een goede 'gezonde' en werkbare situatie convergeren.

Nu in Nederland bv grote problemen mbt/tgv zeer slecht functionerende woningmarkt (video), tgv oa slecht functionerende politieke besluitvorming.

Nu grote problemen in oa EU tgv schuldencrisis ook oa tgv slechte politiek besluitvorming.

Bij Maatschappelijk Verantwoorde Politiek (MVP) kan oa het volgende aan de orde komen (uitgangspunten):
 
bulletGebruik van de integrale visie van Ken Wilber (met 4 kwadranten model)
 
bullet'Alle 4 de kwadranten zijn even fundamenteel: het ene kwadrant is niet werkelijker of fundamenteler dan het andere; ze ontstaan alle 4 samen en evolueren alle vier samen.
 
bulletDe ultieme werkelijkheid, als die ergens te vinden is, is aanwezig in hun gelijktijdige ontstaan en stralende ontplooiing, terwijl ze elkaar wederzijds scheppen en wederzijds in stand houden'
 
bulletZie voor MVP ook de pagina Wat is integraal van deze website.

 
bulletGebruik van oa financiële (bv fin. begrotingstekort) en ecologische (bv ecol. begrotingstekort) parameters
 
bulletEthiek is het cement van ons maatschappelijke huis. Zie ook de pagina Filosofie en ethiek van de website www.burnoutherstel.nl.
 
bulletBoek: Waardenloos, door George Möller

Een crisis in de financiële markten houdt pas op als het 'beest' in de mens is bedwongen. George Möller werkte 40 jaar aan de top van de internationale financiële wereld.
 

Denk hierbij ook aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO):
 
bulletISO 26000 is de nieuwe ISO-richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 
bullet Algemene informatie over ISO 26000 (pdf))
 
bulletinvoering ISO 26000 - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
 
bullet Nieuwe website ISO 26000 voor MKB
Ondernemers die op een structurele manier aan de slag willen met MVO volgens ISO 26000 kunnen vanaf nu terecht op een speciale website. De website is voor het MKB bedoeld. NEN verleent geen certificaat, maar bedrijven kunnen een zelfverklaring van eigen handtekening voorzien.
 
bulletYouTube video NEN bij RTL Z over ISO 26000, duur ca 3 minuten
Wat is MVO en wat kan het voor een onderneming of organisatie betekenen.

 
bulletEigen opmerking:

Het lijkt er bv op dat de huidige (mei 2012) besluitvorming van politieke partijen en regeringen op belangrijke momenten niet naar gezonde en werkbare situaties convergeren. Denk aan het oplossen van de financiële crisis in Europa en de huizenmarkt in Nederland.
 
bullet24 mei 2012, Nieuwsuur: Plan voor huizenmarkt van de makelaars, Vereniging Eigen Huis, Woonbond en de vereniging van woningcorporaties Aedes. (Woningmarktplan - via website Vereniging Eigen Huis)

Doel van dit plan: Een integrale en noodzakelijke hervorming van de woningmarkt.

 

 
bullet Zie YouTube Video: Integral Politics - Ken Wilber, duur ca 17 minuten.

Zie ook de duidelijke YouTube-beschrijving en reacties bij deze video !!
 
bullet Deze video geeft een praktische en duidelijke toelichting / introductie mbt 'Integrale Politiek'.
 
bullet Zie ook artikel Some Thoughts on Integral Politics, by Ken Wilber, via de website www.integralworld.net

4 kwadranten model van Ken Wilber:

LB - Links Boven (individueel - binnenkant)      RB - Rechts Boven (individueel - buitenkant)

LO - Links Onder (collectief - binnenkant)        RO - Rechts Onder (collectief - buitenkant)

 
bulletZie ook op deze pagina:
 
bulletVideo Integral "Third-Way" Politics - Ken Wilber
 
bullet Spiral Dynamics (Waarden-systemen en hun kleuren dat door Ken Wilber werd opgenomen in zijn model van spirituele ontwikkeling)
 

 
bulletMbt Integrale Politiek komt Ken Wilber op de volgende 3 belangrijke vragen:
 
bullet1 Wat is de oorzaak van armoede?

Het ligt aan de mensen zelf (Innerlijk, kolom: LB en LO) 
 <-->   Het ligt aan de samenleving (uiterlijk, kolom RB en RO)
Mensen zijn lui, werken niet hard, drinken, etc                         De maatschappij is oneerlijk, geen gelijke kansen, etc

 
bullet2 Wat is belangrijker in de maatschappij?

Recht/belang van het individu (individueel, rij: LB en RB) 
<-->  Recht/belang van het collectief (collectief, rij: LO en LB)

 
bullet3 Op welk ontwikkelingsniveau wordt gedacht / gefunctioneerd (ontwikkelingslijnen, stages/levels of development in AQAL Map, zie ook Spiral Dynamics) ?

Patriarchaal, fundamentalistisch (blauw in
AQAL Map
)   <-->  Democratisch, ieder is gelijk (oranje in AQAL Map)
Bijvoorbeeld: Republikeinen in VS                                            Bijvoorbeeld: Democraten in VS


In de bovenstaande video '
Integral Politics met Ken Wilber' komen deze 3 vragen aan de orde.
 
 
bullet Voorbeeld van een Integrale Politiek partij in Zwitserland: Integrale Politik (IP)
 
Integrale Politik will die zunehmende Zahl integral denkender Menschen und ihre Kräfte bündeln. Er will ein politisches Gefäss bilden, in welchem Sie gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und sich an der notwendigen Transformation der Gesellschaft beteiligen können.
 
bullet Grundlagen integraler Politik - Zusammenfassung (pdf) (IP - Integrale Politik) bildet das philosophische Fundament der Integralen Politik. Ausgehend von einer Projektskizze wurde es von den Mitgliedern der Kerngruppe in einem fast zweijährigen, intensiven Prozess erarbeitet.

 
bullet Boek 'Integrale Politik' , Neue Politik fur eine neue Zeit, door Werner Kaiser (ISBN 9783842367296)
Die Schrift «Integrale Politik» ist der Versuch, Politik auf der Basis der Integralen Theorie des schweizerischen Kulturphilosophen Jean Gebser neu zu verstehen.
 
bulletZie ook de pagina Wat is integraal van deze website.

 
bullet Zie ook het boek 'Bewusstheit' door Jrüg Theiler.
 + Weergave van dit Boek via Google +
 

 
bulletArtikel: Integral Politics: A Swiss Perspective, Elke Fein and Hans-Peter Studer, via  de website of online journal Integral Review

This article tells the story of the Swiss NGO "Integrale Politik (ip)" founded by about 20 people in November 2007 with the aim of becoming a regular political party at a later stage.

We wish to make ip’s concepts and approaches known to a wider public. Inspired by integral thinkers such as Jean Gebser and Ken Wilber, ip develops its own ideas and interpretations of integral in view of the concrete challenges of Swiss and European politics.
 
bullet http://integrale-politik.org , Manifest 2008, zie ook Kongress für integrale Politik 28.07. bis 05.08.2012
 


Ga naar begin van deze pagina

 

   Voorbeelden werken met een referendum in Zwitserland

 
bullet Politiek in Zwitserland - Wikipedia

Vergeleken met de Nederlandse politiek valt op dat het politieke gebouw omgekeerd is.

Politieke besluitvorming vindt principieel in de gemeente plaats, tenzij het onderwerp de gemeente noodzakelijkerwijs overstijgt, bijvoorbeeld provinciale wegen en onderwijs.
Zulke zaken worden op kantonsniveau besloten.

De Bond is primair voor buitenlandse politiek en defensie verantwoordelijk en deels voor coördinatie tussen de kantons.
Naast het landelijke parlement bestaan verschillende machtige overlegorganen van kantonnale besluitvormers, bijvoorbeeld op het gebied van de gezondheidszorg.


 
bullet Overheid in Zwitserland - Wikipedia

In Zwitserland is de gemeente met zijn inwoners het belangrijkst, daarna komt het kanton, en als laatste de centrale overheid.

 
bullet Volksabstimmung (Schweiz) - Wikipedia - Periodiek Referendum

 
bullet Voorbeeld komende referendum over 'Grune Wirtschaft' op 25-09-2016

Volksinitiative "Für eine nachhaltige und ressourceneffiziente Wirtschaft (Grüne Wirtschaft)"


 
bullet Referendum op 17-05-2019 met oa onderwerp 'Zukunft mit Komplementärmedicin - voorstel nr 541
 
bullet Achterliggende documenten mbt dit voorstel
 
bulletfebruari 2011, www.iocob.nl: CAM-Therapieën in Zwitserland weer in het basis-pakket

Vanaf januari 2012 wordt een aantal CAM-Thetrapieën zoals acupunctuur, neuraaltherapie, fytotherapie en homeopathie weer vanuit het basispakket in Zwitserland vergoed. Deze vergoeding is een pilot-project en duurt 6 jaar.

Voorheen, namelijk in 2005, heeft een kosten-effectiviteitsstudie laten zien dat het gebruik van complementaire therapieën duidelijk de ziektekosten vermindert.
Vanwege politieke redenen waren de belangrijkste hoofdstromingen niet opgenomen in het basispakket.

Het volk van Zwitserland heeft in het referendum op 17 mei 2009  met een tweederde van alle stemmen een positief geluid laten horen om CAM in het basispakket te krijgen. Uiteindelijk heeft het volk dus voor CAM beslist.
 
bulletIn het Nederlandse basispakket ziektekosten zitten geen complementaire geneeswijzen.

 
 
bulletZie ook item 1.3  van de pagina Integrale Visie Europa Nederland van deze website:

 -
Voorbeelden periodieke referenda in Zwitserland - Hoe het echt anders kan !

  - Macht aan de stad ?

  -
Vergeleken met de Nederlandse politiek valt op
dat het politieke gebouw in Zwitserland omgekeerd is !

 - Men heeft in Zwitserland al vele jaren ervaring met referenda etc.
 

 
bulletArtikel: Integral Politics as Proces, by Tom Atlee, Integral Review, March 2010, Vol. 6, No. 1,

Using the definition proposed here, integral politics can be a process of integrating diverse perspectives into wholesome guidance for a community or society. Characteristics that follow from this definition have ramifications for understanding what such political processes involve. Politics becomes integral as it transcends partisan battle and nurtures generative conversation toward the common good. Problems, conflicts and crises become opportunities for new (or renewed) social coherence.
 
bullet Abstract of article.
 
 
bulletZie ook de zeer uitgebreide website 'Integrales Forum' - Duits:
 
bulletItem: Integrale Politik - Duits
 
bulletTijdschrift 'Integrale Perspektiven' - Duits - Nummer: 'Integrale Perspektiven'' nr 25 juni 2013: Integrale Politik
(Tekst kan sterk vergroot worden)
 

 
bulletApril 2010, www.article13.com: The integral approach, its sustainability, applications & influences, by Mathew Kalman MA

In an age of fragmented and short-term policies, the ‘integral’ approach is a welcome breath of fresh air – with its attempt to ensure that we always bring our attention to as many salient factors as possible. Little wonder, perhaps, that it has attracted praise from some of the most far-sighted political thought-leaders, including Bill Clinton.

 

 
bulletEen voorbeeld hoe belangrijk het is je ook te verdiepen in in cultuur (LO) van een land bij bv de huidige economische problemen (oa in Griekenland):
 
bulletVeel Grieken zeggen nog steeds 'de toekomst ligt achter je', terwijl wij vaak gewend zijn te zeggen 'de toekomst ligt voor je'.
In Nederland zien we de toekomst als iets dat voor ons ligt en denken haar te kunnen beïnvloeden. De Grieken zien de tijd als iets dat tot hun komt, ze hebben er geen controle over, hoe kan je de toekomst controleren als het niet kan zien, ze hebben een sterke nu ervaring.
 
bulletTekst van Joke Hermsen in de YouTube video Stil de tijd deel 2 - Jaap de Jonge & Joke J Hermsen, duur ca 9 minuten. (zie 3 minuten na start video).
 
bulletZie ook de YouTube video Stil de tijd deel 1 -Jaap de Jonge & Joke J Hermsen, duur ca 9 minuten.
 
bulletBoek: 'De toekomst komt van achter', door Frans van Hasselt
 
bulletZie ook de pagina Meditatie en Mindfulness (item 'Over het begrip 'tijd' en de beleving van tijd'), van de website www.burnoutherstel.nl.
 

  Ga naar begin van deze pagina

 

  Cultuurmodel - Geert Hofstede

 
bullet14 september 2015, NRC:  Dit is wat je moet weten om de vluchtelingencrisis te begrijpen - Een uitgebreid artikel!

Al maanden komen per dag honderden migranten aan in Europa.
Dit jaar werden er al meer dan 350.000 geteld.
Duizenden anderen staken ongemerkt de grenzen over.

 
bullet Cultuurmodel van Geert Hofstede

Mensen uit andere landen denken, voelen en handelen anders dan wij gewend zijn. ook landgenoten uit een andere streek of een andere sociale klasse gedragen zich vaak anders dan wij.
In een open samenleving komt iedereen vaker met zulke andersdenkenden in aanraking dan vroeger. Voor die anderen zijn wij ook de andersdenkenden. Wat ons scheidt is de 'cultuur' waarin we zijn opgegroeid, de met de paplepel ingegoten en daardoor vaak onbewuste waarden die maken dat wij 'normaal' vinden wat anderen als abnormaal beschouwen, goed wat anderen slecht vinden en vies wat anderen schoon is.
 
bulletBoek: 'Allemaal andersdenkenden, omgaan met cultuurverschillen' (versie 2012), door Geert Hofstede en Gert Jan Hofstede

Zie ook Inkijkexemplaar - oudere versie (versie 2005)
(eerste 24 pagina's) Versie 2005 soms nog als 2de hands.
Dit boek laat zien wat deze verschillen betekenen voor onze persoonlijkheid, onze gezondheid, ons gezinsleven, ons onderwijs, ons werk, onze overheid en voor de dingen waar we in geloven. het gaat dieper in op de verschillende manieren waarop organisaties functioneren, zowel van land tot land als binnen één en hetzelfde land, en wat er gebeurd als verschillende culturen elkaar ontmoeten.

 
bulletZie de website Geert Hofstede™ Cultural Dimensions: www.geert-hofstede.com

 
bullet ==>>  Zie bv Culturele dimensies van Nederland en vergelijk dit met een ander land!

=== Er kunnen maximaal 3 landen in 1 plaatje gezet worden ! ===
 
bullet Culturele dimensies Syrië - Vergelijk dit bv met Nederland in 1 plaatje  - Syrië - Wikipedia
 
bullet Culturele dimensies Turkije
 
bullet Culturele dimensies Verenigde Staten
 
bullet Culturele dimensies Rusland
 
bullet Culturele dimensies China  -  Zie ook item 'De Chinese Wereldorde' op deze pagina
 
bullet Culturele dimensies Duitsland

 
bulletZie de website www.geerthofstede.com
 
bullet The Seven Dimensions of Culture - Understanding and Managing Cultural Differences - www.mindtools.com
 
bulletBoek: 'Werken met cultuurverschillen', door Geert Hofstede
 
bullet YouTube-video: Wonderful Interview of Geert Hofstede
 
bulletAndere boeken geschreven door oa Geert Hofstede
 
bullet3 mei 2011, www.managementsite.nl: De hefboomwerking van cultuurverschillen, een praktisch model om cultuur in beeld te brengen, door Danae Huijser.

Culturele diversiteit is een verrijking voor zakenwereld en samenleving.
In principe dan. Want de meerwaarde ontstaat niet vanzelf.
Menig streven sterft in schoonheid door verkeerd begrepen gedrag.
Verschillen in nationale, professionele of organisatieculturen kunnen fusies doen stranden, projectteams lamleggen en veranderingsprocessen stremmen. Maar zo hoeft het niet te gaan.
Door te onderkennen dát cultuurverschillen van invloed zijn, en te onderscheiden welk gedrag persoonlijk of cultureel bepaald is, komt de meerwaarde van diversiteit binnen bereik.

 
bullet'De wereld is een boek. Wie niet reist, kent slechts één bladzijde' - Arelius Augustinus
 
bulletZie ook de beide item 'De filosoof Peter Sloterdijk' en item 'Schrijver en journalist Amin Maalouf' op deze pagina.

 
bulletBoek: Het land dat maar niet wil lukken - Een reis door het grillige Oekraïne, door Fleur de Weerd

Fleur de Weerd is journaliste en historicus, ze heeft een tijd gewerkt als correspondent in Kiev.
 
bullet Zie ook de pagina Reden duurzame politiek, item 5 'Belang van goed werkende democratie'

 
bulletZie ook de pagina Nulpuntveld, item 14 'Wereldbeelden in conflict, eigen wereldbeeld onevenwichtig?' van de website www.burnoutherstel.nl.

 
 
bulletAlleen een beschaving kan botsende culturen verenigen - Mark Heirman - In de tang tussen Religie en cultuur-

 
bulletBoek: Beschavingen botsen nietMark Heirman

Cultuur en religie vormen de taaiste ingrediënten in een samenleving. Het zijn machtige middelen van identiteit en samenhang. Maar ze benadrukken tegelijk de verschillen tussen mensen en volken.

In vele gevallen spelen ze een rol in eindeloze conflicten.

Beschavingen belichamen daarentegen het gemeenschappelijke erfdeel van de mensheid.

In tegenstelling tot cultuur en religie is beschaving een kwestie van eenheid, niet van verscheidenheid.
 
bulletEigen opmerking - discussie: Hebben we meer behoefte aan beschaving en  minder aan reactionaire en conservatieve ideeën van vermeende 'eigenheid', 'zuiverheid' en 'volksverbondenheid'?
 
bulletDit boek is via de site van de schrijver te bestellen.
 


ISBN 9789052408729

 

 
bullet 21 februari 2016, VPRO-Tegenlicht: Chinese Wereldorde  - ( Video )

Zijn twee door China opgerichte internationale, financiële instituten het begin van een nieuwe Chinese wereldorde in de 21e eeuw?

Volgens China-watcher Martin Jacques is dit het begin van een nieuwe Chinese wereldorde.

VPRO Tegenlicht gaat op zoek naar hoe de Chinese moderniteit van de 21ste eeuw er uitziet.
Want daar kunnen we maar beter zo snel mogelijk aan wennen. Dat weten ze ook bij ADO Den Haag.
 
bullet De Chinese Wereldorde - reacties
 
 
bullet www.bijbelofkoran.nl/ - Kritische vergelijking van Bijbel en Koran

We proberen niet een finale visie of een eindoordeel te geven, maar willen lezers stimuleren om Bijbel en Koran zelf kritisch met elkaar te vergelijken. Er wordt in de media, door politici en leiders veel gezegd en geschreven over deze boeken, maar een verstandig mens doet zelf onderzoek en trekt op basis daarvan zijn conclusies. We nodigen u/jou uit om zelf op onderzoek uit tegaan.
 
bullet https://staatgeschreven.nl: Bijbel en Koran lijken meer op elkaar dan je denkt!

Iets wat velen over het hoofd zien is dat de Koran veel verhalen bevat die ook in de bijbel staan. Veel christenen en zelfs heel wat moslims weten dit niet omdat ze de Koran zelf niet hebben gelezen.
 
bullet Eigen opmerking:

Er zijn nog veel discussies over dit onderwerp! Zie Google.
 
bullet Zie bv ook Wikipedia: Jezus in India
Ben zelf (ca 30 jaar geleden) in
Srinagar in Kasjmir (India) bij een (vermeend) graf (Roza Bal) v
an Jezus Christus geweest.
 
bullet www.evangelie-moslims.nl

Evangelie & Moslims is een interkerkelijke stichting die is opgericht om via de plaatselijke kerken te bouwen aan een respectvolle relaties met moslims-nederlanders.
 

 

bulletOpmerking:
 
bulletOok hebben bv bedrijven, de nationale overheid, lokale overheden, politieke partijen, gezinnen, etc hun eigen cultuur.
Belangrijk is je af te vragen wat de consequenties van deze cultuur voor bv de mensen en hun onderlinge verhoudingen zijn.

Denk bv privacy aspecten mbt computer en telefoon gebruik van oa de overheid bij particulieren en bedrijven.

Ook kan bv de houding van medewerkers van overheden tav werkzoekenden, bijstands-gerechtenden en en mensen in de WAI zowel positieve als negatieve bijwerkingen en vergaande consequenties hebben.

 
bulletBoek: Religie in 30 seconden, door Russel re Manning

De 50 belangrijkste religies, culten en sekten verklaard in minder dan een halve minuut.

Wat is nu ook alweer het verschil tussen soennieten en sjiieten? Waarom telt het christendom zoveel subgroepen? Wat houden de oude spirituele tradities van de Yoruba en de Aboriginals precies in? Wat zijn de basisbeginselen van taoïsme en confucianisme?

 
bullet Zie ook de pagina Meditatie geluk duurzame politiek bv:
 
bullet Item 3 - 'Leven in verbindingen' 
 
bullet Item 4 - 'Teksten over leven in verbinding  - Zingeving - Spiritualiteit'
 

   

 
bulletOp dinsdag 21 september 2014 is de internationale VN Dag voor de Vrede

Aanbevelingen voor het vreedzaam samenleven van verschillende culturen en godsdiensten op aarde:
 
bulletZie YouTube-video: Handvest voor Compassie (2 minuten), de tekst van het Handvest voor Compassie (Nederlands) en de bijhorende website www.handvestvoorcompassie.nl.
 
bulletKort en vereenvoudigd samengevat in: 'Vind wat ons bindt, mijd wat ons scheidt'.
 
bulletYouTube video: Catechismus van de Compassie over het boek 'Catechismus van de compassie'
 
bulletBoek + DVD: Catechismus van de Compassie, door Christiane Berkvens (bijzonder hoogleraar Europese cultuur) en Ad Alblas (predikant)
De auteurs nemen de lezer mee op een rondreis door de Europese cultuur en laten de schoonheid en invloed zien van twaalf kernwaarden uit het christendom. De Catechismus van de compassie stoelt op het beste uit kunst, cultuur en godsdienst.
 

Ga naar begin van deze pagina


 
 
bullet Korte beschrijving van politieke filosofie, politicologie en sociologie

 
bullet Politiek filosofie - Wikipedia

Plato's 'Politeia' en Aristoteles 'Politica' maakten van deze filosofen wellicht de meest invloedrijke politieke filosofen uit de geschiedenis.

Politieke filosofie is een filosofisch vakgebied waarin vraagstukken rond politiek en maatschappij aan de orde zijn. Als zodanig is er een relatie met politicologie en sociologie.

Meer concreet gaat politieke filosofie in op vragen rond autoriteit, eigendom, macht, politiek, rechtvaardigheid en vrijheid.

 
bullet Politicologie -Wikipedia

Politicologie, ook wel politieke wetenschappen genoemd, is een discipline binnen de sociale wetenschappen die zich bezighoudt met het bestuderen van politiek.

De huidige politicologie is in vergelijking met andere wetenschappen opmerkelijk omdat zij niet één methode hanteert en niet één eenduidige definitie van het vakgebeid te geven is.


 
bullet Sociologie - Wikipedia

Sociologie is de studie van het sociale gedrag van de mens, en van de sociale, politieke, religieuze en economische aspecten van de menselijke samenleving.

Daarbij staan vooral de inrichting en verandering daarvan, alsmede sociologische problemen centraal.

Belangrijke vragen zijn hoe sociale cohesie, sociale ongelijkheid en identiteit tot stand komen
.

     Ga naar begin van deze pagina
 

 
 
bulletBoek: 'Je moet je leven veranderen', door Peter Sloterdijk
 
bullet 22 mei 2011, TV programma VPRO Boeken: Interview met Peter Sloterdijk (2de helft Video) oa over zijn boek 'Je moet je leven veranderen'

Peter Sloterdijk zegt hier oa: 'We moeten een waarlijk mondiale gedragscode ontwikkelen, die de klassieke vormen van universalisme overstijgt. Dit zit nu in de lucht. We moeten een ecologische - kosmopolitische manier van leven zien te ontwikkelen.
We moeten gaan leren samenleven op een planetaire schaal. Tot nu toe leven mensen als individu of als groep min of meer apart van elkaar binnen hun eigen ethische, religieuze culturele eenheid.
 
bulletWebsite Peter Sloterdijk - www.petersloterdijk.net
 
bullet VPRO Tegenlicht - Peter Sloterdijk
 
bulletZie oa ook het item 'Cultuurmodel van Geert Hofstede' - onder item 4, op deze pagina.
 


 
 
bulletBoek: 'De Ontheemden', door Amin Maalouf
 
bullet12 januari 2014, TV programma VPRO Boeken: Interview met Amin Maalouf (1ste helft video) oa over zijn boek 'De Ontheemden'.

Voor Amin Maalouf is multi-culturaliteit een mensenrecht: 'Wij leven nu in een wereld waarin we mensen dwingen te kiezen waartoe zij behoren. Wij hebben een nieuwe houding ten opzichte van identiteit nodig, het moet legitiem worden om meerdere identiteiten te hebben.

Amin Maalouf heeft veel nagedacht over hoe verschillende culturen samen moeten leven.

Amin Maalouf werd geboren in Beirut.
Sinds 1976 woont hij in Parijs. Vanuit Parijs zette hij zijn werk voort als journalist en begon hij weer over de hele wereld te reizen.
Zijn boeken vertaald in 40 talen.

- Hoe moeten we samenleven? Wordt een steeds belangrijker vraag.

- Diversiteit is een ramp als er slecht mee wordt omgegaan, diversiteit is een zegen als het goed wordt 'gemanaged'

- Er moet in veel meer aandacht komen voor de vraag 'Hoe moeten we nu eigenlijk goed samenleven?' Hoe managen diversiteit?

 
bullet Website Amin Maalouf (Nederlands)   - http://maalouf.narod.ru/
 
bullet Amin Maalouf Blog

 
bulletZie oa ook het item 'Cultuurmodel van Geert Hofstede' op deze pagina.
 

Ga naar begin van deze pagina
 

Ga naar begin van deze pagina
 


  Hoe kijken we naar de natuur

 
bullet Hoe kijken we naar de natuur (schepping, grondstoffen, ...)? - Prof dr Matthijs Schouten

Het beeld van ons zelf en van de natuur zijn altijd sterk aan elkaar gekoppeld geweest.

In hoeverre heeft ons huidige (dominante) natuurbeeld bijgedragen aan de ecologische crisis, grondstoffen crisis, financiële crisis, etc?
 
Grondhouding van mensen tov de natuur (schepping) Opmerkingen
1 Heerser / despoot De mens is de kroon op de schepping en de natuur is er voor de mens.

Zonder terughoudendheid de natuur gebruiken (nut, bruikbaarheid, ..., 'vermarkten')

Op de ladder (van mineralen, planten,  ... naar Logos) van 'zijn' voedt het lagere het hogere.

Mensen voelen zich (op afstand) boven de natuur staan.
2 Rentmeester Mensen hebben morele bindingen met de natuur.

Mensen voelen zich boven de natuur staan.

Duurzaamheid: we hebben de aarde in bruikleen voor onze kinderen
3 Partner Mensen en de natuur staan naast elkaar, mensen voelen zich partner van de natuur.

Franciscus van Assisi: 'Zonnelied' en meditatie bij het Zonnelied
4 Participant Mensen voelen zich onderdeel van de natuur.

Thich Nhat Hanh: 'Er drijft een wolk in dit vel papier'

 
 
bullet25 oktober 2016, www.worldlife.org: Living Planet Report 2016

The Living Planet Report documents the state of the planet—including biodiversity, ecosystems, and demand on natural resources—and what it means for humans and wildlife.

Published by WWF every two years, the report brings together a variety of research to provide a comprehensive view of the health of the earth.

Populations of vertebrate animals—such as mammals, birds, and fish—have declined by 58% between 1970 and 2012. And we’re seeing the largest drop in freshwater species: on average, there’s been a whopping 81% decline in that time period.
 
bullet Download rapport via de site: Living Planet Report 2016 Risk and resilience in a new era.
 

 
bullet9 september 2016, NPO-Nieuwsuur: Prinses Irene: Schandalig dat Nederland niet meer investeert in duurzame energie - ( Video )

Prinses Irene van Lippe-Biesterfeld vindt het schandalig dat Nederland slecht scoort op het gebied van duurzame energie.

In de komende verkiezingscampagnes moet het behoud van de natuur een veel grotere rol gaan spelen, aldus de 77-jarige prinses.

Verbinding met de natuur

Haar persoonlijke oproep aan de politieke leiders van Nederland is dat ze beslissingen nemen vanuit een verbinding met de natuur.

 

bulletTV-uitzending 26 juli 2013, NTR-Academie: Prof Matthijs Schouten en Prinses Irene: Terug naar de natuur, duur ca 25 minuten (video).

Bioloog Matthijs Schouten laat zien dat onze grondhouding ten aanzien van de natuur zich vaak slecht verhoudt tot onze handelingspraktijk.
Waarom is het belangrijk om de natuur te koesteren?

Schouten toont ons hoe het beeld van wat we mooi vinden door de eeuwen heen is veranderd.
 
bullet Boek: 'Spiegel van de natuur', het natuurbeeld in cultuurhistorisch perspectief, door Matthijs Schouten
 
bullet Artikel 'Ik zou de natuur haar eigenstem willen geven', Lezing Matthijs Schouten, in VA-Magazine
 
bulletArtikel 'Reflections on Conservation Education and Practice in Buthan', Stephen F. Siebert & Jill M. Belsky (pdf)

Bhutan’s commitment to "The Middle Path" in natural resource management, an approach built on Buddhist culture, traditions of sustainable forest and land management, and inclusion of people and human use in nature. Via de website www.cfc.umt.edu -
College of Forestry and Conservation, Montana, USA.
 
bullet Video: Bruto National Geluk, TV uitzending BOS 3 oktober 2004 (deel 1)
 
bullet Video: Bruto (inter)nationaal Geluk, TV uitzending BOS 17 oktober 2004 (deel 2)
 
bulletArtikel: Duurzaamheid: waar geld blauw is, Hoe Bhutan een economisch model biedt voor de rest van de wereld, Tijdschrift Optimist september 2011.
Bhutan is een land ter grootte van Zwitserland, gelegen in de Himalaya. Ingeklemd tussen de grote economische wonderen China en India heeft Bhutan een van de kleinste economieën ter wereld. Hoe kan zo’n klein land de ambitie hebben een voorbeeld te zijn voor de toekomst van de wereldeconomie?
 
bullet Bruto Nationaal Geluk (BNG) - Wikipedia Nederlands,  Gross National Happiness (GNH) - Wikipedia Engels

 
bulletZie ook spiral dynamics op deze pagina.

 
bulletZie ook Vimeo-Video: Integral Spirituality: From Belief to Liberation (Ken Wilber) ca duur 10 minuten.
 
bulletOpgroeien en leven in verbinding

'Een goede band met jezelf, de ander, de materie, de samenleving en de natuur of het grote levensgeheel maakt dat je er respectvol mee om gaat. Iemand die je ervaart als medemens, kwets je niet. Iets waar je je (mede) eigenaar van voelt, beschadig je niet', uit www.opgroeieninverbondenheid.nl.

Download het gratis E-boek: 'Opvoeden in Verbondenheid' via deze site.

Boek: 'Opvoeden in verbondenheid', door Peter Jochems - Inkijkexemplaar.

 
bulletBoek: 'Leven in verbinding', door Irene van Lippe-Beisterfeld (Nutuurcollege)

Weerslag van gesprekken van prof. dr. Matthijs Schouten met Irene van Lippe-Biesterfeld over een zevental lezingen voor natuurliefhebbers tot en met zakenvrouwen. Ze handelen over mens-zijn bij leven in verbinding met jezelf, de maatschappij en de natuur. De mondiale krediet- en klimaatcrises worden dan ook gezien als een gevolg van die verbroken verbinding.

 
bullet10 juni 2009, Video, NOVA College Tour: NOVA College Tour met prinses Irene

Wageningse studenten interviewen prinses Irene onder leiding van presentator Twan Huys. Ze vertelt dat ze weinig vertrouwen meer heeft in de politiek.
Prinses Irene:
 
bullet “Met de klimaatcrisis en de kredietcrisis kunnen we nu geen fouten meer maken. We moeten echt kiezen voor het welzijn van het leven op aarde.”
 
bullet "In onze 21e eeuw participeren we in een belangrijke transformatie, een verschuiving van een mechanistische en gesegmenteerde denkwijze naar een allesomvattende, geïntegreerd wereldbeeld"

 
bullet14 oktober 2012, TV programma 'Het Vermoeden': Irene van Lippe-Biesterfeld

Van haar vader kreeg ze een onuitputtelijke liefde mee voor het Afrikaanse continent – van haar moeder een diep gevoel voor spiritualiteit. De verbinding daartussen tekent het leven van Irene van Lippe-Biesterfeld (1939).
Net als haar moeder die met haar fameuze rede voor de VN haar tijd vooruit was, is ook prinses Irene in vele opzichten haar tijd vooruit geweest.
'Heilige tekst' van Prinses Irene in de uitzending:
'Menselijke
wezens zijn deel van een geheel, door ons universum genoemd, een deel dat begrensd is door ruimte en tijd.
We ervaren onszelf, door onze gedachten en gevoelens, als afgescheiden van de rest – een soort van optische misleiding van het bewustzijn.
Deze misleiding is een gevangenis voor ons, beperkt ons tot onze persoonlijke verlangens en tot het tonen van liefde en aandacht voor enkele personen die het dichtst bij ons staan.
Het is onze taak om onszelf te bevrijden uit deze gevangenis door onze cirkels van mededogen te verruimen, door alle levende wezens te omarmen, alsmede het geheel van de natuur in al zijn schoonheid' - Albert Einstein

Ga naar het begin van deze pagina
 

 

 
bulletArtikel: Een integraal wereldbeeld als basis voor maarschappelijke vernieuwing (pdf), 2002 - door Hans Vincent via de website www.theosofie.nl

Hans Vincent: 'Ik gebruik zelf het liefst het begrip 'integraal denken', waarbij ik uitga van de wetenschappelijke kennis, die in hoge mate van zekerheid biedt.
Daarbij zou ik w
illen verwijzen naar de Zwitserse filosoof Jean Gebser, die een vorm van evolutie van het denken beschrijft, te weten: het magische, het mythische, het rationele en het integrale denken. ook de Amerikaanse socioloog van Russische herkomst Pitirim Sorokin heeft het integrale denken beschreven.
Voor de beschouwingen van vandaag zijn vooral Fritjof Capra en David Bohm van belang.
 
bullet Interview with David Bohm 1989 - YouTube-video - duur ca 48 minuten

Een wereldbeeld waarin meer aandacht is voor heelheid/samenhang en het proces in plaats van analyse van onderdelen.

"I would say that in my scientific and philosophical work, my main concern has been with understanding the nature of reality in general and of consciousness in particular as a coherent whole, which is never static or complete but which is an unending process of movement and unfoldment...." (David Bohm: Wholeness and the Implicate Order).
Zie ook de pagina Reden Duurzame Politiek van deze website.
 
bulletVideo: TV interview met de in 1992 overleden fysicus en cultuurfilosoof David Bohm (Deze video is op dit moment niet af te spelen)
 
bullet'Het is nodig dat wij de betekenis van heelheid opnieuw leren kennen, dat wij haar leren observeren en dat wij ontdekken wat zij voor ons betekent'. David Bohm: Wholeness and the Implicate order, via de website http://shenjiva.com/.
 
bullet YouTube-video: David Bohm on perception, duur circa 5 minuten
 
bullet YouTube-video: Interview with Physicist David Bohm (Part 1/5), duur ca 9 minuten (part 2/5, part 3/5, part 4/5, part 5/5)
 
bullet Interview with David Bohm, conducted by F. David Peat and John Briggs, wa originally published in Omni, jauary 1978
Via de website: www.fdavidpeat.com.

 


Ga naar begin van deze pagina
 

 
bulletBoek 'Een vorm van beschaving', (2010) - door Klaas van Egmond. Hoe vinden we een duurzame oplossing voor het duurzaamheidsvraagstuk?
 
Onze huidige beschaving wordt gekenmerkt door crisissituaties die zich op ecologisch, economisch en sociaal gebied voordoen. Fundamentalistische religies, totalitaire staten, materialisme, hedonisme en een even fundamentalistisch kapitalisme zijn alom vertegenwoordigd.

Klaas van Egmond laat in dit boek zien welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen en hoe naar een nieuwe 'kwaliteit van leven' kan worden gezocht om onze beschaving te veranderen.
Eenzijdigheid, het verloren evenwicht, valt samen met rampspoed, discontinuïteit en daarmee onduurzaamheid.
 
bullet Gedeeltelijke weergave van het boek 'Een vorm van beschaving' via Google - Nederlands

 
bullet Samenvatting en hoofdstukken 13 en 14 van het boek 'Een vorm van beschaving' (pdf), via de website http://wetenschappelijkbureau.groenlinks.nl
 
bulletDeze samenvatting behoort bij de lezing van Klaas van Egmond op 7 oktober 2010, zie lezingenreeks: Weet de overheid wat goed voor ons is?
 
bulletArtikel door Klaas van Egmond: Levenschouwing en duurzame politiek  via de site www.klaasvanegmond.nl
 
bullet Andere publicaties van Klaas van Egmond via de site www.klaasvanegmond.nl

 
bullet27 juni 2010, Interview 'Vrijheid is iets héél anders dan privatiseren en puur individualisme' met Klaas van Egmond, hoogleraar geowetenschappen, interview gehouden door Jan Dirven via http://horizontalisering.ning.com met oa:
 
bullet'Duurzaamheid gaat over het erkennen en verbinden van alle relevante menselijke en collectieve waarden'
bullet'Geld blijven scheppen verhoogt ecologische druk'
bullet'Niet langer uitgaan van één mondiale waarheid'
bullet'We moeten de balans herstellen tussen het mondiale en regionale'

 
bullet3 juni 2012, TV programma Het Vermoeden: Klaas van Egmond - video ca 30 minuten
Klaas v
an Egmond plaatst duurzaamheid in een historisch ontwikkelingsperspectief. Dan blijken de klimaatverandering, de uitputting van grondstoffen en de dreigende mondiale financieel-economische crisis alles met elkaar te maken te hebben. Hij roept ons op een gedeeld mens- en wereldbeeld na te streven, waarin tegenstellingen worden overbrugd: 'Wij zijn medescheppers van wat er in de wereld gebeurt'.
 

 
bulletGratis Digitaal Tijdschrift voor Politieke Filosofie en Cultuur: Civis Mundi   -  Civis Mundi  - Wikipedia
 
bulletCivis Mundi stelt zich ten doel de bevordering van een wetenschappelijk- verantwoorde bezinning op de grondslagen, grondproblemen, de inrichting en functionering van onze samenleving in nationaal en internationaal verband.
Het stelt zich hierbij op de grondslag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) en de verdere juridische uitwerking hiervan. De Stichting Civis Mundi publiceert een tijdschrift dat viermaal per jaar verschijnt en dat als karakteristieken heeft:
 
bulletDe combinatie van een wetenschappelijk niveau met een grote toegankelijkheid.
 
bulletEen speciale belangstelling voor internationale verhoudingen, Europa, politieke filosofie en religie.
 
bulletHet bieden van een platform voor iedereen met interessante overwegingen. Zie bijvoorbeeld een overzicht van auteurs in enkele recente jaargangen.
 
bulletArtikel: Integraal en reductionistisch denken als complementaire spanningsrelatie, door Prof. dr. Wim Couwenberg (reductionisme -Wikipedia)

Onze moderne cultuur is steeds meer in de ban geraakt van het lineaire, reductionistisch-analytische (of-of) denken.
Tegenover deze dominerende denkwijze stelt zich een nieuwe, integrale denkwijze, waarin de wereld de geïnterpreteerd wordt als een polair-dialectisch zich ontwikkelend geheel, waarin alle subsystemen, processen en elementen elkaar beïnvloeden en alleen in die onlosmakelijke samenhang adequaat te begrijpen zijn. Er zijn tal van tekenen en tendenties die duiden op een groeiende ontvankelijkheid voor die denkwijze.

 
bulletArtikel: Een weg naar duurzaamheid: het integrale mens- en wereldbeeld - deel 1, 7 februari 2011, door Hans Vincent

De taak van de politiek op basis van een algemeen aanvaard integraal mens- en wereldbeeld, is met name het herstellen van de balans in de verantwoordelijkheden van overheid en burger. De taak van de burgers bestaat uit het zoeken naar een integraal mensbeeld, dat wil zeggen naar een evenwicht tussen geestelijk en materieel leven en idem voor de gerichtheid op de ander dan wel op het ego. Zo kan een duurzame ontwikkeling ontstaan als een vorm van beschaving gebaseerd op de aanvaarding van algemeen geldende menselijke waarden.
 
bulletArtikel: Een weg naar duurzaamheid: het integrale mens- en wereldbeeld - deel 2, 31 maart 2011, door Hans Vincent

 
bulletBoek 'People, Planet, Profit & Prophecy', door Ilse C. ten Berge

Ethisch, verantwoord en duurzaam ondernemen (EVDO).
Ethisch, verantwoord en duurzaam ondernemen is een totaalconcept. Duurzaamheid is een bewustzijnservaring waar een meerdimensionale visie aan ten grondslag ligt.

Duurzaam ondernemen is een totaal concept. Je doet dit niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander en het totaal.
Het is organisatieoverstijgend en werkt verbindend. 

 
bulletZie de pagina  Discussie Duurzame Politiek van deze website.
 

Ga naar begin van deze pagina
 

 

 
bulletWebsite van Ervin Laszlo - www.ervinlaszlo.com

Ervin Laszlo (wetenschapsfilosoof, geboren in 1932) heeft een doctorsgraad van de Sorbonne, vier eredoctoraten, Japanse Vredesprijs en andere onderscheidingen.

Ervin Laszlo was eerder hoogleraar filosofie, systeemwetenschap en futurologie aan verscheidene universiteiten in de Verenigde Staten, Europa en het Verre Oosten.

Ervin Laszlo heeft een integrale invalshoek/kijk op de wereld.

 

 Worldshift 2012 - Ervin Laszlo
 
bullet Boek door Ervin Laszlo:

Worldshift 2012, de synergie van groen ondernemen,  nieuwe politiek en hoger bewustzijn, 2009, (synergie - Wikipedia)
Boek heeft een voorwoord van Deepak Chopra en van Michail Gorbatsjov.

De huidige economische crisis, de dreiging van de klimaatverandering en andere sociale en ecologische ontwikkelingen zijn voor velen redenen om te wanhopen. Maar crisissituaties bieden juist vaak mogelijkheden voor verandering.

Ervin Laszlo brengt in Worldshift 2012 de inzichten samen van spirituele leiders en wetenschappers zoals Albert Einstein, Vaclav Havel, Eckhart Tolle en Ken Wilber.

Laszlo laat zien hoe we ons huidige, vaak beperkte bewustzijn kunnen vervangen door een integrale invalshoek/kijk op de wereld.

Wij hebben nu de mogelijkheid om ons huidige politieke en economische stelsel te veranderen in een duurzaam model waar mensen, natuur en aarde gerespecteerd worden. Dit boek inspireert je onze wereld groener en de aarde beter te maken.

De huidige crisis is de kans voor een totaal nieuwe aanpak van de wereldproblemen.
 
bullet Google gedeeltelijke weergave van het Engelse boek 'Worldshift 2012', by Ervin Laszlo - Engelse versie.
 
bullet'Worldshift 2012' is het handboek van de Club van Boedapest voor bewuste verandering.
 
bullet YouTube Video: Sustainable Transformation: An Interview with Ervin Laszlo, duur 60 minuten.

 
bulletZie ook het boek You can change the world (Engels), door Ervin Laszlo (uit 2003) via Google, dat nog steeds zeer actueel is!

 
bullet Ervin Laszlo - Overzicht boeken

 

bullet TV interview met prof. dr. Ervin Laszlo nav oa zijn boek 'Het Chaospunt'

Weergave TV-interview met prof. dr. Ervin Laszlo in het IKON-programma 'Alziend Oog' van 31 december 2006.

Ervin Laszlo
is oprichter van De Club van Boedapest is in 1993 in het leven geroepen in overleg met de oprichter(Aurelio Peccei) van de Club van Rome. Ervin Lazlo is Hongaar en begon op jonge leeftijd als concertpianist.
Later werd hij een vooraanstaand wetenschapper en filosoof, die zich meer en meer ging bezighouden met de vraag: wat verbindt de mens met deze aarde.

 
bullet www.clubofrome.org/ -  Club of Rome

The Club of Rome was founded in 1968 as an informal association of independent leading personalities from politics, business and science, men and women who are long-term thinkers interested in contributing in a systemic interdisciplinary and holistic manner to a better world.

The Club of Rome members share a common concern for the future of humanity and the planet.


 
bullet Zie ook Item 5 van de pagina Nulpuntveld van de website www.burnoutherstel.nl, de site waaruit deze website over Duurzame Politiek met integrale visie is voortgekomen.

 

 
bullet http://shop.p-plus.nl: Energy Transition Model: Boodschappenbriefje voor Rutte

Er leiden vele wegen naar Rome. En er zijn evenveel wegen die leiden tot een duurzame energievoorziening van Nederland. Maar kun je ook uitrekenen via welke weg je er het beste kan komen? Hoeveel gaan burgers en bedrijven maximaal bezuinigen op hun huidige energiegebruik? Hoeveel duurzame energie kunnen we hier in Nederland maximaal maken? Hoeveel duurzame warmte? Hoeveel boeren met biogasinstallaties? Hoeveel geothermie? Hoeveel windmolens? Hoeveel zonnepanelen? Wat zijn de kosten? Op 21 juni 2011 gaan experts op basis van hun praktijkervaringen een rekensom maken.

De gegevens worden ingevoerd in het Energy Transition Model dat is ontwikkeld door John Kerkhoven, Managing Partner van
Quintel en zijn college. De computer berekent op basis van keuzes de kosten en de CO2-besparing van alle ingevoerde variabelen.
 
bullet Zelf werken met het Eenergietransitiemodel (van Quintel) - Introductie voor het Energietransitiemodel
 

 
bulletBijbehorende informatie:
 
bulletYouTube-video: Ervin Laszlo and WorldShift 2012 (part one), duur ca 21 minuten (2009)
 
bulletYouTube-video: Ervin Laszlo and WorldShift 2012 (part two), duur ca 24 minuten (2009)

 

bulletZie de pagina  Discussie Duurzame Politiek van deze website.
 


     Ga naar begin van deze pagina

horizontal rule

 

 
bullet De duurzame weg en sociale duurzaamheid

Zie de TV uitzending De duurzame weg, door BOS op 12-09-2010, duur ca. 60 minuten.

De Nederlandse politici zijn nog steeds liever zuinig dan duurzaam
. Toch heeft de duurzame ontwikkeling ingezet en lijken het de consumenten en het bedrijfsleven te zijn die deze ontwikkeling gaande houden.
 
bullet In 'De duurzame weg' zien we portretten van enkele bedrijven die radicaal voor duurzaamheid hebben gekozen.
 
bulletEconoom Sander Tideman schetst de context waarin een duurzame weg kan worden bewandeld.
Hij pleit hij voor een andere economie, één die is gebaseerd op duurzaamheid en sociale waarden.
 
bulletZie ook www.degroenezaak.com

 
bullet Wat duurzaam Nederland van de rest van Europa leren kan (www.p-plus.nl)

Waarin is duurzaam Nederland uitblinker, en van welke andere Europese landen kunnen wij nog veel leren?
Nederland staat in geen enkele Europese duurzame lijst bovenaan. Soms op de plaats 20, soms zelfs op 23. We inventariseren de mogelijkheden met een flinke groep hoofdgasten, allen in Duitsland geboren en allen in Nederland werkzaam aan de duurzame zaak.

 
bullet Bereken je eigen ecologische voetafdruk: doe hier de berekening.
Lees tips om uw voetafdruk te verkleinen.
 
bullet Zie bv KRO TV Programma De Wandeling: Low impact Man Steven Vromman
 
bulletDe website van de Low Impact Man
Goed leven binnen de grenzen van 1 planeet ....
 
bullet www.footprintnetwork.org

Global Footprint Network is an international think tank working to advance sustainability through use of the Ecological Footprint, a resource accounting tool that measures how much nature we have, how much we use and who uses what.

 
bulletVan Ego-systeem naar Eco-systeem economie:
 
Boek: Leading from the Emerging Future - Otto Schamer, Katrin Kaufer, Google-inzage
 

     De duurzaamheid als wereldbeeld

 
bullet Studium Generale Universiteit Utrecht: Duurzaamheid als wereldbeeld

Over de rol van wetenschap in maatschappelijke verandering.

Wanneer: dinsdagen vanaf 8 februari 2011, 20.00 tot 21.30 uur
Waar:
Aula, Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
 
bullet 8 februari 2011: De urgentie van Duurzaamheid - video -
Klaas van Egmond
 
bullet 29 maart 2011:  Kijk op een nieuw wereldbeeld - video -
Herman Wijffels
 
bullet Overzicht van alle andere lezingen, naar elk een link  van de YouTube-video van de lezing

bulletDinsdag 8 februari 2011: De urgentie van duurzaamheid - video
Rector magnificus, Jacqueline Cramer, Klaas van Egmond
 
bulletDinsdag 15 februari 2011: Instituties van de open samenleving - video
Bas van Bavel, Hans Schenk
 
bulletDinsdag 22 februari 2011: Van government naar governance - video
Mark Bovens, Henk Kummeling
 
bulletDinsdag 1 maart 2011: Lekker en gezond  - video
Frank Miedema, Anton Pijpers
 
bulletDinsdag 8 maart 2011: Migratie en nieuwe identiteit  - video
Paul Snabel, Annelies Zoomers
 
bulletDinsdag 15 maart 2011: Push the right button: gaming voor sociale verandering  - video
Joost Raessens, Peter Werkhoven
 
bulletDinsdag 22 maart 2011: Beelden van mens en natuur - video
Rosemarie Buikema, Bert Theunissen
 
bulletDinsdag 29 maart: Transities en perspectieven voor een nieuw wereldbeeld - video
Herman Wijffels, Jan Luiten van Zanden
 

 
bulletZie ook de pagina Discussie Duurzame Politiek van deze website.
 
bullet6 juni 2010, tijdschrift Optimist: Top 3 duurzame partijen in Nederland
Na de doorrekeningen van het CPB bekend zijn, valt goed te bepalen welke partijen het beste programma hebben voor een specifiek terrein. Het positieve, groene weblog, 'club van 30', rangschikte de politieke partijen bijvoorbeeld naar hun beleid op het gebied van duurzaamheid. De Top 3 zijn:

 
Top 3 Flop 3
Groen Links (14 punten) VVD & PVV (0 punten)
PvdA (10 punten) CDA (1 punt)
D66 (6 punten) 3  SGP (2 punten)

 
bullet www.watervoetafdruk.org - Watervoetafdruk

Een eenvoudige rekensom laat zien dat we voor het maken van 1 spijkerbroek maar liefst 1334 keer het toilet kunnen doortrekken.
En voor een kilo rundvlees 250 keer kunnen douchen.

Schoon water is een steeds schaarser goed in deze wereld voor mens en natuur.
Bij verantwoordelijke bedrijfsvoering  of een duurzame levensstijl hoort daarom ook inzicht in het waterverbruik en de effecten daarvan.

Om het waterverbruik goed vergelijkbaar in beeld te brengen is de gestandaardiseerde methode zoals ontwikkeld door the Waterfootprint Network van groot belang. Het Wereldnatuur fonds is daarom ook erg blij met deze standaard.
 
bulletYouTube-Video: Arjen Hoekstra over waterverbruik.
 
bullet Wikipedia: Watervoetafdruk

 
bulletRapport 'Voetafdruk van Nederlandse consumptie ligt vooral in het buitenland', 6 augustus 2012, Planbureau voor de leefomgeving

De hoeveelheid land die nodig is voor de Nederlandse consumptie bedraagt ongeveer drie keer het landoppervlak van Nederland.
Van het land dat in gebruik is voor deze Nederlandse voetafdruk ligt een kleine 15 procent in Nederland zelf.
De helft van het totaal ligt in andere OESO-landen, een kwart in de transitielanden (Brazilië, Rusland, India, Indonesië, China en Zuid-Afrika, de zogenoemde BRIICS-landen), en slechts 10 procent in de rest van de wereld, waaronder het Midden-Oosten en ontwikkelingslanden.
Nederland kan dit landgebruik alleen beïnvloeden met op het buitenland gericht beleid.

 
bulletBoek: Duurzaam Denken en Doen, door Jan Jonker

Inspiratieboek Voor Onze Gezamenlijke Toekomst.
Een groep van ruim 400 vrijwilligers heeft zich in het project 'Our Common Future 2.0' een jaar lang gebogen over de vraag hoe we kunnen doorstarten naar een meer duurzame toekomst.
Jan Jonker is initiatiefnemer van Our Common Future 2.0, dat tot doel heeft het Brundtlandrapport, rapport uit 1987 over duurzame ontwikkeling, te actualiseren
 
bulletArtikel, www.p-plus.nl: 'De 7 kenmerken van duurzame Business Modellen', door Jan Jonker.
Hoogleraar Jan Jonker inventariseerde nieuwe duurzame businessmodellen waarin het begrip waarde praktisch vertaald wordt in ‘delen, ruilen en creëren’. Naast betalen met de euro beginnen ondernemers steeds meer diensten uit te ruilen, met gesloten beurzen.
 
bullet 'Our Common Future 2.0'- Samenvattingen en deelrapporten

 
bulletBoek: 'Kansen en bedreigingen van duurzaam ondernemen', door Egbert Dommerholt

De Kansen en bedreigingen van duurzaam ondernemen biedt een praktische benadering voor het inzichtelijk en hanteerbaar maken van duurzaamheidrisico's van bedrijven.
Hoewel het boek vooral een praktische inslag heeft biedt het ook een theoretische inkadering. Waar nodig wordt de tekst toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden.
 
bulletYouTube-video Egbert Dommerholt, duur ca 3 minuten.
 

    Ga naar begin van deze pagina

 
bulletSociale duurzaamheid, sociale voetafdruk, integer / integriteit en ethiek

 
bullet 23 februari 2011, www.z24.nl:  Doorstroom flexwerk naar vaste baan moeizaam

Tijdelijk werk kan mensen helpen een vaste baan te vinden, maar de effecten ervan op de bestrijding van werkloosheid moeten niet worden overschat. Dat staat in de publicatie Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt van het Centraal Bureau voor de Statistiek en onderzoeksbureau TNO. Het rapport focust met name op kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.
 
bullet SEO Publicatie 'Langdurig verblijf in de flexibele schil van de arbeidsmarkt'

 
bullet Sociale duurzaamheid, via de website www.goedewaar.nl

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de Verdragen van de International Labour Organisation (Bronnen: ohchr, ilo).
 
bullet Universele verklaring van de rechten van de mens (ohchr), Rechten van de mens - Wikipdia
 
bullet Labour standards (ilo - wikipedia)

International labour standards have grown into a comprehensive system of instruments on work and social policy, backed by a supervisory system designed to address all sorts of problems in their application at the national level.


 
bulletBoek: Sociaal ondernemerschap in de participatiesamenleving, door E. Sterk, M. Specht & G. Walraven

De ontwikkelingen rond sociaal ondernemerschap zijn de laatste jaren heel snel gegaan. Volgens Bornstein en Davis (2010) zijn we inmiddels toe aan sociaal ondernemerschap 3.0.

Aanvankelijk ging de aandacht vooral uit naar sociaal ondernemers als vernieuwende denkers en doeners met een grote maatschappelijke impact (1.0). Vervolgens werd de focus verlegd van de oprichters naar het excellent organiseren van sociaal ondernemerschap (2.0).

Bij het huidige social entrepeneurship 3.0 gaat het om burgers die zijn toegerust om als changemakers te denken en handelen.
 
bulletZie ook de pagina Integrale visie Europa en Nederland, item 1.1 - Participatie samenleving.

 
bullet Sociale duurzaamheid is meetbaar gemaakt!, door M McElroy, via de website www.expeditieduurzaam.nl

Social Footprints Method - sociale voetafdruk - staat voor een meetmethode van sociale duurzaamheid van organisaties. Een groeiend aantal bedrijven is zich bewust van hun verantwoordelijkheid om op duurzame wijze om te gaan met hun werknemers en de maatschappij. Dit wordt ‘sociale duurzaamheid’ genoemd. Daaronder wordt verstaan: goed voor je medewerkers zorgen, kennis delen, kennis vermeerderen en kennis vernieuwen.
 
bulletM Mc Elroy gepromoveerd op zijn proefschrift over sociale duurzaamheid: “Social footprints, measuring the social sustainability performance of organizations” - zoek via Google zelf de tekst op internet.

 
bulletBoek: 'Mensgericht sociaal ondernemen', door Dominiek Lootens

In hun opdrachtverklaring omschrijven christelijke zorg- en welzijnsorganisaties hun missie, visie en waarden. In het specifieke zorg- en ondersteuningsaanbod kunnen cliënten die identiteit concreet ervaren en waarderen. Met behulp van MVO – Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen – zoeken de auteurs in dit boek naar nieuwe vormen om in de huidige context beleidsmatig en professioneel een mensgerichte invulling te geven aan de organisatie-identiteit.
 
bulletHoe kan de identiteit worden vervat in strategische keuzes?
 
bulletHoe kunnen sociale ondernemingen beleidsmatig een antwoord bieden op actuele maatschappelijke behoeften?
 
bulletHoe treden medewerkers het best in relatie met hun cliënten? Hoe kan daaruit de aandacht blijken voor diegenen die maatschappelijk worden gemarginaliseerd?
 
bulletAan welke leiderschapsstijl wordt de voorkeur gegeven? Waardoor wordt die geïnspireerd?
 
bulletWat verstaan we onder meetbaarheid?
 
bulletOp welke manier kan het mensgerichte karakter van de organisatie worden getoetst?
 
bulletWelke rol kan zorgethiek spelen in de besluitvorming?
 
bulletHoe kan die in sociale ondernemingen een referentiekader vormen voor de dagelijkse praktijk?

 
bulletSociale duurzaamheid in meer algemene zin. Een aantal problemen welke oa in Nederland spelen:
 
bullet www.whiplashinformatie.nl/: Letselschadeslachtoffer staat nog steeds niet centraal
 
bulletProblemen rond marktwerking (bv thuiszorg), schaalvergroting (scholen), economiseren van de maatschappij, verkokering van oa de overheid (te weinig integrale visie en werkwijze), (onevenwichtig) oplossen van de economische crisis (overheidstekorten, bezuinigingen, schulden), etc
 
bullet Belastingontwijking en belastingontduiking in Europa en de wereld.
 
bullet Klokkenluider - Wikipedia.
 
bullet26 februari 2011, TV programma Kassa: Rechtsgang straks onbetaalbaar
 
bullet Een stille revolutie (pdf) in de rechtspraak? Op weg naar klassenjustitie?
 
bulletProblemen met de privacy

Twee grote winnaars gisteravond bij de uitreiking van de Big Brother Awards, de prijs voor de persoon of bedrijf die het meest de privacy schendt. Ivo Opstelten, de minister van veiligheid en justitie won er twee en het bedrijf Translink, van de OV chipkaart kreeg ook twee awards.
 
bullet www.bigbrotherawards.nl - Wat zijn de Big Brother awards? Met de Big Brother Awards worden elk jaar personen, bedrijven, overheden en voorstellen te kijk gezet die het afgelopen jaar bij uitstek controle op burgers en inbreuken op privacy hebben bevorderd.

 
bulletOpkomst in Duitsland van Piratenpartij Duitsland - Wikipedia

De Piratenpartei Deutschland verzet zich tegen de ontmanteling van burgerrechten in telefonie en op Internet, in het bijzonder het Europese beleid van het gegevensopslag en de Duitse censuurwet met betrekking tot internet genaamd Zugangserschwerungsgesetz. Tevens verzet de partij zich tegen kunstmatige monopolies en diverse maatregelen van toezicht op burgers.
De partij is voorstander van het burgerlijk recht op informatieprivacy en van hervormingen van het auteursrecht, het onderwijs, genetische octrooien en drugsbeleid.
Zij bevordert in het bijzonder een verbeterde transparantie van de overheid door open bronbestuur uit te voeren en in
API's te voorzien om elektronische inspectie en controle van overheidsverrichtingen door de burger toe te staan.
 
bullet Piratenpartij Nederland - Standpunten

Piratenpartij Nederland - Wikipedia, 13 mei 2012 - TV programma Buitenhof 'Succes van de Piraten'

 
bullet28 april 2012, NOS: Piratenpartij derde in Duitsland
 
bullet12 juli 2012, nu.nl: Piratenpartij wil 'democratie 3.0' 

Privacy, een open overheid en het delen van informatie. Dat zijn volgens de Piratenpartij de benodigde ingrediënten voor een puurdere vorm van democratie, de democratie 3.0.
Volksvertegenwoordigers lijken, ondanks de opkomst van social media, steeds verder van de burgers die ze zouden moeten vertegenwoordigen af te staan. Dichtgetimmerde coalitieakkoorden hebben het parlement gedegradeerd tot een applausmachine voor de regering. De ministers zijn op hun beurt weer afhankelijk van een select clubje topambtenaren en lobbygroepen, die als contante factor in Den Haag een grote kennisvoorsprong hebben op de steeds wisselende bestuurders.

 
bulletBoek: Handboek voor sociaal ondernemen in Nederland, door Boris Franssen en Peter Scholten

Hoewel het begrip Sociaal Ondernemen inmiddels gemeengoed is geworden, bestaat er weinig Nederlandstalige literatuur over.
Sociaal Ondernemen is zakelijk ondernemen, met oog voor mens en milieu.

Sociaal ondernemers zoeken niet naar subsidie-afhankelijkheid, maar ondernemen in de markt.
Het combineren van maatschappelijke en financiële winst betekent voor iedere ondernemer en investeerder een goed imago en een duurzame strategie.

De toegevoegde waarde van een onderneming gaat tegenwoordig verder dan de prijs van het aandeel.

 
bullet Bekijk dit boek via Google
 

Ga naar begin van deze pagina

horizontal rule

 
bullet Wat is Integer / Integriteit en wat is Ethiek en Moraal?
 
bullet19 september 2015, Volkskrant: Volkswagen riskeert miljardenboete wegens 'fraude' met uitstoot

Volkswagen loopt de kans op een miljardenboete omdat het volgens de Amerikaanse autoriteiten moedwillig heeft geknoeid met software die helpt de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen.

Volgens Amerikaanse milieutoezichthouder heeft VW het motormanagement van enkele dieselmodellen zo veranderd dat de schonere verbranding alleen gebeurt als de auto wordt onderworpen aan de periodieke keuring waarbij de uitstoot wordt gemeten.


 
bulletWat is Integer / Integriteit (persoon)?

Integriteit is de persoonlijke eigenschap, karaktereigenschap, van een individu die inhoudt dat de betrokkene eerlijk en oprecht is en niet omkoopbaar.
De persoon beschikt over een intrinsieke betrouwbaarheid, zegt wat hij doet, en doet wat hij zegt, heeft geen verborgen agenda en veinst geen emoties
.
Een persoon met deze eigenschappen wordt integer genoemd.
Een integer persoon zal zijn doen niet laten beïnvloeden door oneigenlijke zaken.

Zie de uitgebreide beschrijving 'integriteit' op Wikipedia

 
bulletKort artikel: Politieke integriteit en geloofwaardigheid van de politiek - via de website www.integriteitoverheid.nl/

 
bulletTesten Integriteit:
 
bullet Test 'Hoe integer ben jij'? - via de website www.gitp.nl/
Doe mee aan de integriteittest en kom te weten hoe integer jij, je baas en je collega's zijn.
 
bullet Test 'Hoe integer ben jij'? -  via de website www.123test.nl/
 
bullet Test 'Test je integriteit' - via de website www.intermediair.nl/

 
bulletZie ook de startpagina over integriteit: http://integriteit.startpagina.nl/

 
bulletWat is ethiek?

Ethiek
(Grieks: èthos, gewoonte of zedelijke handeling) of moraalwetenschap is een tak van de filosofie die zich bezighoudt met de kritische bezinning over het juiste handelen.

In algemene zin probeert ethiek de criteria vast te stellen om te kunnen beoordelen of een handeling als goed of fout kan worden gekwalificeerd, en om de motieven en consequenties van deze handeling te kunnen evalueren.

Het stellen van vragen over ethiek is natuurlijk geen monopolie van de filosofie.
Ook in andere studiegebieden zoals politiek, geneeskunde, geschiedenis, biologie en sociologie is ethiek soms onderwerp van discussie
.

Zie de uitgebreide beschrijving 'ethiek' op Wikipedia
 
bullet Ethische politiek - Wikipedia
 
bulletArtikel:, Ethiek gaat vooraf aan politiek door Susan Nijman, via de website www.albertdebooij.com
 
bulletBoek: 'Ethiek voor Dummies', door Christopher Panza & Adam Potthast - Google - gedeeltelijke weergave van dit boek - Nederlands
 
bullet Test 'Hoeveel gevoel voor ethiek heb ik?', via de website www.mijnvakbond.nl/
 
bulletWebsites:
 
bullet www.leren.nl/rubriek/wetenschap/ethiek
 
bullet www.ethiek.nl

 
bulletWat is moraal?

He begrip moraal geeft de handelingen en gedragingen aan die in een maatschappelijke context als correct en wenselijk worden gezien.

Het filosofisch vakgebied van de ethiek richt zich op de vraag 'wat is een goede moraal?'
 
bulletWebsites:
 
bullet Moraal - Wikipedia
 
bullet Wat is moraal?

Ga naar het begin van deze pagina
 

          Ga naar begin van deze pagina
 

 
bulletGebruik  structuur van het 4 kwadranten model van Ken Wilber bv ivm verschil tussen Nederland en Turkije.

Zie ook het cultuurmodel van Geert Hofstede op deze pagina.


Actueel ivm het huidige minderheidskabinet in Nederland van CDA en VVD, welke wordt gedoogd door de PVV.
(Eigen invulling en interpretatie van het gebruik van het 4 kwadranten model van Ken Wilber)
 
bulletZie ook de pagina Nulpuntveld, item 14 'Wereldbeelden in conflict, eigen wereldbeeld onevenwichtig?' van de website www.burnoutherstel.nl
 
  Binnenkant (innerlijk)
|
v
Buitenkant (uiterlijk)
|
V
Individueel

------>

 

LB - Individueel – Binnenkant

Boeddhisme
bv Tibet

 verlichting
geluk

bewustzijn / intentie / integriteit

subjectieve beleving (oa kunst)

Individueel - Buitenkant – RB

Materialisme / Christendom
bv Nederland


bezit / consumeren

ervaring / gedrag
 

objectiveerbare aspecten
 

Collectief

------>

 


Islam
bv Turkije

Ramadan / bedevaart Mekka

beleving / cultuur en waarden
 

 
innerlijke beleving
 

LO – Collectief - Binnenkant


Communisme
bv China

traditie / collectief

leefomgeving / maatschappij
 

 
objectiveerbare aspecten

 

Collectief - Buitenkant - RO

 
bullet In de praktijk blijkt dat landen welke in diagonaal tegenover elkaar liggende kwadranten liggen, vaak elkaar moeilijk kunnen verdragen, bv Tibet <–> China en bv Nederland <–> Turkije (Islam), wat ook tot grote problemen en conflicten kan leiden.
China:
de Chinees Liu Xiaobo kreeg de Nobelprijs voor de Vrede 2010 voor zijn "lange en vreedzame strijd voor fundamentele mensenrechten in China".
19 november 2010, NRC: Zes landen mijden uitreiking Nobelprijs. Zes landen blijven op 10 december weg bij de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede aan de Chinese dissident Liu Xiaobo in Oslo. Peking is woedend over de toekenning van de prijs aan Liu, die in eigen land een lange gevangenisstraf uitzit om „staatsondermijnende” activiteiten. Volgens het Nobelprijscomité is het nog niet eerder voorgekomen dat een land met zo’n harde campagne de uitreiking probeert te saboteren.


Hoe sterker men zich in zijn kwadrant ‘terugtrekt’ (fundamentalisme, radicaliseren)  (of hoe minder men toelaat uit andere kwadranten), hoe dramatischer het voor het land zelf / wereldgemeenschap / aarde wordt. Vaak worden dan de probleempunten mbt de andere kwadranten benadrukt, waardoor samenwerking nog moeilijker wordt.

Einstein: 'Je kunt een probleem niet oplossen vanuit hetzelfde soort denken dat tot het probleem heeft geleid'.

Belangrijk is het om een nieuw soort denken / bewustzijn te ontwikkelen om de verdergaande globalisering en klimaatproblemen goed aan te kunnen en uitputting van mensen en de aarde te voorkomen.

Wanneer in Nederland bv steeds sterker de maatschappij economiseert (verrechtst, dwz kwadrant Rechts Boven dominanter wordt tov de overige 3 kwadranten), dan zal het steeds moeilijker worden om bv met andere landen (culturen) samen te werken.

Bij meer marktwerking krijg je bv een steeds groter verschil in inkomens. In VS zijn er superrijken tot ca 53 miljard dollar per persoon aan vermogen (Forbes-list), dat is ca 2 keer ons bezuinigingsbedrag van 18 miljard Euro voor ca 16 miljoen inwoners bij de formatie-onderhandelingen in Nederland.


 
bullet www.bijbelofkoran.nl/ - Kritische vergelijking van Bijbel en Koran

We proberen niet een finale visie of een eindoordeel te geven, maar willen lezers stimuleren om Bijbel en Koran zelf kritisch met elkaar te vergelijken. Er wordt in de media, door politici en leiders veel gezegd en geschreven over deze boeken, maar een verstandig mens doet zelf onderzoek en trekt op basis daarvan zijn conclusies. We nodigen u/jou uit om zelf op onderzoek uit tegaan.
 
bulletZie ook de pagina Discussie Duurzame Politiek van deze website
 


   Ga naar begin van deze pagina

horizontal rule


Verdere Achtergronden Integrale Politiek - Ken Wilber

 

 
bulletYouTube video  Integral "Third-Way" Politics - Ken Wilber, duur ca 31 minuten (Ivm de verkiezing Hillary Clinton of Barack Obama kandidaten voor het Amerikaanse presidentschap) (Zie ook toelichting - Engels)
 
bullet Spiral Dynamics (Waarden-systemen en hun kleuren dat door Ken Wilber werd opgenomen in zijn model van spirituele ontwikkeling)
 

 
bulletArtikel The Integral ‘Third Way’: A comprehensive view of Integral Politics and AQAL by Gregory Wilpert, via de website http://mcs-international.org/ 
 
bulletVerkorte versie artikel Integral politics, a spiritual Third Way,  by Gregory Wilpert, via de website www.throughyourbody.com
 
bulletArtikel Dimensions of Integral Politics, by Gregory Wilpert, via de website www.integralworld.net

Diagram - Four Dimensions of Integral Politics_1 , Four Dimensions of Integral politics_2, zie de bibliotheek mbt diagrammen Integral diagrams
via www.flikr.com (collection of conceptual diagrams related Integral Theory)
 
bulletZie artikel Comments on Greg Wilper's Dimensions of Integral Politics via de website www.integralworld.net
 
bulletArtikel Integral Politics Comes of Age, by Carter Phipps, via de website www.stevemcintosh.com/
Integral philosopher Steve McIntosh explains the revolutions in consciousness and culture that are shaping the geopolitical future of the planet and leading us toward an integral world federation.

 
bullet Boek: 'Wide as the World: Cosmopolitan Identity, Integral Politcs, and Democratic Dialogue', door Jack Crittenden
 
bulletArtikel IntegralLife.com: The Rise of the Cosmopolitan
Climate change, wealth inequality, political polarization, war and terrorism—these are just some of the greatest (and most argued) problems of the 21st century. These are truly global problems, which can only be addressed from a global perspective. Anything less will only make them worse.

 
bulletZie de diagrammen - Integral diagrams - welke behoren bij de integrale visie van Ken Wilber via www.flikr.com 

 
bullet Spiral Dynamics: Zie voor een toegankelijke Nederlandse toelichting op oa Spiral Dynamics (Waarden-systemen en hun kleuren dat door Ken Wilber werd opgenomen in zijn model van spirituele ontwikkeling) via Academie voor Levenskunst.
 
bulletZie een overzicht mbt Spiral Dynamics via  - Nederlands www.spiritueelondernemersnetwerk.nl
 
bullet Spiral Dynamics (Nederlands) - Wikipedia
Spiral Dynamics (Engels) - Wikipedia
 
 
bulletYouTube-video: Waardensysteem van Graves (Spiral Dynamics) - Inleiding - Nederlands - ca 40 minuten
Chris Minne geeft een overzicht van de waardentheorie van Graves.
 
bullet Overzichtskaart Spiral Dynamics - www.humanemergence.org
 


 
bullet Global Awareness: Spiral Dynamics (Nederlands) - Bron: De Boer & Ritsema van Eck, organisatie adviseurs

Spiral Dynamics houdt zich bezig met een belangrijke voorwaarde voor verandering bij mensen. Verandering bij mensen is slechts mogelijk is binnen bepaalde, persoonsgebonden kaders. Een belangrijk deel van die kaders wordt gegeven door de waarden van mensen. Spiral Dynamics is een model voor de ontwikkeling van waarden, gebaseerd op theorie van de Amerikaan Graves en door ons verder ontwikkeld. Spiral Dynamics Nederland is een onderdeel van Spiral Dynamics USA. 
 
bullet Spiral Dynamics Integral

Welcome to Spiral Dynamics Integral (SDi), the remarkable body of work attracting a growing constellation of thousands of people around the world. Spiral Dynamics Integral, or SDi for short, concerns itself with the deep complexity codes that shape our many worlds.
 
bulletZie toelichting op spiral dynamics door Wim de Boer en Martin van den Blink:
 
bullet Geïllustreerde versie deel 1 + 2 (pdf) via www.smartworkscaribbean.com
 
bulletZie boek Spiral dynamics, waarden, leiderschap en veranderingen in een dynamisch model, door Don Edward Beck
 
bullet Spiral Dynamics - Wikipedia.
 
bulletZoals aangegeven heeft Ken Wilber 'Spiral dynamics' opgenomen in zijn model van spirituele ontwikkeling.
Op basis van eigen ervaring kom er steeds meer achter hoe belangrijk het verdiepen in en werken met bv dit waarden-systeem is.

Oa bij burnout en bv vraagstukken rond religie treden vaak bewust, onbewust, diepe, onbegrepen en heftige emoties op.

 

bulletVideo's mbt Integrale Politiek:
 
bulletVimeo-video: Integral Trans-Partisan Politics - Ken Wilber
 
bulletVimeo-video: One Person, One Vote—One Catch - Ken Wilber
 
bulletVimeo-video: Spiral Dynamics and the Israel/Palestine Conflict - Don Beck
 
bulletVimeo-video: How to Stage an Integral Protest - Ken Wilber
 
bulletVimeo-video: Is an Integral World Governance Possible? - Ken Wilber

 
bullet Vimeo Integral Politics channel - integral politics video's - Oa met introductie van Bill Clinton:

"If ordinary people don’t perceive that our grand ideas are working in their lives, then they can’t develop the higher level of consciousness, if I can use a kind of touchy-feely word, that American philosopher Ken Wilber wrote a whole book about, called A Theory of Everything.

He said, you know, the problem is the world needs to be more integrated but it requires a consciousness that’s way up here, and an ability to see beyond the differences among us...."  - Bill Clinton

Ga naar begin van deze pagina

horizontal rule

 
bullet Vrijheid als ontwikkelingsweg

De oudste wortel van het woord 'vrij' is 'priya' en dat betekende 'eigen' in de zin van 'onze eigen mensen', en daarmee ook 'geliefd'.
Hoe kan dat woord later de betekenis van vrij gekregen hebben?

Oorspronkelijk vond men dat alleen je eigen mensen,  je eigen stamgenoten en 'geliefden ', vrij konden zijn. Alle andere mensen hoefden geen vrijheid - als je ze te pakken kreeg, kon je ze zonder gewetensbezwaar dwingen tot slavernij. Vrijheid is er alleen voor het eigen volk.
Het begrip vrijheid lijkt dus in de tijd te veranderen.

Vrijheid is als een trap, een ontwikkelingsweg, die leidt naar steeds meer bewustzijn.

Op de onderste trede van de trap is het dringen want ieder zoekt met ellebogenwerk voor zichzelf  een eigen plekje.
Allemaal willen we doen waar we zin in hebben. Er is eigenlijk nooit genoeg ruimte.

Hoger op de trap van vrijheid vechten we niet langer maar staan we beleefd naast elkaar, als in een volle lift. Hier beseffen we dat we de vrijheid van anderen niet zomaar mogen beperken. Dit is de trede van de mensenrechten, vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting, de democratische vrijheden die we met elkaar hebben afgesproken. Kwestie van elkaar zo min mogelijk overlast bezorgen en conflicten netjes regelen. We leveren graag wat uiterlijke vrijheid in om meer innerlijke vrijheid te krijgen.

De lijn van ontwikkeling van vrijheid wordt steeds meer een innerlijke kwestie.
Op de bovenste tree van de ontwikkelingstrap is vrijheid zoiets als de totale acceptatie van het leven zoals het is. Vertrouwen dat het goed komt.
Niet alleen liefde voor het eigen volk maar ook voor alle andere mensen en volken.
 
bulletZie het artikel 'De vrijheid lonkt naar je', door Lisette Thooft in het blad Happinez nr 5 jaargang 2013.
 
bulletDeze ontwikkelingsweg van vrijheid past naar mijn mening heel goed bij Spiral Dynamics, integrale visie en duurzame politiek.
 
bullet Vrijheid (sociologie) - Wikipedia
 
bullet Vrijheid (filosofie)    - Wikipedia
 
bulletBoek 'Verslaafd aan denken' (zie inkijkexemplaar), door Jan Geurtz
 

 

 
bullet AQAL-Journal of Integral Theory and Practice (JITP):

JITP is a quarterly, peer-reviewed journal published by the Integral Institute. Articles, editorials, book reviews, and case studies explore ideas at many levels of complexity.
 
bulletCa.  216 artikelen van AQAL-Journal of Theory and Practice via Google inzien.

 
JITP articles are written by experts in their fields. Authors hail from many different disciplines, including:
 
Ecology Leadership Business
Religion Psychology Education
Sustainability Psychiatry Politics
Economics Coaching Medicine


 

bulletZie ook de zeer uitgebreide website 'Integrales Forum' - Duits:
 
bulletItem: Integrale Politik - Duits
 
bulletTijdschrift 'Integrale Perspektiven' - Duits:

Nummer:
"Integrale Perspektiven''  nr 25 juni 2013: Integrale Politik

(Tekst kan sterk vergroot worden)

 
bullet The Integral Leadership Review

The Integral Leadership Review’s vision is to make a substantive difference in creating self-sustaining and generative people, systems and earth through an integrative, developmental and transdisciplinary approach to leadership by serving as an integrating force among leaders, developers, theorists, students, consultants and coaches in all domains and cultures.
 
bulletSee articles in archive of Integral Leadership Review
 
bulletSubscribe: While our publication is available for unregistered users to browse our public pages,
Registered Users (subscribers) receive many additional benefits! Registering is simple.

 
bullet Website of online journal: Integral Review

An online, peer-reviewed journal published twice annually. IR publishes a transdisciplinary and transcultural range of works that, taken as a whole, model integral ways of perceiving, thinking, researching, and serving the world we live in.
 

 

 
bulletBoek Integral Consciousness and the future of evolution, by Steve McIntosh

'The integral worldview represents the next crucial step in the development of our civilization. Through its enlarged understanding of the evolution of consciousness and culture, the emerging perspective known as integral consciousness provides realistic and pragmatic solutions to our growing global problems, both environmental and political. As Steve McIntosh convincingly demonstrates, the integral worldview’s transformational potential provides a way to literally become the change we want to see in the world'.
 
bullet Zie oa ook de reviews van dit boek en de interviews op deze site van Steve McIntosh!
 
bulletYouTube Video Integral Philosophy: Foundations of Integral Philosophy met Steve McIntosh, duur ca 6 minuten
 
bulletYouTube Video Foundations of Integral Philosophy deel 1, met Steve McIntosh, duur ca 7 minuten
 

 

bulletHet is te onderzoeken of bv met een te ontwikkelen "Integraal Effect Rapportage" (IER) kan worden gewerkt (zie ook de Milieu Effect Rapportage - (MER) bij bv infra structuur projecten), bv:
 
bulletBij te ontwikkelen (integrale) wetgeving
bulletBij ontwikkeling van een (integraal) behandelplan mbt burnout

De uitwerking zullen voor beide voorbeelden waarschijnlijk heel verschillend zijn.

Motivatie voor deze aanpak kan bv zijn:
bulletTegengaan verkokering
bulletVerbeteren duurzaamheid, effectiviteit, kwaliteit, acceptatie en samenhang
 

bullet Focusopleidingen Milieu en Duurzaamheid aan de Open Universiteit

 
bulletZie voor overzicht overige opleidingen mbt duurzaamheid in Nederland: Zoek met Google: 'opleidingen duurzaamheid'
 


Ga naar begin van deze pagina

horizontal rule


   Integrale Politiek en integrale economie - Pluralistische benadering van de Economie

 

bulletZie bv de sites:
 
bullet Arnold Heertje: op weg naar humanisering  (www.kerneconomie.nl):

De schrale voorstelling die economen, journalisten, ambtenaren van het Centraal Planbureau en het ministerie van Financiën geven van de economische wetenschap

     -  is een tijdbom onder de politieke en economische ontwikkeling in Nederland -
 
bulletArtikel: Integrale economie, Prof A. Heertje, emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, ESB 17 december 2010

Economie gaat over mensen. Mensen van nu en straks en waar ook ter wereld. Mensen met behoeften aan goederen, natuur, leefbaarheid, cultuur en al hetgeen is begrepen onder het subjectieve en formele welvaartsbegrip. Individueel en groepsgewijs ontlenen mensen, in hun consumptieve rol, behoeftebevrediging aan alle componenten die deel uitmaken van het ruime welvaartsbegrip door de allocatie van schaarse middelen.

Op deze eenvoudige vaststelling stoelt de verwachting dat het economisch leven van nature een humaniserend karakter heeft.
In deze verwachting wordt de mensheid teleurgesteld.
De kredietcrisis heeft blootgelegd dat transacties in het economisch leven overwegend dehumaniserend zijn.

 
bullet www.sirenforpluralism.nl
Student Initiative for Rethinking economics in the Netherlands

 
bullet www.rethinkeconomics.org
Rethinking Economics is an international network of students and citizens working together to transform economics education for the better
 
bullet VPRO Tegenlicht - Betekenis Economie:
 
bullet4 februari 2013, VPRO Tegenlicht: De kapitale kracht van Geluk - ( Video )

Braziliaanse topondernemer Ricardo Semler werd schatrijk door zijn werknemers gelukkig te maken, hij werd er schatrijk mee.
Hoe worden mijn werknemers nou echt gelukkig? Hij schreef er een boek over, Maverick, een internationale bestseller, in meer dan 35 talen verslonden.

 
bullet 3 april 2016, VPRO Tegenlicht: Rendement van het Geluk ( Video )

Wat gebeurt er als werken en samenleven op andere waarden wordt gebaseerd dan op cijfermatig rendement en persoonlijk voordeel?

 
bullet Zie de pagina Meditatie - geluk - duurzame - politiek item 2

 
bullet Zie de pagina Duurzaamheid van deze website

 
bulletBoek: Wat wij kunnen leren van Economen die (bijna) niemand meer leest, door Irene van Staveren

Na de Koude Oorlog leek de enige relevante theorie om de economie te begrijpen en te beïnvloeden de neoklassieke.
Economen die anders dachten, werden afgedaan als naïef, of nog erger, als dom
.

De financiële crisis heeft op pijnlijke wijze laten zien dat deze beperkte blik onterecht is en zelfs veel schade kan toebrengen.

Irene van Staveren pleit daarom voor een
pluralistische benadering van de economie.

Ze legt helder uit hoe de huidige crisis in de vrije markt economie is ontstaan.
Steeds golden twee uitgangspunten - de vrije markt is rationeel gestuurd en het succes is in modellen meetbaar als we het vertalen in geld.

Van Staveren presenteert in dit boek enkele belangrijke inzichten van tien ‘vergeten’ economen, gekoppeld aan problemen die aan het licht kwamen bij de recente financiële crisis
.

Deze inzichten helpen om te begrijpen wat er fout ging en hoe we dat in de toekomst kunnen voorkomen.

Van Staveren laat zien dat we geen nieuwe economische theorieën nodig hebben, omdat bestaande theorieën voldoende oplossingen bieden voor onze economische uitdagingen.
 
bulletYouTube-video: 'Vergeten lessen - door Irene van Staveren'
 
bullet 6 maart 2016, Radio-programma 'OVT - Onvoltooid Verleden Tijd': Uitbreid interview met Irene van Staveren over dit boek
     (Start audio op 56:13 / 1:51:37)
 


ISBN 9789089538710  

 
bullet Boek: Integral Economics, door Ronnie Lessem and Alexander Schiefler

   Releasing The Economic Genius of Your Society

There are real and many alternatives to the economic mainstream. The trouble is of course that they are hidden from us.

In Integral Economics Ronnie Lessem and Alexander Schieffer pave the way for a sustainable approach to economics building on the richness of diverse economic approaches from all over the globe.
 
bullet Boek: Integral Economics' - inkijken via Google
 


ISBN 9780566092473

 
bullet Boek: An Integral Approach to Development Economics

     
Islamic Finance in an African Context

Despite economic growth in countries like the author’s native Nigeria, poverty and unemployment blight the lives of the majority of citizens.

In An Integral Approach to Development Economics, Basheer Oshodi examines modernization theories, dependency theories, world system theories and emerging 21st century economic theories.
 
bullet Boek: 'An Integral Approach to Development Economics' - inkijken via Google
 


ISBN 9781472411273

 

bulletZie bv ook de sites:
 
bullet www.sirenforpluralism.nl
Student Initiative for Rethinking economics in the Netherlands
 
bullet www.rethinkeconomics.org
Rethinking Economics is an international network of students and citizens working together to transform economics education for the better


 

bullet

Multidisciplinary Economics, door Piet Keizer

       
A Methodological Account

The book argues that mainstream economists, who base their analyses only on the economic motivation of people, fail to explain and understand real-life economic phenomena.

The economic crisis, which began in 2008, illustrates the relevance of psychic and social motivations, especially when combined with each other. This book discusses orthodox and heterodox economics, and offers the reader ample material on  philosophy of science, psychology and sociology.

A multidisciplinary economic perspective is constructed in which economics, psychology, and sociology are integrated, and this multidisciplinary approach offers an understanding of real-life problems. Moreover, it offers researchers a rich source for future analysis.
 
bullet Boek: Multidisciplany Economics'- Inkijken via Google
 


ISBN 9780199686490

 
bullet De mythe van het economisme, door Jesse Klaver

       Pleidooi voor nieuw idealisme

In De mythe van het economisme vertelt Klaver over zijn eigen achtergrond, zijn ervaringen in de Tweede Kamer, en over zijn verzet tegen de economisering van de samenleving.
In dit boek analyseert Klaver het economisme, schetst alternatieven en geeft een stem aan een groeiende onderstroom in de samenleving.
Hij is ervan overtuigd dat het anders kan.

'Ik wil de status quo doorbreken’, zei Jesse Klaver bij zijn presentatie als fractievoorzitter van GroenLinks.
‘Het is mijn inzet om de steeds sterkere tendens om iedere maatschappelijke kwestie te reduceren tot een rekensom tegen te gaan.
We weten van alles de prijs maar van bijna niks de waarde.’

bullet Boek: 'De mythe van het economisme' -  Inkijken via Google
 


ISBN 9789023496953

bullet Zie de pagina Duurzaamheid van deze website
 
bulletZie ook de pagina Literatuur- sites - video's - duurzame politiek van deze website.

 
bulletDigitaal boek: Competitive Business, Caring Business - An Integral business Perspective for the 21st Century, door Daryl Paulson

Competitive Business, Caring Business is designed to provide managers and executives with new tools and methods for finding personal satisfaction in their unique contributions to the teams, companies, and industries they serve.

Competitive Business, Caring Business is designed to provide managers and executives with new tools and methods for finding personal satisfaction in their unique contributions to the teams, companies, and industries they serve.
 
bullet Weergave boek via Google - Engels

 
bullet http://platformdse.org -

Platform DSE (Duurzame en Solidaire Economie) zet zich in voor een rechtvaardige en dienstbare economie die in balans is met het natuurlijk vermogen van de Aarde.

Vanuit een mondiale invalshoek richt het platform zich op de Nederlandse economie en samenleving.
 
bulletVoor de educatie-poot is vanuit Platform DSE de Goudzwaard School of Fair and Green Economics opgericht:

-
http://platformdse.org/goudzwaard-school-of-fair-and-green-economics/

 
bullet5 maart 2011, Volkskrant: Rente is in Islam niet toegestaan

Een lening verstrekken met een rentepercentage van nul is pas echt sociaal en wordt dan ook geaccepteerd en aangemoedigd in de islam. Waarom zou er zoiets moeten bestaan als een sociaal rentepercentage? Vragen we ook een rentepercentage als we vanuit sociaal oogpunt geld lenen aan familie of vrienden?
 
bullet Islamitisch bankieren - Wikipedia
 
 
bulletLenen lenen, betalen betalen  - www.RadarTV.nl  - met oa Antoinette Hertsenberg

Het is zeven jaar sinds het uitbreken van de economische crisis.

Beleidsmakers en economen waren het over één zaak eens; ons financiële stelsel moest drastisch hervormd worden.

Na een een schuldencrisis volgde een eurocrisis en Nederland lijkt nu langzaam uit het dal te kruipen. Maar is dat ook echt zo? Groeit de economie echt en welke hervormingen zijn er daadwerkelijk doorgevoerd?

Antoinette Hertsenberg zoekt naar antwoorden op deze en andere vragen. Antoinette praat met topeconomen en andere deskundigen over de financiële gezondheid van Nederland. In welke economische omstandigheden leven we en is er een nieuwe crisis in aantocht?

 
bulletEigen opmerking:

Een kritische inkijk in de (nadelige) gevolgen van  ons Overheids-beleid tov lenen, belastingen, huizenbezit en schulden en financiële stabiliteit in Nederland.
 
 
bulletBurger initiatief 'Ons Geld':  www.burgerinitiatiefonsgeld.nu/  - Zie ook opgave  voor Nieuwsbrief

Burgerinitiatief 'Ons Geld' stelt gebreken van het geldstelsel aan de orde.

De maatschappij ‘draait’ op giraal geld.
Commerciële banken creëren dat geld door het eenvoudigweg in hun boeken te schrijven.
Ze belasten het vervolgens met rente.

Banken bepalen wie dit geld waarvoor en onder welke voorwaarden initieel in handen krijgt.


Het burgerinitiatief 'Ons Geld' zal worden behandelt in de Tweede Kamer
 
bullet28 maart 2016, YouTube-video: Tweede Kamer debat Burgerinitiatief 'Ons Geld'
 


Ga naar begin van deze pagina

horizontal rule


5 Huidige situatie in Nederland mbt de 'integrale aanpak' bij bedrijven en overheid

 

bulletNaar mijn mening geeft Ken Wilber een meer fundamentele inhoud en betekenis aan integrale visie.

Dwz naast de bovenstaande sociaal-fysieke aanpak (RO en RB in het 4 kwadranten schema van Ken Wilber) komen nu ook de overige 2 kwadranten aan de orde, nl LB
(Binnenkant - Individueel: Innerlijk individu) en LO (Binnenkant Collectief: innerlijk collectief).


Zie uitgangspunt mbt gebruik van alle 4 de kwadranten op deze pagina.

 
Een wezenlijk onderdeel van de integrale visie van Ken Wilber vormen de 5 elementen: kwadranten, niveaus, lijnen, toestanden en typen.

Ook bij de aanpak van Ken Wilber kan als resultaat oa meer samenwerking, samenhang, afstemming en gemeenschappelijkheid tot stand komen, nu echter op basis van 4 kwadranten,
niveaus, lijnen, toestanden en typen (meer differentiatie mogelijkheden om oa tot een beter inzicht te kunnen komen)

 
bulletOok in bv het boek 'Een vorm van beschaving', door Klaas van Egmond komt met bv het integrale mensbeeld en integrale wereldbeeld, een meer fundamentele inhoud en betekenis aan Integraliteit en integrale visie aan de orde.

 
 
bulletNaar mijn mening past de aanpak van bv Ken Wilber en Klaas van Egmond beter bij de huidige crisissituaties die zich nu op ecologisch, economisch, sociaal gebied en de gezondheidszorg voordoen.
 

Ga naar begin van deze pagina

horizontal rule


6 Overige informatie mbt Integrale Politiek
  
Diagrammen, websites, tijdschriften en literatuur

 
bullet Website of online journal 'Integral Review'

An online, peer-reviewed journal published twice annually. IR publishes a transdisciplinary and transcultural range of works that, taken as a whole, model integral ways of perceiving, thinking, researching, and serving the world we live in.
 
bulletSpecial Issue: Toward Development of Politics and the Political, march 2010: Integral Review
 
bullet

Integral Politics as Process, Tom Atlee (abstract)
 

bullet

Introduction to Interviews that Apply Integral Lenses to Sustainability and Politics, Russ Volckmann
 

bullet

Design and Sustainability: An Interview with Michael Ben-Eli, Russ Volckmann
 

bullet

Integral Politics: A Swiss Perspective, Elke Fein and Hans-Peter Studer
 

bullet Join IR (Integral Review) emailing list

 
bullet Op de website www.integralworld.net (webmaster: Frank Visser (Nederlander)) staan vele artikelen en commentaren over bv Integrale Politiek (integral politics). Door in het zoekvenster   "integral politics"   in te tikken (tik ook beide " ") krijg je een veelheid aan artikelen over Integrale Politiek.

 
bulletEnkele diagrammem ivm Integrale Politiek:
 

Integrale Politiek - 4 kwadranten - Uit de website IntegralDiagrams.info → subjects → politics


Op mensen gerichte 4 kwadranten
-----

Enkele ontwikkelingslijnen in het kwadrant LB Links Boven (Individueel - innerlijk):
Cognitief - waarden
(Spiral Dynamics) - bewustzijnsorden - zelfidentiteit - wereldbeschouwingen - stadia van geloof
-----

 

bullet Integral politics - Wikipedia

'Among those influenced by Ken Wilber, a leading integral theorist, is Bill Clinton, who stated in an interview with Foreign Policy magazine that public intellectuals need to consider the "parallel level of interconnectivity" among people throughout history.'
 
bullet Bill Clinton discusses Ken Wilber in recent Foreign Policy interview

 
bulletYouTube video Ken Wilber - How to Stage a 2nd-Tier Protest, duur ca 6 minuten

Waarom konden Marten Luther King en Gandhi zo succesvol zijn?

 
bulletArtikel Some Thoughts on Integral Politics - Ken Wilber - www.integralworld.net

 
bulletArtikel The integral social matrix - Bryan O'Doherty - www.integralworld.net

In my previous paper
[Panarchy: The Political Paradigm of an Integral Society]

I introduced a vision of Panarchy as a potential Integral Political Paradigm. In this paper I want to explore that vision further and offer some brief examples of how I think such a society might emerge. I would also like to explore the proposed visions of other Integral Thinkers and contrast them to my own. In this way I hope to further encourage a meaningful dialog and root out the true nature of not only Integral Politics and Economics, but the most “healthy form” of Integral Society.


 
bullet http://integrallife.com

Integral Life is the leader of the deep lifestyle movement, helping people live more happy and whole lives using integral philosophy, the first genuine world philosophy for the 21st century.

 
bullet www.greatintegralawakening.com

An online Teleseminar Series featuring:
Andrew Cohen•Ken Wilber•Don Beck•Sally Kempton• Marilyn Schlitz•Marc Gafni•Michael Murphy•Genpo Roshi• Diane Hamilton•Steve McIntosh•Terry Patten•Carter Phipps•Claire Zammit•Craig Hamilton and many more...


 
bullet+kenwilber.com - Ken Wilber : Official Website

 
bullet https://www.dailyevolver.com/ - Integral insight into current events

 
bullet http://integralism.com/  - Integralism - Political Philosophy for the Future

 

bullet https://brodoland.wordpress.com/integral-politics/ - Integral Politics - Panarchy: The Political Paradigm of an Integral Society

 
bullet Universiteiten en onderzoek centra:
 
bullet Integral Ecology Center, Uniting Multiple Perspectives on the Natural World
 
bullet Integral Research Center, Mixing Subjective, Intersubjective and Objective Methods
 
bulletVoorbeeld: Integral Studies at John F. Kennedy University USA  (site in onderhoud?):
 
bullet Course ITH5303 - Integral Politics
bullet Course ITH5009 - Integral Theory: Applications
bullet Course Leadership for Sustainable Change
bullet Course Leadership for Social Transformation
 
bullet General Catalog JFK University 2015 -2016 (pdf)
 
bulletFielding Graduate University, Integral Studies
 
bullet California Institute of Integral Studies
 
bullet The Institute for Integral Studies (IFIS), Freiburg, Duitsland
 
bullet Integral University Lucknow - India

Integral University, a seat of educational excellence, is a premier university in Lucknow, the Capital of Uttar Pradesh, India.
 
bullet Integral University - Lucknow -Wikipedia
 
bullet The Giordano Bruno GlobalShift University is a humanistic online institution, committed to creating informed and ethical agents of change who bring a new consciousness, a fresh voice and up-to-date thinking to the global community, transforming obsolete paradigms and empowering the co-creation of an equitable, responsible and sustainable world.
 
bulletThe Giordano Bruno GlobalShift University Group is comprehensively integrated by four major functional entities and three external professional and strategic international partnerships.

The four functional entities are:

1) The Giordano Bruno Global Council for Higher Education (Consiglio Globale per l’Educazione Superiore) based in Tuscany, Italy acts as the head academic board of our global institution.

2) The Giordano Bruno GlobalShift University based in Washington DC is the operational arm of our organization, responsible for the content creation, technological support supervision, and worldwide promotion and administration of our network of country and associate licensees.

3) The Country and Associate Licensees linked to the overall family of the Giordano Bruno GlobalShift University Group.

4) Giordano Bruno Financial Services is solely responsible for the overall administration, audit, financial planning and budget coordination and allocation of all the entities that compose our global organization.
 
bullet Andere informatie mbt cursussen mbt 'Integral Study'

 
bulletVoor verdere literatuur en sites mbt Duurzame Politiek met integrale visie ook de pagina Literatuur en sites van deze website.
 

  Ga naar begin van deze pagina

horizontal rule


Deze website wil Duurzame Politiek met Integrale Visie uitgebreid onder de aandacht brengen en promoten.
Tevens is het een bijdrage aan Maatschappelijk Verantwoorde Politiek voor nu en in de toekomst.

Thema van deze website:  Bouw mee aan een goede toekomst! Kijk verder dan je neus lang en breed is !
Lang staat voor:  Duurzaamheid    --   Breed staat voor:  Integrale Visie

Deze website is ter informatie en inspiratie voor verandering !
Er wordt niet gestreefd of gewerkt aan een organisatie of een politieke partij.

 Deze website wil aandacht geven aan de sterk stijgende vraag naar meer samenhang, zorgvuldigheid en respect mbt mensen en de aarde met haar steeds schaarser wordende natuur, voedsel, grondstoffen en grote zorg mbt een leefbaar klimaat.


Opmerking: Deze website is eenvoudig van opzet en uitvoering

Deze website is onafhankelijk en niet verbonden aan een politieke partij, instelling, vereniging, platform, bureau, praktijk, bedrijf of andere organisatie
en heeft geen commerciële doelstelling.
Deze website was eerder onderdeel van de website www.burnoutherstel.nl.

Bij burnout is duurzaamheid, integrale visie / aanpak en preventie heel belangrijk. Dit geldt ook voor 'burnout' van de aarde door oa uitputting, onbalans, verwaarlozing en vervuiling.

Contact - Voor deze website over duurzaamheid en Integrale visie in de Politiek
 - www.duurzame-politiek.nl:  E-mail: info@duurzame-politiek.nl

Vertaal deze website in het Engels of andere Taal   - 
Translate this Website in English or another Language

Duurzame Politiek - Sustainable Politics - Dauerhafte Politik - Politique Durable - Politicas Sostenibles - Polityka Zrównoważonego Rozwoju - Bæredygtige Politik - устойчивые политика  -  可持续政

Deze website maakt geen gebruik van Cookies

Start Duurzaamheid Wat is Integraal Reden Duurz.Pol. Disc. Duurzame Pol. Integr.Visie NL/EU Spreuken Politiek Meditatie - Geluk